eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drelów › Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Drelów w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznychOgłoszenie z dnia 2022-07-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do placówek oświatowych
z terenu Gminy Drelów w roku szkolnym 2022/2023
na podstawie biletów miesięcznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Drelów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna

1.5.2.) Miejscowość: Drelów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-570

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drelow@drelow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drelow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do placówek oświatowych
z terenu Gminy Drelów w roku szkolnym 2022/2023
na podstawie biletów miesięcznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b94d54e-fe97-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00245511

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010987/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Drelów w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie partnerstwa innowacyjnego na podstawie: art. 297 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

przetargi.drelow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przetargi.drelow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z regulaminem platformy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak

3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: przetargi.drelow.pl

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022.RK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

brak

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: nd

4.3.6.) Waga: 0

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

nd

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

oświadczenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

oświadczenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
5 000,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy złotych 00/100),

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr konta:77 8039 0006 0010 0100 0840 0005
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.1.2022.RK – część …..
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia 19.07.2022– do dnia 18.08.2022”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadkach, gdy Wykonawca nie rozpoczął bądź zaprzestał wykonywania usług bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
4. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów – Wykonawca gwarantuje podstawienie w pełni sprawnego środka transportu, który jest dopuszczony do przewozów pasażerskich niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o tym zdarzeniu, jednak nie później niż 30 min od otrzymania wiadomości. Po upływie tego czasu Zamawiający ma prawo skorzystać z usług innego przewoźnika. Zamawiający w takim przypadku potrąci automatycznie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wyżej wymieniony koszt. Każdorazowo Wykonawca będzie informowany o zakłóceniach w realizacji usługi i wysokości potrąceń z tytułu najmu innego przewoźnika.
5. W razie wystąpienia notorycznych opóźnień w organizacji dowożenia lub odwożenia dzieci, Zamawiający wynajmie u innego przewoźnika środek transportu a kosztami obciąży Wykonawcę.
6. Wykonawca nie może powierzać wykonania zadania innym podmiotom.
7. Każdy z autobusów wyposażony będzie w środek łączności pomiędzy kierowcą autobusu
a dyspozytorem przewoźnika, który utrzymywać będzie łączność z Urzędem Gminy w Drelowie i dyrektorami szkół.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
 Kodeksu cywilnego
 Prawa przewozowego
9. Nadzór nad przewozami uczniów, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa tj. opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu należy do Wykonawcy.
10. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie kontroli jakości realizacji przedmiotu umowy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
11. Strony zastrzegają sobie prawo jednostronnego uzasadnionego rozwiązania umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej.
12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
13. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.9.) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2022-07-19 09:00

8.10.) Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: przetargi.drelow.pl

8.11.) Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2022-07-19 09:00

8.12. Zamawiający zamierza ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych: Nie

8.18.) Zamawiający przewiduje podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.