eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych, w tym wody butelkowanej na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. S. Żeromskiego 29Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych, w tym wody butelkowanej na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. S. Żeromskiego 29

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Żeromskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-882

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych, w tym wody butelkowanej na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. S. Żeromskiego 29

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd9d7fde-f624-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021954/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów spożywczych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229958

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.16.2023.EPI

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 389971,35 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 84207,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, w tym wody butelkowanej na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bielany zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, na podstawie którego Wykonawca dokona wyceny oferty. (Formularz asortymentowo – cenowy, jednocześnie stanowić będzie załącznik do projektowanych postanowień umowy).
2. Zamawiający będzie realizował bieżące zakupy na podstawie rzeczywistych potrzeb.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania na własny koszt, artykułów spożywczych w oryginalnie zapakowanych, fabrycznie zamkniętych, bez oznak i śladów uszkodzeń opakowaniach. Każde opakowanie musi posiadać fabryczną etykietę producenta zawierającą dane w tym nazwę produktu, jego skład i wartości odżywcze. Okres przydatności produktów do spożycia, liczony od daty zrealizowania dostawy, powinien wynosić minimum ½ okresu przydatności określonego przez producenta.
4. Oferowane pozycje asortymentowe powinny spełniać m.in. wymogi w zakresie jakości handlowej, o której mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i odpowiadający wymogom zawartym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania każdej z umówionych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania przez Zamawiającego odbywać się będzie za pośrednictwem skrzynki e-mail. W dniu otrzymania zapotrzebowania Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić ten fakt Zamawiającemu, tj. osobie wskazanej jako odpowiedzialna za realizację Umowy. Termin na wykonanie umówionej dostawy, liczony jest od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego w sposób wskazany powyżej.
6. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, do garażu budynku w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem, co najmniej 2 (dwie) godziny przed terminem dostawy.
7. Minimum logistyczne dla jednego zamówienia wynosi 500 złotych brutto.
8. Adres dostarczania (sukcesywnego) przedmiotu zamówienia: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa - garaż .
Wykonawca zobowiązuje się dokonywać rozładunku artykułów spożywczych wraz z ich złożeniem w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.