eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubenia › Zaprojektowanie rozbudowy oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Lubeni oraz budowy zasilania rezerwowego pompowni P1 w StraszydluOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie rozbudowy oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Lubeni oraz budowy zasilania rezerwowego pompowni P1 w Straszydlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubenia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582128

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lubenia 131

1.4.2.) Miejscowość: Lubenia

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-042

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 178503914

1.4.8.) Numer faksu: 178755090

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lubenia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubenia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244525

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00239655

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:

Po zmianie:
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag
(1) Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty): 60%
(2) Doświadczenie osoby, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego : 40%
2 Sposób obliczenia ceny:
1) Cena – 60 %
Ocena będzie następowała wg wzoru:
Pc=Cmin/Cn x R x 100
gdzie:
Pc – ocena punktowa oferty „n” – kryterium cena
Cmin – najniższa oferowana cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert.
Cn – cena brutto oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena wynosi 60 punktów
2) Doświadczenie osoby, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego -
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium 40 punktów


Liczba punktów przyznana badanej ofercie za doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – tj. personelu Wykonawcy:
Gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba, posiada doświadczenie opracowaniu projektu technologicznego stacji uzdatniania wody :
 Doświadczenie w opracowaniu projektu technologicznego stacji uzdatniania wody 2 lub więcej w ostatnich 5 latach - 40 punktów
 Doświadczenie w opracowaniu projektu technologicznego stacji uzdatniania wody 1 w ostatnich 5 latach - 0 punktów

UWAGA – W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym Informacji dot. doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zadania oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.


2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę
łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
3. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku
w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku –poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5
zaokrągli w górę.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-07 09:00

Po zmianie:
2023-06-12 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-07 09:10

Po zmianie:
2023-06-12 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-06

Po zmianie:
2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.