eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa ryb w roku 2023 (magazyny w Grudziądzu Grupie, Chełmnie i Brodnicy)- sprawa 43/2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ryb w roku 2023 (magazyny w Grudziądzu Grupie, Chełmnie i Brodnicy)- sprawa 43/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ryb w roku 2023 (magazyny w Grudziądzu Grupie, Chełmnie i Brodnicy)- sprawa 43/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce5c7719-0103-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244515

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ►Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. ►Dokumenty, oświadczenia składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. ►Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). ►Szczegółowa instrukcja użytkowania platformy Wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/13wog/elearning. ►Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. ►Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy, następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:►w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje; b)przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek; ►w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP): a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre); b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web; c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
►Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
►Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego następująco: w zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): 1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. ►Dopuszcza się w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy zak. kontakt e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ►Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: ►Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ► w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG – ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz; ►dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych po stronie Zamawiającego; ►odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom / osobom w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe; ►dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ►obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn leżących po jego stronie. ►Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ►Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO. ►Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 43/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb w roku 2023 (magazyny: w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy) zgodnie z normami oraz asortymentem i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w dokumentacji postępowania.
►Zakres przedmiotu zamówienia:
- Dorsz mrożony filet - 251,00 kg
- Morszczuk mrożony filet- 2 001,00 kg
- Śledzie solone matjasy filety- 2 001,00 kg
- Makrela wędzona tusza 701,00 kg
- Śledź po kaszubsku- 401,00- kg
►Realizacja dostaw przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie składanych w okresie obowiązywania umowy zamówień na zasadach i częstotliwości wynikających z treści zawartej umowy.
►Miejsce dostaw - magazyny znajdują się:
- w Grudziądzu przy ul. Bema 2 i Jagiełły 6;
- w Grupie przy ul. Dworcowej 6A;
- w Chełmnie przy Al. 3-go Maja 4;
- w Brodnicy przy ul. Czwartaków 1.
►Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności m.in.:
1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2132 j.t.);
2) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1688 j.t.)
3) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1753, z późn.zm.);
4) rozporządzeniem WE nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE. L. 139, poz.55 z dnia 30.04.2004 r. z późn.zm.);
5) rozporządzeniem WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. 139, poz. 1 z 30.04.2004 r. z późn.zm.);
6) rozporządzeniem WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L 31, poz. 1 z dnia 1 lutego 2002 r. z późn.zm.).
►Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 29 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U.UE.L.2004.338.4 z późn.zm.), a także ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2132 późn.zm.). Opakowanie winno zawierać co najmniej informacje wskazane w treści Załącznika nr 1 umowy. Zamawiający nie dopuszcza podczas realizacji niniejszej umowy stosowania opakowań zastępczych na produkty żywnościowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15232000-3 - Ryby solone

15234000-7 - Ryby wędzone

15241200-1 - Śledź przetworzony lub konserwowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

►Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji).
►Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia: dostawa ryb określonego w tabeli Wykazu ilościowo-wartościowego, o ilości wynikające z uzasadnionych bieżących potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem nieprzewyższenia maksymalnej wartości opcji.
►Maksymalna wartość opcji (brutto) wynosi: 137 928,50 zł
►W przypadku skorzystania przez Zamawiającego ze zdefiniowanego prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2b do umowy w ramach maksymalnej kwoty określonej dla opcji.
►Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych , w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania spowodowanych zwiększeniem stanów osób żywionych.
►Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (zastosowanie Zamawiającego z opcji nie wymaga aneksu). Realizacja przez Zamawiającego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
Zasady realizacji przez Zamawiającego „opcji” oraz warunki i terminy dostaw są takie same jak dla zamówień realizowanych dla zakresu podstawowego umowy.
►Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania każdego asortymentu składającego się na przedmiot umowy. Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego, które są w pełni uzależnione od stanów żywionych, potrzeb i planowanych lub nieprzewidzianych przedsięwzięć.
►Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówień w ramach „opcji” jest uprawnieniem Zamawiającego a nie bezwzględnym zobowiązaniem. Brak realizacji zamówień w ramach „opcji” nie będzie rodzić po stronie Zamawiającego żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Planowana realizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup żywności w miesiącach lipiec-sierpień.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile wynika to z odrębnych przepisów) oraz wprowadzają produkty żywnościowe do obrotu gospodarczego zgodnie z wymaganiami, w szczególności:
 art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego(Dz. U. z 2020 r., poz. 1753 z późn.zm.) w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów i/lub
 art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2022, poz. 2132 z późn.zm. w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej i/lub
 art. 62 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 67 ust. 3 pkt. 6 i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja
2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730).
W przypadku podmiotów zagranicznych (o ile dotyczy) – kompetencji i uprawnień zgodnie
z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ►Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 108 ustawy p.z.p.)
►Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15 kwietnia 2022 r., poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnianie wymagań Zamawiającego w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczeń zawartych w Informacji o Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

►Przedmiotowe środki dowodowe w zakresie oferowania produktów równoważnych
(o ile dotyczy oferty Wykonawcy):
- wykaz przedmiotu o rozwiązaniach równoważnych wraz z opisem równoważności (właściwości fizyko-chemicznych) na zasadach określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający akceptuje równoważne środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania użytkowe, jakościowe i w zakresie właściwości fizyko-chemicznych.
Jeżeli Wykonawca oświadczy, że oferuje produkty równoważne a złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że oferuje produkty o rozwiązaniach równoważnych a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający przewiduje wezwanie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – art. 107 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

►Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:
►Formularz ofertowy (oferowane ceny);
►Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 108 ustawy Pzp) - aktualne na dzień składania ofert ;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy
z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
►Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129) - aktualne na dzień składania ofert.
►Informacje o Wykonawcy – oświadczenie ;
►Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

►Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 7 SWZ.
2) Przepisy dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w Rozdziale 9 SWZ.
4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana
do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
►W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą: pełnomocnictwa uprawniającego do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

►Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
►wysokości podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku ustawowych zmian w tym zakresie i proporcjonalnie wartości umowy poprzez jej zwiększenie lub odpowiednio zmniejszenie,
►udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
►zmiany zakresu podwykonawstwa;
►zmiany częstotliwości realizacji dostaw, w zakresie zwiększenia częstotliwości dostaw lub ich zmniejszenia według potrzeb Zamawiającego, spowodowane okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć m.in. w sytuacjach konieczności likwidacji klęsk żywiołowych, kryzysu, epidemii, powodujących konieczność zwiększenia częstotliwości dostaw maksymalnie do każdego dnia roboczego tygodnia lub zmniejszenia maksymalnie do 1-dostawy
w okresie 21 dni roboczych;
►zmiany miejsca dostawy ograniczonej do województwa kujawsko-pomorskiego, na inne niż określono w umowie, według cen jednostkowych zawartych w umowie w ramach ustalonej łącznej wartości umowy, w wypadkach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tej sprawie jak również w chwili zawarcia umowy,
►wysokości ceny w przypadku jej waloryzacji na zasadach określonych w § 7 ust. 4 i 5.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/13wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

►Wykonawca przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. w tym: jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów.
Zastrzeżenie „tajemnica przedsiębiorstwa” Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

►Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione w tym zakresie przez Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.