eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Samborzec › "Zakup oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Samborzec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409778

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samborzec 43

1.5.2.) Miejscowość: Samborzec

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-650

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158314443

1.5.8.) Numer faksu: 158314443

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@samborzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.samborzec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26b3baed-005f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245044

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015405/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu IT i oprogramownia w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_samborzec/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_samborzec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_samborzec/proceedings. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładnyUrzędu Miar.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWIERA ROZDZIAŁ XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec, reprezentowana
przez Wójta Gminy Samborzec – Witolda Surowca;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Samborzec jest Pan Dawid Dziuba, kontakt: iod@samborzec.pl, 15 83 14 443
wew. 29;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji).
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania woparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
Pozostałe informacje dotyczące RODO określa ust. 2 i 3 w załączniku nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Ig.III.271.2.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla 70 stanowisk komputerowych wraz z wdrożeniem, służącego podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w ramach poszczególnych części określono w załączniku nr 7 do SWZ pn. „OPZ Specjalistyczne oprogramowanie”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

48400000-2 - Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin realizacji zamówienia (T) – waga kryterium 40 %.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
C = --------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej
Cena brutto ustalana jest w razie konieczności zgodnie z zasadą określoną w rozdz. XIII ust. 7 SWZ.
2) Termin realizacji zamówienia (T)  – waga 40 %
Termin realizacji zamówienia musi być podany w pełnych dniach.
Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie krótszego terminu dostawy i wdrożenia oprogramowania w stosunku do maksymalnego terminu realizacji zamówienia, wynoszącego 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w przypadku części nr 1-4 (w tym odpowiednio szkolenie lub instruktaż wdrożeniowy).
Za skrócenie terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 5 pkt za każde 2 dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w przypadku części nr 1-4, przy czym maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może otrzymać to 40 pkt (otrzyma ją Wykonawca oferujący maksymalnie 15-dniowy termin realizacji zamówienia w przypadku części nr 1- 4).
W przypadku niepodania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji, tj. 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w przypadku części nr 1-4 (w tym odpowiednio szkolenie lub instruktaż wdrożeniowy) i przyzna mu 0 punktów w ramach tego kryterium.
Oferta Wykonawcy, który w Formularzu ofertowym zaoferuje dłuższy termin realizacji dostawy od maksymalnego wymaganego w SWZ zostanie uznana za niezgodną z SWZ i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 266 ustawy Pzp.
Punkty w kryterium „Termin realizacji zamówienia” w przypadku części nr 1-4 będą przyznawane według poniższej tabeli:
Termin realizacji zamówienia (w dniach) Ilość przyznanych punktów
1 - 15: 40
16-17: 35
18-19: 30
20-21: 25
22-23: 20
24-25: 15
26-27: 10
28-29: 5
30: 0
Zgodnie z powyższą punktacją, im w krótszym terminie nastąpi odpowiednio dostawa oprogramowania lub dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z odpowiednio szkoleniem lub instruktażem wdrożeniowym, tym wyższa liczba punktów będzie przyznana za to kryterium.
Wybór najkorzystniejszej oferty zamówienia będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:
P = C + T
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena” i „Termin realizacji zamówienia”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i wdrożenie oprogramowania do szyfrowania danych dla 40 stanowisk komputerowych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w ramach poszczególnych części określono w załączniku nr 7 do SWZ pn. „OPZ Specjalistyczne oprogramowanie”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

48400000-2 - Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin realizacji zamówienia (T) – waga kryterium 40 %.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
C = --------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej
Cena brutto ustalana jest w razie konieczności zgodnie z zasadą określoną w rozdz. XIII ust. 7 SWZ.
2) Termin realizacji zamówienia (T)  – waga 40 %
Termin realizacji zamówienia musi być podany w pełnych dniach.
Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie krótszego terminu dostawy i wdrożenia oprogramowania w stosunku do maksymalnego terminu realizacji zamówienia, wynoszącego 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w przypadku części nr 1-4 (w tym odpowiednio szkolenie lub instruktaż wdrożeniowy).
Za skrócenie terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 5 pkt za każde 2 dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w przypadku części nr 1-4, przy czym maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może otrzymać to 40 pkt (otrzyma ją Wykonawca oferujący maksymalnie 15-dniowy termin realizacji zamówienia w przypadku części nr 1- 4).
W przypadku niepodania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji, tj. 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w przypadku części nr 1-4 (w tym odpowiednio szkolenie lub instruktaż wdrożeniowy) i przyzna mu 0 punktów w ramach tego kryterium.
Oferta Wykonawcy, który w Formularzu ofertowym zaoferuje dłuższy termin realizacji dostawy od maksymalnego wymaganego w SWZ zostanie uznana za niezgodną z SWZ i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 266 ustawy Pzp.
Punkty w kryterium „Termin realizacji zamówienia” w przypadku części nr 1-4 będą przyznawane według poniższej tabeli:
Termin realizacji zamówienia (w dniach) Ilość przyznanych punktów
1 - 15: 40
16-17: 35
18-19: 30
20-21: 25
22-23: 20
24-25: 15
26-27: 10
28-29: 5
30: 0
Zgodnie z powyższą punktacją, im w krótszym terminie nastąpi odpowiednio dostawa oprogramowania lub dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z odpowiednio szkoleniem lub instruktażem wdrożeniowym, tym wyższa liczba punktów będzie przyznana za to kryterium.
Wybór najkorzystniejszej oferty zamówienia będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:
P = C + T
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena” i „Termin realizacji zamówienia”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu do zarządzania zdarzeniami (logami), gromadzącego i korelującego informacje z systemów informatycznych oraz urządzeń, w tym wdrożenie systemu oraz konfiguracja systemu uwierzytelniania użytkowników.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w ramach poszczególnych części określono w załączniku nr 7 do SWZ pn. „OPZ Specjalistyczne oprogramowanie”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

48400000-2 - Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin realizacji zamówienia (T) – waga kryterium 40 %.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
C = --------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej
Cena brutto ustalana jest w razie konieczności zgodnie z zasadą określoną w rozdz. XIII ust. 7 SWZ.
2) Termin realizacji zamówienia (T)  – waga 40 %
Termin realizacji zamówienia musi być podany w pełnych dniach.
Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie krótszego terminu dostawy i wdrożenia oprogramowania w stosunku do maksymalnego terminu realizacji zamówienia, wynoszącego 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w przypadku części nr 1-4 (w tym odpowiednio szkolenie lub instruktaż wdrożeniowy).
Za skrócenie terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 5 pkt za każde 2 dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w przypadku części nr 1-4, przy czym maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może otrzymać to 40 pkt (otrzyma ją Wykonawca oferujący maksymalnie 15-dniowy termin realizacji zamówienia w przypadku części nr 1- 4).
W przypadku niepodania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji, tj. 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w przypadku części nr 1-4 (w tym odpowiednio szkolenie lub instruktaż wdrożeniowy) i przyzna mu 0 punktów w ramach tego kryterium.
Oferta Wykonawcy, który w Formularzu ofertowym zaoferuje dłuższy termin realizacji dostawy od maksymalnego wymaganego w SWZ zostanie uznana za niezgodną z SWZ i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 266 ustawy Pzp.
Punkty w kryterium „Termin realizacji zamówienia” w przypadku części nr 1-4 będą przyznawane według poniższej tabeli:
Termin realizacji zamówienia (w dniach) Ilość przyznanych punktów
1 - 15: 40
16-17: 35
18-19: 30
20-21: 25
22-23: 20
24-25: 15
26-27: 10
28-29: 5
30: 0
Zgodnie z powyższą punktacją, im w krótszym terminie nastąpi odpowiednio dostawa oprogramowania lub dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z odpowiednio szkoleniem lub instruktażem wdrożeniowym, tym wyższa liczba punktów będzie przyznana za to kryterium.
Wybór najkorzystniejszej oferty zamówienia będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:
P = C + T
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena” i „Termin realizacji zamówienia”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego ochronie przed wyciekiem danych wraz z licencjami dla 40 stanowisk komputerowych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w ramach poszczególnych części określono w załączniku nr 7 do SWZ pn. „OPZ Specjalistyczne oprogramowanie”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

48400000-2 - Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin realizacji zamówienia (T) – waga kryterium 40 %.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
C = --------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej
Cena brutto ustalana jest w razie konieczności zgodnie z zasadą określoną w rozdz. XIII ust. 7 SWZ.
2) Termin realizacji zamówienia (T)  – waga 40 %
Termin realizacji zamówienia musi być podany w pełnych dniach.
Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie krótszego terminu dostawy i wdrożenia oprogramowania w stosunku do maksymalnego terminu realizacji zamówienia, wynoszącego 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w przypadku części nr 1-4 (w tym odpowiednio szkolenie lub instruktaż wdrożeniowy).
Za skrócenie terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 5 pkt za każde 2 dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w przypadku części nr 1-4, przy czym maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może otrzymać to 40 pkt (otrzyma ją Wykonawca oferujący maksymalnie 15-dniowy termin realizacji zamówienia w przypadku części nr 1- 4).
W przypadku niepodania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji, tj. 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w przypadku części nr 1-4 (w tym odpowiednio szkolenie lub instruktaż wdrożeniowy) i przyzna mu 0 punktów w ramach tego kryterium.
Oferta Wykonawcy, który w Formularzu ofertowym zaoferuje dłuższy termin realizacji dostawy od maksymalnego wymaganego w SWZ zostanie uznana za niezgodną z SWZ i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 266 ustawy Pzp.
Punkty w kryterium „Termin realizacji zamówienia” w przypadku części nr 1-4 będą przyznawane według poniższej tabeli:
Termin realizacji zamówienia (w dniach) Ilość przyznanych punktów
1 - 15: 40
16-17: 35
18-19: 30
20-21: 25
22-23: 20
24-25: 15
26-27: 10
28-29: 5
30: 0
Zgodnie z powyższą punktacją, im w krótszym terminie nastąpi odpowiednio dostawa oprogramowania lub dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z odpowiednio szkoleniem lub instruktażem wdrożeniowym, tym wyższa liczba punktów będzie przyznana za to kryterium.
Wybór najkorzystniejszej oferty zamówienia będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:
P = C + T
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena” i „Termin realizacji zamówienia”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa dodatkowych licencji oprogramowania systemu operacyjnego dla dwóch serwerów posiadanych przez Zamawiającego, połączonych w klaster, umożliwiających uruchomienie 2 dodatkowych maszyn wirtualnych na serwerach działających w klastrze.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w ramach poszczególnych części określono w załączniku nr 7 do SWZ pn. „OPZ Specjalistyczne oprogramowanie”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

48400000-2 - Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin realizacji zamówienia (T) – waga kryterium 40 %.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
C = --------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej
Cena brutto ustalana jest w razie konieczności zgodnie z zasadą określoną w rozdz. XIII ust. 7 SWZ.
2) Termin realizacji zamówienia (T)  – waga 40 %
Termin realizacji zamówienia musi być podany w pełnych dniach.
Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie krótszego terminu dostawy i wdrożenia oprogramowania w stosunku do maksymalnego terminu realizacji zamówienia, wynoszącego ) 7 dni kalendarzowych w przypadku części nr 5.
Za skrócenie terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 10 pkt za każdy dzień skrócenia terminu realizacji zamówienia w przypadku części nr 5, przy czym maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może otrzymać to 40 pkt (otrzyma ją Wykonawca oferujący maksymalnie 3-dniowy termin realizacji zamówienia w przypadku części nr 5).
W przypadku niepodania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji, tj. 7 dni kalendarzowych w przypadku części nr 5 i przyzna mu 0 punktów w ramach tego kryterium.
Oferta Wykonawcy, który w Formularzu ofertowym zaoferuje dłuższy termin realizacji dostawy od maksymalnego wymaganego w SWZ zostanie uznana za niezgodną z SWZ i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 266 ustawy Pzp.
Punkty w kryterium „Termin realizacji zamówienia” w przypadku części nr 5 będą przyznawane według poniższej tabeli:
Termin realizacji zamówienia
(w dniach) Ilość przyznanych punktów
1-3: 40
4:30
5:20
6: 10
7:0
Zgodnie z powyższą punktacją, im w krótszym terminie nastąpi odpowiednio dostawa oprogramowania lub dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z odpowiednio szkoleniem lub instruktażem wdrożeniowym, tym wyższa liczba punktów będzie przyznana za to kryterium.
Wybór najkorzystniejszej oferty zamówienia będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:
P = C + T
P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena” i „Termin realizacji zamówienia”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy / usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany w § 13 ust. 8 Postanowienia Końcowe Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_samborzec/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP.
2. Wyklucza się także z postępowania wykonawców, o których mowa w poniższych przepisach szczególnych:
1) na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), (dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), (dalej: rozporządzenie 2022/576), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1) (dalej jako: dyrektywa 2014/23/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65) (dalej jako: dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243) (dalej jako: dyrektywa 2014/25/UE), oraz dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/WE), a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
2) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą przeciwko agresji na Ukrainę” (Dz.U. 2022 nr 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy przeciwko agresji na Ukrainę;
b)... . Szczegółowe informacje zawiera Rozdział VIII ust. 2 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.