eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Remont drogi dojazdowej wraz z drogami wewnętrznymi w ZPiSdN Zawiercie - Etap III AOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi dojazdowej wraz z drogami wewnętrznymi w ZPiSdN Zawiercie – Etap III A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000571607

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mrzygłodzka 35

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 6721365

1.5.8.) Numer faksu: +48 32 6721365 wew. 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zawiercie.zpisdn.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zpisdnzawiercie.home.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi dojazdowej wraz z drogami wewnętrznymi w ZPiSdN Zawiercie – Etap III A

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-696ca391-0121-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-696ca391-0121-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagaći dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się, jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wiązanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: 937/SR/23 pn.: „Remont drogi dojazdowej wraz z drogami wewnętrznymi w ZPiSdN Zawiercie – Etap III A”.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 16.4 SWZ. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 937/SR/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 414590,96 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Powierzchnia drogi wewnętrznej przeznaczonej do remontu – 835,20 m². W obrębie remontowanej drogi biegnie przyłącze wodociągowe (odcinek 68 mb.), który podlega wymianie, włączając go z jednej strony do istniejącego wodociągu, a z drugiej strony do istniejącej studni wodomierzowej. Roboty związane z wymianą przyłącza wodociągowego zawarto w dokumentacji technicznej i wyceniono również w kosztorysie. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do przyłącza, które znajduje się w obrębie nieruchomości stanowiącej jego własność. Droga przeznaczona do remontu w ramach niniejszego zamówienia znajduje się w obrębie działki ewid. nr 45/2, KM 8, obręb Zawiercie leżącej przy ul. Mrzygłodzkiej 35.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jeśli przedłoży wraz z ofertą dokument potwierdzający, że jest wypisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże posiadanie dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN, w tym co najmniej 100.000,00 PLN na 1 zdarzenie. Zamawiający wymaga przedłożenia kopii opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia zawodowego jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5-ciu lat wykonał co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa, przebudowa, remont drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 500.000,- zł brutto i powierzchni co najmniej 500 m2, każde potwierdzone dowodami na należyte wykonanie robót lub 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa, przebudowa, remont drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 1.000.000,- zł brutto i łącznej powierzchni co najmniej 500 m2 — potwierdzone dowodami na należyte wykonanie robót.
b) W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie stawia warunków w prowadzonym postępowaniu.
c) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie potencjału kadrowego jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi w zakresie wykonawczym, wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów. Osoby sprawujące opisane samodzielne funkcje techniczne muszą także w okresie realizacji zadania należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 6 i 7 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. (ważność dokumentu — 6 miesiąc)

2) Kopię opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,- PLN, w tym co najmniej 100.000,- PLN na 1 zdarzenie.

3) Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających że te wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie.

4) Wykaz osób (załącznik nr 8 do SWZ) skierowanych do realizacji zamówienia spełniających wymagania opisane w rozdziale II punkt 6 podpunkt 4) litera c) niniejszej specyfikacji, tj. dysponowanie osobą lub osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami z uprawnieniami drogowymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadającymi w zakresie wykonawczym, obejmująca funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami drogowymi, wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów — wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających wydane uprawnienia oraz potwierdzeniem przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i opłacenia składki.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych; 00/100 złotych);
9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, nr rachunku: 65 1010 1212 3072 6818 9110 0000 z dopiskiem „Wadium – postępowanie 937/SR/23”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(załącznik nr 9 do SWZ).

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Projektowane postanowienia umowy przewidują ryczałtową formą rozliczenia zadania,
Zgodnie z brzmieniem Art. 439 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. „b” ustawy PZP, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) Zmiana ceny może nastąpić po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy.
2) Zmiany dokonuje się na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
3) Zmiana wymaga zawarcia Aneksu do umowy.
4) Zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany o min. 15 % w odniesieniu do daty zawarcia umowy „wskaźnika cen obiektów budowlanych” dla klasyfikacji „Ulice i drogi pozostałe — PKOB 2112; (ogłaszanego w okresach miesięcznych w komunikatach Głównego Urzędu Statystycznego).
5) Zmiana wartości zamówienia będzie dotyczyła okresu obowiązywania umowy w którym wartość wskaźnika (ust. 4) przekroczyła 1S % wartości bazowej.
6) Zmieniona wartość zamówienia będzie odpowiadała 50 % wartości wskaźnika, o którym mowa w pkt 4.
7) Maksymalna wartość wprowadzonej zmiany zostaje określona na poziomie do 15 % pierwotnej umowy.
8) Zmianę wprowadza się zarówno przy wzroście jak i obniżeniu wartości wskaźnika o którym mowa w pkt. 4.
9) Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. 7.
10) Zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zawiercie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.