eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Rewitalizacja Bodzentyna etap II - budowa chodnika przy ul. Wolności w Bodzentynie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja Bodzentyna etap II - budowa chodnika przy ul. Wolności w Bodzentynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bodzentyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3115010

1.5.8.) Numer faksu: 41 3115114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bodzentyn@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja Bodzentyna etap II - budowa chodnika przy ul. Wolności w Bodzentynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-285f5800-c7d2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144207

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026151/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - etap II Budowa chodnika przy ul. Wolności w Bodzentynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bodzentyn.ezamawiający.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bodzentyn.ezamawiający.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja pomiędzy wykonawcami i zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy: https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl. Szczegółowy opis w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowy opis w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy opis w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul Wolności, drogi gminnej Nr 311005T klasy D, polegająca na budowie chodnika, kanału technologicznego oraz przebudowa wodociągu ϕ 150 na długości 61,5 m. na działce nr 2964/2 położonej w msc. Bodzentyn
Zakres zamierzenia:
a) budowa chodnika o szerokości 1,5-2,0m po prawej stronie drogi na odcinku od posesji Nr 4 do posesji Nr 18 na długości ok. 466m
• Na odcinku od km 0+000 do km 0+236 zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 – 1,5m, odsunięty od jezdni poprzez projektowany zieleniec lub rów otwarty
• Na odcinku od km 0+236 do km 0+466 chodnik został wyznaczony przy krawędzi jezdni o szer. 2,15m łącznie z krawężnikiem
Projektowany zieleniec będzie posiadał zmienną szerokość 1,35-1,9m. W związku z budową chodnika zachodzi konieczności wycięcia o 3 szt. drzew (klon pospolity)
W ciągu projektowanego chodnika zostanie przebudowanych 12 zjazdów, o szerokościach dostosowanych do istniejących bram, zgodnie rysunkiem Nr 2.1, 2.2, 2.3.
b) budowa kanału technologicznego o łącznej długości 464,6m. Długości poszczególnych odcinków kanału pomiędzy projektowanymi studniami kablowymi nie przekraczają 175m.
• kanał technologiczny o profilu podstawowym złożonym z dwóch rur osłonowych 125mm z czego w jednej będą zainstalowane trzy rury światłowodowe 40mm (RS) i prefabrykowana rura 40mm z wiązką czterech mikro-rur PE12mm (WMR). Do budowy studni kablowych zaprojektowano prefabrykaty żelbetonowe.
c) Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na długości 51 m chodnika wraz z przejściem pod jezdnią.
• przebudowa wodociągu z rur ϕ 180 PE100 PN10 SDR17 61,5 m
• przepięcie przyłącza wodociągowego ϕ 32 1 szt.
• hydrant przeciwpożarowy dn 80 typu nadziemnego wraz z końcowym badaniem wydajności 1 szt.
d) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót objętych zamówieniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34953300-5 - Chodniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia nie może przekroczyć 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia nie może przekroczyć 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg. kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1 osobą do kierowania budową lub robotami budowlanymi - kierownika budowy, posiadającego uprawnienia w specjalności drogowej lub równoważne wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086 ), z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa zamiast wyżej pisanych podmiotowych środków dowodowych inne dokumenty i oświadczenia na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą (wypełniony formularz ofertowy oraz).
a) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr2 do SWZ)
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr2 do SWZ). Przy czym zgodnie z art. 125 ust. 4 w przypadku wspólnego składania oferty oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Potwierdzają one brak podstaw wykluczenia
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie nie wynika z odpisów lub informacji z KRS lub CEIDG
W przypadku wspólnego składania oferty oświadczenia o których mowa powyżej składa każdy z Wykonawców

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w SWZ - § 12 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na Platformie pod adresem: https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.