eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kluczborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4185218

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatkluczborski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8e907c5-ff8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043348/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu Platformy
zakupowej Marketplanet Oneplace pod adresem: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Pytania o SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej przez link:https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl, bądź drogą emailową na adres zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podm. śr. dowodowe, przedm.środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych i składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4.Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego. Zasady opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego. 5.Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minim. param. techn. wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami:1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl 2) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w
postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu; 3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; 5)Rejestracja oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy. 6.Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozp.Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia śr. komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl: a.Stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b.Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej; c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 7.Pozostałe informacje zawiera SWZ Rozdz. VIII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAROSTA KLUCZBORSKI Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYMW KLUCZBORKU, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji nr postępowania FP.272.12.2023.AM.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (1)
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (2)
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
(1)Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2)Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FP.272.12.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach Części I wyróżniamy:
Zadanie nr 1 obejmujące zakup i dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Zakres zamówienia obejmuje dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem tj.: 5 sztuk komputerów wraz z systemem operacyjnym, 10 sztuk monitorów, 2 sztuk drukarek, 5 sztuk licencji na oprogramowanie biurowe zgodnie z OPZ stanowiącym zał. nr 2 do SWZ
oraz Zadanie nr 2 obejmujące zakup monitorów w ilości 6 sztuk – zgodnie z OPZ stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.
1) Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt oraz oprogramowanie:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego,
b) był kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów oraz kosztów,
c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie,
d) spełniał wszystkie wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce,
e) posiadały deklarację CE,
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) udzielił minimum gwarancji określonych w załączniku nr 2 do SWZ, (UWAGA: dodatkowy okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert), na oferowany sprzęt objęty przedmiotem zamówienia z wyjątkiem gwarancji licencje na oprogramowanie która nie stanowi kryterium oceny ofert. Gwarancja Wykonawcy obejmuje okres nie krótszy niż gwarancja producenta.
b) dostarczył sprzęt na własny koszt do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork (w ramach części I zamówienia) oraz do Zespołu Szkół Nr 2 w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7 (w ramach części II zamówienia) zgodnie z wykazem, o którym mowa pkt. 6 oraz dokonał wniesienia oferowanego przedmiotu zamówienia,
c) dostarczył instrukcję obsługi i dokumentację techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim.
3) Zamawiający wymaga, aby licencje na oferowane oprogramowania były fabrycznie nowe nieużywane oraz pochodziły z legalnego kanału dystrybucji, nie mogą być przedmiotem przestępstwa lub naruszenia praw autorskich oraz aby nie były dotychczas aktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu ani odnawiane. Licencje na oferowane oprogramowania muszą być dostarczone w formie zgodnej z warunkami dystrybucyjnymi producenta oprogramowania.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnej firmie audytu w zakresie weryfikacji kompatybilności dostarczonego oprogramowania z wymaganiami SWZ.
5) Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, szkolenie administratorów) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania oprogramowania w infrastrukturze Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.
6) Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny lub umożliwiać cyfrową aktywacje systemu. Forma potwierdzenia autentyczności jest różna dla różnych systemów operacyjnych, jednakże musi być ona zgodna wymaganą przez producenta oferowanego oprogramowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30231300-0 - Monitory ekranowe

30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem .
Kryterium są:
1) Cena brutto oferty (C) – 60%,
2) Dodatkowy okres gwarancji (G) – 40%.

2. Zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów, po zsumowaniu ocen w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II obejmuje zakup zestawu audiowizualnego będącego narzędziem przekazu informacji treści reklamowych - składającego się z monitora LCD, komputera stacjonarnego typu mini / micro z oprogramowaniem oraz uniwersalnego mobilnego stojaka do monitora oraz licencji na oprogramowania do zarządzania oraz tworzenia treści reklamowych wyświetlanych na monitorze.
1) Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt oraz oprogramowanie:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego,
b) był kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów oraz kosztów,
c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie,
d) spełniał wszystkie wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce,
e) posiadały deklarację CE,
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) udzielił minimum gwarancji określonych w załączniku nr 2 do SWZ, (UWAGA: dodatkowy okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert), na oferowany sprzęt objęty przedmiotem zamówienia z wyjątkiem gwarancji licencje na oprogramowanie która nie stanowi kryterium oceny ofert. Gwarancja Wykonawcy obejmuje okres nie krótszy niż gwarancja producenta.
b) dostarczył sprzęt na własny koszt do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku,
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork (w ramach części I zamówienia) oraz do Zespołu Szkół Nr 2 w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7 (w ramach części II zamówienia) zgodnie z wykazem, o którym mowa pkt. 6 oraz dokonał wniesienia oferowanego przedmiotu zamówienia,
c) dostarczył instrukcję obsługi i dokumentację techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim.
3) Zamawiający wymaga, aby licencje na oferowane oprogramowania były fabrycznie nowe nieużywane oraz pochodziły z legalnego kanału dystrybucji, nie mogą być przedmiotem przestępstwa lub naruszenia praw autorskich oraz aby nie były dotychczas aktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu ani odnawiane. Licencje na oferowane oprogramowania muszą być dostarczone w formie zgodnej z warunkami dystrybucyjnymi producenta oprogramowania.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnej firmie audytu w zakresie weryfikacji kompatybilności dostarczonego oprogramowania z wymaganiami SWZ.
5) Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, szkolenie administratorów) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania oprogramowania w infrastrukturze Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.
6) Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny lub umożliwiać cyfrową aktywacje systemu. Forma potwierdzenia autentyczności jest różna dla różnych systemów operacyjnych, jednakże musi być ona zgodna wymaganą przez producenta oferowanego oprogramowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem.
Kryterium są:
1) Cena brutto oferty (C) – 60%,
2) Dodatkowy okres gwarancji (G) – 40%.

2. Zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów, po zsumowaniu ocen w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu , którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym w SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
- wydruków/pdf wyników testów PassMark CPU Mark nie starszych niż 14 dni na dzień składania oferty, certyfikatów i deklaracji dotyczących sprzętu komputerowego – szczegółowy opis w załączniku nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (na powyższym wydruku / pdf musi znajdować się data sporządzenia wydruku / pdf np.: w formie stopki z datą z przeglądarki internetowej).
- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu – dokument poświadczający (wydruk/[pdf).
- Deklaracja zgodności CE – (wydruk/pdf deklaracji).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie w/w przedmiotowe środki dowodowe

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
2.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
2.1.odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania),
2.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.4. ppkt 1.4.1. SWZ,
2.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.
2.4.Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z pkt 1.8 SWZ
2.5. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o dzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1.Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.W przypadku, o którym mowa w ust. 2 (o ile dotyczy) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.2. lit. a) SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy:
1. Treść niniejszej umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla Strony Zamawiającej warunki realizacji zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikającym z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w ogłoszeniu i ofercie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) przesunięcia terminów wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw;
c) działania siły wyższej;
Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami
4) gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
5) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach,
6) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych,
7) sposobu fakturowania dostaw, w tym zmiana może dotyczyć ilości wystawionych faktur, wartości wystawionych faktur oraz terminów ich wystawienia,
8) zmiana terminu realizacji dostaw i usług wynikająca z § 2 ust. 3 wzoru umowy.

Wszystkie postanowienia opisane w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.