eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci obywateli państw trzecich i dzieci polskich.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci obywateli państw trzecich i dzieci polskich.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-153

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@duw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci obywateli państw trzecich i dzieci polskich.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5afe9a59-0076-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119436/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Świadczenie usługi organizacji wypoczynku letniego dla dzieci.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr 2/14-2022/OG-FAMI „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.duw.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://duw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski lub informacje, ze wskazaniem numeru referencyjnego nadanego sprawie, tj. ALZP.
272-24/22/ZP/TP1, Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Informacje dotyczące sposobu podpisywania dokumentów można znaleźć na stronie:
- kwalifikowany podpis elektroniczny: https://www.nccert.pl/;
- podpis zaufany: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany;
- podpis osobisty: https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego Rozdziału:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na subdomenie https://duw.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2) Wykonawca, po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”, zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie – konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
4. Ofertę, w tym także Załącznik nr 1 do SWZ, oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ, oświadczenie, o którym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, a
także pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp określa:
1) niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego i wymagania używanej przeglądarki
internetowej;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer – minimalnie wersja 10.0; (...)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:
> Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy
pl. Powstańców Warszawy 1;
> Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail:
iod@duw.pl;
> Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób do kontaktu, będą przetwarzane w celach:
- kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych,
- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia,
- prowadzenia zbiorów danych dotyczących informacji o zamówieniach publicznych,
- gromadzenia wymaganych informacji dotyczących kontrahentów,
- prowadzenia zbioru informacji o wykonawcach;
> Podstawą prawną przetwarzania dotyczących danych osobowych jest ustawa
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych;
> Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej bip.duw.pl
> dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
> dane osobowe i dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
> Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu:
1. Prawo dostępu do swoich danych;
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
> Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiających
Pani/Pana identyfikację oraz podanie danych osób do kontaktu, jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli Wojewoda Dolnośląski tych danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania;
> Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AL-ZP.272-14/23/ZP/TP1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu integracyjnego dla dzieci cudzoziemskich i polskich – kolonie letnie 2023 r. w terminie lipiec – sierpień 2023 r. dla 38 uczniów szkół podstawowych w przedziale wiekowym 7-15 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zakresie zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard obiektu

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja wypoczynku

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy udziale minimum jednej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), zatrudnionej na umowę o pracę

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511 ze zm.) wydane przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego lub adres zamieszkania przedsiębiorcy turystycznego będącego osobą fizyczną. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 470), organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej 1 usługę rozumiane jako turnusy. Każdy turnus polegał na kompleksowej organizacji minimum 10-dniowego wypoczynku obejmującego zakwaterowanie, wyżywienie, transport, realizacje programu, zapewnienie opieki pedagogicznej i medycznej dla co najmniej 38 dzieci/młodzieży.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne i opłacone na dzień składania ofert zabezpieczenie finansowe prowadzonej działalności w zakresie i formie, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511 ze zm.) oraz odpowiednio: w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1357) lub w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1022) na kwotę min. 1150 euro.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia,
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych:
1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1: oświadczenia Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 8 do SWZ;
2) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących posiadania kompetencji i uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej (warunki określone w ust. 1 pkt 3) lit a) Rozdziału V SWZ): aktualnego wpisu do
rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
511 ze zm.).
3) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (warunki
określone w ust. 1 pkt 3) lit b) Rozdziału V SWZ): Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz usług;
4) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (warunki
określone w ust. 1 pkt 3) lit c) Rozdziału V SWZ): Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe
prowadzonej działalności w zakresie i formie, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511 ze zm.) oraz odpowiednio: w rozporządzeniu
Ministra Finansów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w
związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1357) lub w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie
minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów
turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1022) na kwotę min.
1150 euro.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe: w celu potwierdzenia, że oferowane usługi tj.: standard obiektu, w którym będzie zrealizowany wypoczynek odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą folderu/folderów obiektu lub
fotografii lub innych podobnych materiałów przedstawiających w jednoznaczny sposób opisany standard obiektu w punkcie 13 Załącznika nr 1 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) jaki jest sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykazanie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, następuje łącznie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców. Złożone oświadczenie potwierdzają brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którakolwiek z niżej
wymienionych okoliczności:
1) Zmiana miejsca wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony
umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności np. w przypadkach nadzwyczajnych, które wywołane są skutkami działania siły wyższej (np. pożar lub powódź).
2) Zmiana miejsca lub terminu realizacji zamówienia nastąpi wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zaoferuje obiekt o co najmniej takim samym standardzie jak w złożonej ofercie. Zmiana terminu nie może przekroczyć ogólnego okresu wypoczynku.
2. Okoliczności przewidziane powyżej stanowiące podstawę zmiany Umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: lipiec – sierpień 2023 r. , termin złożenia sprawozdania merytorycznego stanowiącego Załącznik nr 3 do projektu umowy w terminie 10 dni po zakończeniu turnusu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.