eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Przebudowa dróg powiatowych nr 1767S i 1776S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i ŻarnowiecOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych nr 1767S i 1776S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zawiercie.powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Parkowa 2

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych nr 1767S i 1776S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0da9728f-011a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050433/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/765868

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej pod Profilem Nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie (dalej: Platforma).
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/765868;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej przy użyciu Platformy zakupowej pod Profilem Nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie (dalej: Platforma). Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/765868.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: SRZP261-0016/23.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach procedury postępowania są: Izabela Kaźmierczak, adres e-mail:
ikazmierczak@cuw-zawiercie.pl, tel.: 32 67 107 65 wew. 82,
Małgorzata Nowak, adres e-mail: mnowak@cuw-zawiercie.pl
7. W sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej) zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej z adresu e-mail: sekretariat@cuw-zawiercie.pl.
8. Oferta powinna być: sporządzona na podstawie załączników do SWZ w języku polskim.
9. Ofertę (dok. wym. w Rozdz. XIV ust. 3) oraz dok. wym. w Rozdz. XIV ust. 5, składa się pod rygorem nieważności:
1/ w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub
2/ w postaci elektronicznej (cyfrowej) opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zaleca się aby w procesie składania oferty na platformie zakupowej, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca złożył bezpośrednio na dokumencie, który następnie zostanie przesłany do systemu.
10. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu z siedzibą: 42-400 Zawiercie, ul.Parkowa 2 , reprezentowane przez Dyrektora.
2/ administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@cuwzawiercie.pl.
3/ Dane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego będą przekazane do Współadministratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo do wglądu lub kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
4/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 PZP.
5/ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
6/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9/ posiada Pani/Pan:
a/ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b/ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c/ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
d/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
Nie przysługuje Pani/Panu:
a/ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b/ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c/ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0016/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja (wykonanie) robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S, w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec” - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na dwa Etapy:
1/ ETAP I - faza prac projektowych, która obejmuje w szczególności, sporządzenie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dalej: PFU, kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszej inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na jej realizację, tj. pozwolenia na budowę, skutecznego zgłoszenia robót budowlanych objętych niniejszą umową zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (zwanej dalej: ZRID) – jeżeli będzie wymagana;
2/ ETAP II - faza wykonawcza – tj. wykonanie robót budowlanych opisanych sporządzoną dokumentacją projektową oraz STWiORB, polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1776 S: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777 S do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1767 S oraz przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1767 S: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1776 S do ronda w miejscowości Żarnowiec (dowiązanie do istniejącej nawierzchni drogowej przed wlotem na rondo) wraz z wykonaniem utwardzonego pobocza, ciągów pieszych, wykonaniem odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej, wykonaniem profilowania i oczyszczenia istniejących rowów odwadniających, wycinką kolidujących drzew.
3. Parametry projektowe:
1/ Kategoria drogi publicznej – powiatowe 1767 S i 1776 S;
2/ Szerokość jezdni dostosowana do istniejących krawędzi od 5,50 do 6,50 m;
3/ Klasa techniczna drogi Z (zbiorcza);
4/ Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu KR3 (warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o grubości 7 cm po zagęszczeniu o pow. 78 200,00 m2, warstwa wiążąca AC 16W o grubości 5 cm po zagęszczeniu o pow. 78 200,00 m2 i warstwa ścieralna AC 11S o grubości 4 cm po zagęszczeniu o pow. 78 200,00 m2);
5/ Dopuszczalne obciążenie 115 kN na oś.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załączony do postępowania Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. Opis oraz sposób realizacji przedmiotowego zamówienia określają również Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.
5. Ubezpieczenie: Wykonawca w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia (od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego) musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) wyrażoną w złotych polskich [PLN] lub dla walut obcych w wysokości równoważnej, przeliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zawarcia umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia stosownego dokumentu w tym zakresie przed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisami Rozdz. XXI ust. 3 pkt 1 SWZ.
6. Rozwiązania równoważne:
1/ jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2/ Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego (w zakresie norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3/ W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 u s t. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano szczegółowo w rozdziale XX SWZ.
8. Wykonawca w cenie kontraktowej uwzględni cały niezbędny personel do bezproblemowej realizacji inwestycji.
9. Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 100 ust. 1 ustawy PZP, tj. z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
10. Elektromobilność: Zamawiający wymaga od Wykonawcy także Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zapewnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia pojazdów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wymóg ten będzie podlegał uprawnieniu Zamawiającego do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów samochodowych użytkowanych do realizacji niniejszego zamówienia do ww. Ustawy. (Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem Załącznika nr 3 do Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ). Powyższe oświadczenie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć również wraz z fakturą VAT (każdą) oraz w każdym przypadku konieczności aktualizacji informacji przekazanych Zamawiającemu w oświadczeniu wstępnym (przed przekazaniem placu budowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1/ Cena ofertowa (C) – waga kryterium 60 %
2/ Doświadczenie Kierownika budowy (DK) – waga kryterium 20 %
3/ Okres udzielonej gwarancji (G) – waga kryterium 20 %

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1/ Kryterium: Cena ofertowa (C) – waga 60 %
podstawą przyznania punktów w kryterium „cena ofertowa” – będzie cena ofertowa brutto, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT), podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.
Sposób oceny ofert w kryterium Cena ofertowa (C) – został szczegółowo opisany w Rozdz. XX ust. 2 pkt 1/ SWZ.

2/ Kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy (DK) – waga 20 %
podstawą przyznania punktów w kryterium „doświadczenie Kierownika budowy” – będzie doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (tj. Kierownika budowy), podane w zakresie: min. 1, max. 5 nadzorowanych robót, zadeklarowane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.
W Formularzu ofertowym należy wskazać Kierownika budowy (imię i nazwisko) oraz jego doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w ramach co najmniej jednej (1) budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu drogi publicznej, jako Kierownik robót lub Kierownik budowy.
Sposób oceny ofert w kryterium Doświadczenie Kierownika budowy (DK) – został szczegółowo opisany w Rozdz. XX ust. 2 pkt 2/ SWZ.

3/ Kryterium: Okres udzielonej gwarancji (G) – waga 20 %
podstawą przyznania punktów w kryterium „okres udzielonej gwarancji” – będzie długość okresu gwarancji na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem podana w pełnej liczbie miesięcy w zakresie: od 60 do 72, zadeklarowana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ
Sposób oceny ofert w kryterium Okres udzielonej gwarancji (G) - został szczegółowo opisany w Rozdz. XX ust. 2 pkt 3/ SWZ.

Ostateczny ranking ofert przeprowadzony zostanie według wzoru:
P = C + DK + G
gdzie:
P - łączna liczba punktów przyznana ofercie
C - liczba punktów przyznana w kryterium Cena ofertowa (C)
DK - liczba punktów przyznana w kryterium Doświadczenie Kierownika budowy (DK)
G - liczba punktów przyznana w kryterium Okres udzielonej gwarancji (G)

Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, a ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Oferta, która według ostatecznego rankingu uzyska najwyższą liczbę przyznanych punktów przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert i ich wag - zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy (DK)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1/ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2/ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4/ zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli łącznie wykaże, iż:
a/ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu drogi publicznej (z wyłączeniem remontów cząstkowych) - o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).
Uwaga:
• W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informacje.
• W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
• Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt 4/ lit. a/, będzie się legitymował wiedzą i doświadczeniem nabytym w ramach wspólnej realizacji umów z innymi wykonawcami (konsorcjum) zobowiązany jest wykazać zakres robót, w wykonaniu którego faktycznie uczestniczył.
• Przy dokonywaniu oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez podmioty, na rzecz których były wykonywane. Jako zakończenie robót budowlanych należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
oraz
b/ skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną (1) osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Kierownik budowy winien posiadać doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w ramach co najmniej jednej (1) budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu drogi publicznej, jako Kierownik robót lub Kierownik budowy. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy. Doświadczenie Kierownika budowy będzie punktowane
w ramach poza cenowego kryterium oceny ofert - zgodnie z zapisami Rozdz. XX SWZ.
oraz
c/ skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną (1) osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Projektanta posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie dla zakresu zamówienia tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Uwaga:
• Wskazane w pkt 4/ lit. b/ oraz lit. c/ uprawnienia budowlane, muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w ww. specjalnościach.
• W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
• Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przez jedną osobę.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
1/ na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a/ Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – (Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ);
b/ Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. (zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 4 Pzp 8. Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których powyżej, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu z art. 125 ust 1 ustawy Pzp - stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ - wskaże dane umożliwiające za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dostęp do tych środków);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
1/ na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a/ wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz powinien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 lit. a/ SWZ - (wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ);
b/ wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, świadczenie usług projektowania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 lit. b/ oraz lit. c/ SWZ - (wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ);
UWAGA: Osoba wskazana w powyższym załączniku na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdz. VIII w ust.2 pkt 4/ lit. b musi być tą samą osobą, którą Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym, w celu poddania oferty ocenie zgodnie z kryterium: „Doświadczenie Kierownika budowy (DK)”, o którym mowa w Rozdz. XX SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje konieczności złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na Ofertę składa się: Formularz ofertowy - sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ - dokument ten nie podlega uzupełnieniu.
Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. Podpis powinien dawać możliwość weryfikacji osoby go składającej.
Ponadto do udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy załączyć:
1/ Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 PZP – odpowiednio w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale X ust. 1 SWZ, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca / Wykonawca występujący wspólnie / Podmiot udostępniający zasoby - nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ,
2/ dowód wniesienia wadium (zgodnie z zapisami Rozdz. XVI SWZ),
3/ jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku Wykonawców występujących wspólnie,
4/ jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP - dokument (np. zobowiązanie) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ),
5/ w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1/ pieniężnej;
2/ gwarancjach bankowych;
3/ gwarancjach ubezpieczeniowych;
4/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto w Banku:
BNP Paribas Bank Polska
63 1600 1462 1896 9821 9000 0004
tytuł wpłaty: Wadium „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S Wólka Ołudzka” nr ref. SRZP261-0016/23
Uwaga: Wadium w formie pieniężnej uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, jeśli środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1/ musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2/ z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3/ powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4/ termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień upływu terminu składania ofert);
5/ w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6/ beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający, tj.: Powiat Zawierciański - Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie;
7/ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa regulująca współpracę Wykonawców - umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, winno być załączone do oferty w formie spełniającej wymagania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - (Oświadczenie zawarte jest w treści Załącznika nr 3 do SWZ - odpowiednio).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ).
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z podmiotem wskazanym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/765868 - w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.