eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowalnych dla zadania: Dostosowanie budynku Centrum Konferencyjnego WP do obowiązujących przepisów; Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowalnych dla zadania: Dostosowanie budynku Centrum Konferencyjnego WP do obowiązujących przepisów; Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stołeczny Zarząd Infrastruktury

1.3.) Oddział zamawiającego: SZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013058050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 97

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp.szi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szi.ron.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Organizacyjna MON

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowalnych dla zadania: Dostosowanie budynku Centrum Konferencyjnego WP do obowiązujących przepisów; Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7bee799-0135-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008642/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Dostosowanie budynku Centrum Konferencyjnego WP do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/szi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/szi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SMART.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Infrastruktury Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Infrastruktury jest Pani Małgorzata Szostak tel. 261 – 849-448;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zamówieniem publicznym/realizacją umowy tj. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Dopasowanie budynku Centrum Konferencyjnego WP do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych; Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 - Sprawa 34/01694/2023.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa PZP”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 i 79 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 34/01694/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 7335190,94 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zadania: Dopasowanie budynku Centrum Konferencyjnego WP do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych; Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotowego zadania określają:
• Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 12 do SWZ)
• pozostałe załączniki SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421131-1 - Instalowanie drzwi

42416100-6 - Windy

44233000-2 - Klatki schodowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

45232460-4 - Roboty sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45314310-7 - Układanie kabli

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1000 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Jedynym kryterium oceny ofert jest łączna cena oferty brutto:
Cena oferty brutto - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł.
W przypadku kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podana w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca ma wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze (zakresie) tj. polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kategorii XI lub XII lub XVI lub XVIII obiektów budowlanych na kwotę co najmniej 2 500 000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 3 do SIWZ).
W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
b) Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy oraz kierownikami branżowymi posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także telekomunikacyjnej (uprawnienia bez ograniczeń nie dotyczą branży telekomunikacyjnej) oraz przynależącymi do właściwego Oddziału Izby Architektów lub właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji (Załącznik nr 19 do SWZ) - oddzielnie składa lider, partner konsorcjum, wspólnicy spółki cywilne, podmiot udostępniający zasoby, podwykonawca;
2) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SWZ) - oddzielnie składa lider, partner konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, podmiot trzeci.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł.
W przypadku kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podana w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje;
2) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze (zakresie) tj. polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kategorii XI lub XII lub XVI lub XVIII obiektów budowlanych na kwotę co najmniej 2 500 000,00 brutto (każda) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 3 do SIWZ).
W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje;
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ);
4) oświadczenie kierownika budowy i kierowników branżowych o posiadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń (uprawnienia bez ograniczeń nie dotyczą branży telekomunikacyjnej) oraz oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 6 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje materiały lub urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
W przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje materiały lub urządzenia równoważne, zobowiązany jest złożyć przedmiotowe środki dowodowe, np. karty katalogowe urządzeń zawierających ich dane techniczne, parametry.
Wskazanie przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń równoważnych bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 107 ust. 2 ustawy PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ)
2. Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ (tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na dzień składania ofert.
3. Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 10 do SWZ)
4. Oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania (Załącznik nr 8 do SWZ)
5. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę (Załącznik nr 11 do SWZ)
6. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, lub inny dokument, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów udostepniających zasoby (Załącznik nr 7 do SWZ)
7. Oświadczenie Wykonawcy o zastosowaniu materiałów równoważnych – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych (Załącznik nr 15 do SWZ)
8. Oświadczenie składane na podst. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 17 do SWZ)
9. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 16 do SWZ)
10. Pełnomocnictwo
11. Samooczyszczenie
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 oraz 8 ustawy PZP jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
- zreorganizował personel,
- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 1 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 1 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury samooczyszczenia na etapie składania Oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku powzięcia informacji przez Zamawiającego - w trakcie oceny i badania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, o ewentualnych przesłankach wykluczenia Wykonawcy na podstawie w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 oraz 8 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że nie będzie wzywał Wykonawcy na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do uzupełnienia ww. oświadczenia (Załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie procedury samooczyszczenia.
12. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
13. Dowód wniesienia wadium.
14. Kosztorys uproszczony wraz z tabelą elementów scalonych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium wysokości 50 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
2. Wniesione wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielających pełnomocnictwa oraz złożyć wraz z ofertą.
Zamawiający informuje, że względu na ograniczoną ilość miejsca pełne dane dot. Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie się znajdują się w SWZ do niniejszego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia: Zgodnie z § 8 wzoru umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie niezmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.
3. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 455 ust 1 P.Z.P, są dopuszczalne w przypadku gdy dotyczą:
4.1. zmiany danych Wykonawcy takich jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego, wynikające ze zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
4.2. zmiany przedstawicieli stron i osób upoważnionych - w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, zmiana pełnomocnictwa do nadzorowania i koordynowania realizacji Umowy;
4.3. zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawstwa, zmiany zakresu podwykonawstwa - pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę Podwykonawcy na zasadach określonych w § 16 Umowy, w przypadku gdy otrzyma potwierdzenie rozliczenia się Wykonawcy z poprzednim Podwykonawcą;
4.4. zmiany Wykonawcy - gdy nowy Wykonawca zastępujący dotychczasowego spełnia wymagania Zamawiającego wynikające z udzielonego zamówienia;
4.4.1. połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub sukcesji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
4.4.2. przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
4.5. zmiany finansowania przedmiotu umowy na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Ministerstwa Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy;
4.6. zmiany wysokości wynagrodzenia, sposobu płatności i terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
4.6.1. wstrzymania prac bądź części prac przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Termin wykonania umowy może ulec zmianie o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót budowlanych;
4.6.2. wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, także w zakresie wysokości wynagrodzenia;
4.6.3. zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres zadania robót, wynikających
z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji projektowej;
4.6.4. wykonanie robót dodatkowych, zamiennych, koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
4.6.5. konieczności skoordynowania robót budowlanych z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu;
4.6.6. innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu umowy, a niezależnych od stron, takich jak: (...)

Zamawiający informuje, że pełne dane dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków i ich wprowadzenia znajdują się w SWZ oraz wzorze umowy do niniejszego postępowania (umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/szi

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

* Gwarancja i rękojmia:
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 60 miesięcy od daty spisania Protokołu odbioru
Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy od daty spisania Protokołu odbioru
Serwis gwarancyjny i konserwacja – 12 miesięcy począwszy od dnia spisania Protokołu odbioru
Gwarancja na urządzenia - zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta urządzeń (bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia spisania Protokołu odbioru)
* Jedynym kryterium oceny ofert jest łączna cena brutto oferty – cena 100%
Wymagania odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.
* Maksymalny czas realizacji - zakończenie robót budowlanych potwierdzone spisanym Protokołem Odbioru: 1 000 dni od daty podpisania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.