eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rząska › Remont budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - I etapOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - I etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121506645

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Rząska

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-199

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 35wog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 35wog.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - I etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbf667be-0113-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017709/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - I etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/35wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/35wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w
SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/INFR/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie – I etap.

Zakres prac remontowych obejmował będzie:

- roboty budowlane,
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne,
- roboty betonowe i żelbetowe,
- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
- montaż konstrukcji ze stali,
- roboty murarskie i murowe,
- ściany o konstrukcji lekkiej,
- wykonanie posadzek i wykończenia podłóg i ścian,
- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
- roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Szczegółowy zakres robót został zawarty w „Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót”– zał. nr 8 do SWZ oraz w „Przedmiarach robót” - zał. nr 9 do SWZ.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i rozporządzeniami.

Nakłady robocizny, materiałów i sprzętu w analogicznych pozycjach kosztorysu ofertowego należy przyjąć tak jak wskazał Zamawiający w inwestorskim przedmiarze robót.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu „Gwarancji dobrego wykonania” – („Gwarancji dobrego wykonania” – stanowiąca załącznik do umowy), na okres zgodnie z wyborem wskazanym
w drugim kryterium (SWZ rozdział XX).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości wykonania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Posiadania zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia:
Zamawiający wymaga wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

 co najmniej dwie realizacje umów na roboty remontowo – budowlane, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto;

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.

Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6 do SWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia.
Wykaz wykonanych robót budowlanych (zgodnie z zał. nr 5 do SWZ) oraz dowody określające czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane zostały wykonane należycie, lub inne dokumenty określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp.


b) Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami:

a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedmiotu zamówienia oświadczył, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi i niezbędnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane prawem uprawnienia do wykonania zamówienia tj.:


 Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń;

 Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń.

Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6 do SWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami.

Wykaz ww. osób (tj. zał. nr 4 do SWZ) Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia z właściwego Oddziału Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp (rozdział VIII pkt 2 ppkt 2), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane – jeżeli jest wymagany,
4. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów).
5. Zamawiający wymaga aby zdolnością zawodową w zakresie doświadczenia wykazał się co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów). Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia przez dwóch lub więcej członków konsorcjum.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu JO – (zał. nr 7),
o których mowa w art 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych robót budowlanych o którym mowa z Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. a – załącznik nr 5 do SWZ;
Wykaz osób o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. b - załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/35wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z zapisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Zamawiający wskazuje następujące czynności:
roboty budowlane
roboty rozbiórkowe
roboty ziemne
roboty betonowe i żelbetowe
izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
montaż konstrukcji ze stali
roboty murarskie i murowe
ściany o konstrukcji lekkiej
wykonanie posadzek i wykończenia podłóg i ścian
roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia powstałych uszkodzeń przy wykonywaniu zakresu prac np.: obróbkę szpalet po wymianie okna, naprawa uszkodzonego tynku po przebiciach przez stropy lub ściany itd.

Sposób weryfikowania zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności:
1) Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy realizujący przedmiot zamówienia mają być zatrudnieni na podstawie umów o pracę zgodnie z Art. 22 Kodeksu Pracy. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć dokumenty ZUS RCA potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę
2) W terminie do końca każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie druków ZUS-RCA z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników, wykonujących przedmiot Umowy za okres, w którym wykonywany był przedmiot Umowy (miesięczne raporty). W przypadku gdy druki ZUS-RCA będą zawierały również dane innych pracowników nie wykonujących przedmiotu niniejszej Umowy, dane te powinny zostać zanonimizowane przez Wykonawcę
3) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania żądania potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie umów o pracę wskazanych przez Zamawiającego osób spośród objętych wykazem, potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane powyżej czynności:
1) Za zwłokę w przekazaniu dokumentów, w tym druków ZUS-RCA, w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki
Wykaz pracowników o których mowa w ppkt. 7 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć
w dniu podpisania umowy.

Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO”
(zał. nr 6 do SWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami.


Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. Zamawiający przewiduje odbycie nieobowiązkowej wizji lokalnej.
Zamawiający informuje, że zostanie zorganizowana wizja lokalna. Udział w wizji nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Działając
w imieniu Wnioskodawcy, przedstawiciele muszą posiadać ze sobą upoważnienie do reprezentowania firmy.
Termin wizji lokalnej ustalono na dzień 14.06.2023r. godz. 9.30-12.00
Miejsce spotkania uczestników wizji lokalnej – Tarnów, ul. Kochanowskiego 30.
Do kontaktów podczas wizji lokalnej wyznaczono: Bogusław Pałczyński – tel. 694 225 655.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.