eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Dostawa wypieków cukierniczych oraz ryb świeżych, mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w drugim półroczu 2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wypieków cukierniczych oraz ryb świeżych, mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w drugim półroczu 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001245904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleksandra Puszkina 7

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-704

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: techniczny@dpssenior.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dps-senior.4bip.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Całodobowe świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych dla przewlekle, somatycznie chorych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wypieków cukierniczych oraz ryb świeżych, mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w drugim półroczu 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3efac105-0131-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022138/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w II półroczu 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3efac105-0131-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ .
2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust.1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załączniki) lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), za wyjątkiem korzystania z Formularza oferty, ponieważ Zamawiający stosuje własny wzór Formularza oferty. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
4) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
5) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.plw zakładce „Zgłoś problem”.
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: techniczny@dpssenior.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, przekazujemy następujące informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej, ul. Puszkina 7.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: tel. 32 248 17 74 wewn. 20.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa wypieków cukierniczych oraz ryb świeżych, mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w drugim półroczu 2023r”;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp Nazwa artykułu Wymagana waga jednostkowa Jm Orientacyjna ilość zamówienia *
1 Drożdżówka - różne smaki (z budyniem, cynamonem, serem i owocami, serem i marmoladą, kokosem, itp.) 80-120g kg 95,00
2 Drożdżówka - różne smaki, z ograniczoną ilością cukru 80-120g kg 36,00
3 Jagodzianka 70-100g kg 32,00
4 Jagodzianka z ograniczoną ilością cukru 70-100g kg 12,00
5 Pączek z różnym nadzieniem (śmietaną, marmoladą, budyniem, kajmakiem, nugatem, itp.) 70-100g kg 80,00
6 Pączek z ograniczoną ilością cukru, bez polewy 70-100g kg 30,00
7 Biszkopt z kremem owocowym na bazie śmietany z dodatkiem musu owocowego kg 28,00
8 Kruche ciasto - typu pleśniak - jasne i ciemne przekładane kwaśnym dżemem (np.: z czarnej porzeczki) lub owocami i bezowym wierzchem kg 30,00
9 Ciasto na kruchym spodzie pokryte galaretką, malinami i kremem serowym kg 35,00
10 Rolada z bitą śmietaną – Rolada biszkoptowa z naturalną bitą śmietaną i nadzieniem (truskawki, galaretka itp.) kg 17,00
11 Ciastko W-Z – Czekoladowy biszkopt pokryty cienką warstwą dżemu lub marmolady, przełożony naturalną bitą śmietaną z polewą czekoladową 80-100g kg 18,00
12 Ciasto typu tiramisu - biszkopt namoczony kawą, ze śmietaną i posypką z kakao lub kawy kg 24,00
13 Szarlotka - Ciasto z jabłek z cynamonem, na kruchym spodzie kg 65,00
14 Sernik na biszkopcie czekoladowym kg 28,00
15 Sernik z rosą – Ciasto na kruchym spodzie z masą serową pokryte bezową pianką kg 28,00
16 Sernik na drożdżowym spodzie kg 30,00
17 Ciasto drożdżowe z owocami (sezonowymi) kg 55,00
18 Ciasto drożdżowe z kruszonką kg 20,00
19 Piernik z bakaliami, przekładany marmoladą oblewany czekoladą kg 22,00
20 Ptysie miniaturki nadziewane naturalną bitą śmietaną, budyniem itp. do ok. 35g/szt. kg 4,00
21 Kokosanki domowe - na maśle i białkach jaj z całymi wiórkami kokosowymi minimum 35% kg 6,00
22 Pączki "mini" serowe do ok. 30g/szt. kg 3,00
27 Piernik do moczki kg 3,50
28 Babeczki piaskowe - typu muffin 60-100g kg 88,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa artykułu Wymagana gramatura opakowania Jm Orientacyjna ilość zamówienia*
1 Filety z zielonego śledzia 5000g-13000g kg 60,00
2 Filet z morszczuka, bez skóry, płaty SHP kg 63,00
3 Filet z morszczuka kapskiego, bez skóry, płaty SHP 180-240g kg 100,00
4 Filet z miruny, bez skóry, płaty SHP kg 60,00
5 Filety z dorsza, bez skóry, płaty SHP kg 175,00
6 Filety z matiasa, bez skóry, solone (masa netto bez zalewy) 1000-4000g kg 50,00
7 Filety śledziowe w oleju z różnymi dodatkami (masa netto bez zalewy) 1000-3000g kg 20,00
8 Sałatka z filetów śledziowych w sosie śmietanowo-majonezowym - różne smaki (tatarski, koperkowy, z musztardą, itp.) 1000-3000g kg 20,00
9 Sałatka jarzynowa ze śledziami - zawartość ryby minimum 15% 100-900g kg 5,00
10 Sałatka jarzynowa ze śledziami - zawartość ryby minimum 15% 1000-3000g kg 50,00
11 Sałatka-krajanka z filetów śledziowych w oleju z różnymi dodatkami (masa netto bez zalewy) - różne smaki (z pomidorami, żurawiną, rodzynkami, salsa, itp.) 1000-3000g kg 20,00
12 Koreczki śledziowe z różnymi dodatkami (masa netto bez zalewy) 1000-3000g kg 36,00
13 Klopsy rybne opiekane w zalewie (masa netto bez zalewy) 100-2000g kg 26,00
14 Pasty rybne(z makreli, tuńczyka, łososia itp.) bez dodatku margaryny 50-500g kg 8,00
15 Pasty rybne(z makreli, tuńczyka, łososia itp.) bez dodatku margaryny 1000-4000g kg 37,50
16 Płaty śledziowe marynowane (masa netto bez zalewy) 1000-4000g kg 20,00
17 Makrela wędzona (tusze) kg 140,00
18 Paprykarz # 100-400g kg 60,00
19 Szproty w oleju min 65% mięsa rybnego 150-200g kg 15,00
20 Tuńczyk w oleju - kawałki minimum 70% mięsa rybnego 150-200g kg 16,00
21 Śledzie w oleju o zawartości minimum 60% mięsa rybnego 150-200g kg 17,00
22 Śledzie w pomidorach o zawartości minimum 50% mięsa rybnego 150-200g kg 55,00
23 Ryba w galarecie minimum 30 % mięsa rybnego 150-200g kg 72,00
24 Filet z karpia - świeży kg 30,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15211100-1 - Świeże filety rybne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającym przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 p.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w SWZ.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 p.2 SWZ potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa na wezwanie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie.
5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
a) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie,
b) w sytuacji konieczności zaniechania wykonania dostaw, powodujące zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych dostaw – w przypadku niemożliwości zrealizowania umowy w co najmniej 50 %.
c) Zamawiający dopuszcza wzrost cen jednostkowych netto jedynie w przypadku, gdyby na skutek szczególnych, niemożliwych do przewidzenia zmian cen rynkowych realizacja dostaw po cenach ofertowych groziła Wykonawcy rażącą stratą. Zamawiający może zawrzeć aneks do umowy uwzględniający wzrost cen jednostkowych netto oferowanych artykułów, gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek, dokumentujący zaistnienie przesłanek uzasadniających zmianę umowy w tym zakresie. Dopuszczalny zakres zmian wartości umowy nie może przekroczyć 20%.
2. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b, pkt 4 oraz ust. 2 w przypadku:
a) wstąpienia przez następcę Wykonawcy w ogół praw i obowiązków, tzw. sukcesja uniwersalna,
b) konieczności modyfikacji umowy wynikający z okoliczności, których zamawiający - działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, jeżeli zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy,
c) modyfikacji umowy skutkujących nieznaczną zmianą wartości umowy (mniejszą od 10 % wartości pierwotnej umowy) i niepowodujących zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. Wszelkie zmiany do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.