eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu - Etap IOgłoszenie z dnia 2022-07-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu - Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu - Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f71ad81c-ec6b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00245072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu - etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209671/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na rozbudowie istniejącej drogi
powiatowej nr 1013F w miejscowości Lgiń, gmina Wschowa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 305, do
km ok. 0+865,97 - ETAP 1.
Podstawowe parametry elementów projektowanej drogi:
- klasa Z,
- szerokość jezdni drogi powiatowej w miejscu rozbudowy – 6,0 m,
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,0 m w terenie zabudowanym,
- szerokość chodnika 2,0 m,
- nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-rowerowego bitumiczna,
- pobocza tłuczniowe o szerokości 1,0 m,
Zakres inwestycji obejmować będzie:
- wymianę istniejącej nawierzchni jezdni na nową z masy asfaltowej na odcinku, którego szerokość jezdni wynosi 6,00m,
- poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,00m w miejscach przewężeń,
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przypadku, kiedy na jakimś odcinku drogi stwierdzone zostanie, na podstawie badań
geotechnicznych, występowanie gruntów nienośnych,
- przebudowę z rozbudową istniejącego skrzyżowania z publiczną drogą gminną,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- budowę chodnika szer. 2,00m o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od km ok. 0+640 do km ok. 0+783,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej szer. 3,00m o nawierzchni bitumicznej na odcinku do km ok. 0+640 oraz na odcinku od
km ok. 0+783 do km. ok. 0+865,97,
- budowę lub przebudowę poboczy,
- wykonanie muru oporowego w km ok. 0+563 do km ok. 0+607,
- rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod drogą wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w
postaci barieroporęczy ochronnych lub balustrad mostowych,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę nowej kanalizacji deszczowej,
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym (solarno-wiatrowym),- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu),
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywaną drogą, w tym sieci i przyłączy
elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,
Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawiera Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Zamówienie obejmuje dwa etapy:
Etap I - sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący
załącznik nr 1do SWZ, w tym:
a) przeprowadzenie szczegółowej wizji w terenie oraz badań, geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i
inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej,
b) sporządzenie map do celów projektowych terenu inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt
7a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990),
c) wykonanie badań geologicznych w celu ustalenia budowy geologicznej i warunków geologiczno-inżynierskich podłoża
pod projektowaną drogę oraz sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9
czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r. poz. 1420),
d) sporządzenie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenia terenu,
e) opracowanie analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
f) sporządzenie map zawierających projekty podziału nieruchomości,
g) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
h) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
i) wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego
inwestycji. Pełnobranżowy projekt budowlany należy opracować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376) ,
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609),
j) W ramach projektowanej dokumentacji, należy zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami uwzględniając,
o ile jest o możliwe, uniwersalne projektowania o którym mowa w art. 2 ust 20) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 ze zm).
k) Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Zamawiający
wymaga aby w chodnikach, w miejscach lokalizacji przejść dla pieszych, zastosować pasy z reliefowych płytek
kierunkowych i ostrzegawczych,
l) sporządzenie informacji BIOZ,
m) uzyskanie akceptacji Zamawiającego w przedmiocie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z
Programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 1do SWZ,
n) uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 176) oraz przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351),
o) wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych -
przepustów oraz na odprowadzanie wód deszczowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2021r. poz. 2233),
p) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego przedsięwzięcia,
q) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na odcinku projektowanej drogi i uzyskanie jego zatwierdzenia ,
r) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych i uzyskanie jego zatwierdzenia,
s) przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania wszelkich decyzji administracyjnych związanych z realizacją
przedmiotowego przedsięwzięcia,
t) uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej,
u) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,
v) na żądanie Zamawiającego uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących
rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
w) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
x) dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
płycie CD w plikach dxf, dwg i pdf (rysunki) i doc i pdf (część opisowa).
Etap II – wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,
w tym:a) przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót wszystkich prawidłowo
wystawionych dokumentów niezbędnych do rozpoczęciu robót budowlanych, w tym:
-planu BIOZ,
-oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
przyjęcie obowiązków kierownika budowy,
-oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót branżowych stwierdzających przyjęcie obowiązku kierowania
robotami,
-poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy i kierowników robót oraz aktualnych
zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
c) wycinkę, karczowanie i wywóz drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (drewno pochodzące z wycinki jest własnością
Zamawiającego. Wykonawca protokolarnie przekaże drewno Zamawiającemu i złoży je we wskazane miejsce.),
d) realizację inwestycji zgodnie z warunkami wydanego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia
wodnoprawnego i innych uzyskanych pozwoleń oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli istniejącej
infrastruktury technicznej,
e) wywóz i zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2021r. poz. 779),
f) w przypadku stwierdzenia występowania na terenie inwestycji stałych punktów geodezyjnych zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i niezwłocznie powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego,
g) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zrealizowanego odcinka drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem
stałej organizacji ruchu,
h) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę,
i) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego odcinka drogi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
pkt 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”

W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 01 lipca 2022r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Cena oferty wynosiła 4 943 650,44 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2 572 422,00 zł, która została podana przed otwarciem ofert. W związku z powyższym zaoferowana kwota przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4943650,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4943650,44 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.