eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i kiszonek do Zakładu Karnego w RaciborzuOgłoszenie z dnia 2022-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i kiszonek do Zakładu Karnego w Raciborzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Raciborzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320213

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Eichendorffa 14

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324539600

1.5.8.) Numer faksu: 324542731

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_raciborz@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i kiszonek do Zakładu Karnego w Raciborzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c89de89-fde0-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071551/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawy art. spożywczych II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/83df0f69-f93c-4c94-a456-9560351efe05

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP oraz poczty elektronicznej.. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy (Dkw.2232.4.2022).Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz w Regulaminie ePUAP.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Zakład Karny w Raciborzu ul. Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz, e-mail: zk_raciborz@sw.gov.pl;
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania danych osobowych, przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. osoba, której dane dotyczą, posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1: ziemniaki jadalne (niemyte, bez oznak gnicia)- 130000kg
ZIEMNIAKI JADALNE
Wymagania:
Niemyte, bez oznak gnicia
muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz.U.03.194.1900)
Bulwy: jędrne, bez objawów zwiędnięcia;
zdrowe, bez objawów zaparzeń, zmarznięcia i gnicia; bez szkodników i śladów po szkodnikach; bez obcych zanieczyszczeń, bez grudek ziemi; prawidłowo wykształcone;
bez zawilgocenia powierzchniowego;
bez obcych zapachów i smaków;
jednolite odmianowo (kształt typowy dla danej odmiany, miąższ średnio zwięzły, nie rozsypującym się,
bulwy duże okrągłoowalne, oczka płytkie, skórka gładka);
bez pustych miejsc w środku ziemniaka;
średnica:
poprzeczna od 4 cm,
podłużna od 6 cm;
dopuszczalne tolerancje dla ziemniaka: kłębów nie odpowiadających wymaganiom jakościowym – 5 %,
bez ran powstałych podczas zbioru lub pakowania;
nie dopuszcza się :
zaparzonych - bulwy pozbawione turgoru, z oznakami więdnięcia, z widocznym zaciemnieniem miąższu na przekroju, rozciągającym się między powierzchnią bulwy a pierścieniem wiązek przewodzących, niekiedy sięgającym w głąb miąższu, a czasami z pękającym miąższem;porośniętych kiełkami powyżej 3mm
zapleśniałych - bulwy pokryte pleśnią na części lub całej powierzchni;
zmarzniętych - bulwy, w których po skaleczeniu skórki paznokciem lub na przekroju wyczuwa się kryształki lodu, lub bulwy miękkie, z których wycieka woda; na przekroju tkanki zdrowej i obumarłej tworzy się strefa zaciemniona lub nieregularna szczelina;
bulw ze śladami po gryzoniach, z objawami zepsucia;
zanieczyszczonych środkami ochrony roślin - bulwy z pozostałością środków ochrony roślin w formie stałej, ciekłej lub z pozostałością obcych zapachów Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy Opakowania stanowią worki raszlowe od 25kg do 30kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 BURAKI ĆWIKŁOWE -13 000 kg
WYMAGANIA
Wygląd korzeni:Świeże, całe, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), czyste, jędrne, wolne od szkodników i szkód przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, jednolite pod względem odmiany i wielkości
Barwa na przekroju:Ciemnoczerwona, charakterystyczna dla odmiany
Zapach:Niedopuszczalny obcy
Średnica korzeni mierzona w najszerszym przekroju, od 4 do 10cm
Okres przydatności do spożycia buraków ćwikłowych deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy
Opakowania stanowią worki raszlowe od 10 kg do 30kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych.
2 CEBULA BIAŁA-15000kg
WYMAGANIA :
Wygląd: Cała, ścisła, jędrna, czysta, zdrowa (bez objawów gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), dojrzała ( przynajmniej 2/3 masy główki jest utworzone z liści bezblaszkowych), wystarczająco sucha, bez objawów wyrośnięcia lub kiełkowania, z zaschniętą szyjką i korzeniami, wolna od szkodników i uszkodzeń przez nich wyrządzonych, pozbawiona nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej;
dopuszczalne są lekkie zabrudzenia nie pokrywające więcej niż jednej piątej części powierzchni pojedynczej cebuli oraz powierzchowne pęknięcia i brak części łuski zewnętrznej (pod warunkiem, że miąższ cebuli jest chroniony) jeżeli nie wpływają one na ogólny wygląd produktu, jego jakość, trwałość i prezentację w opakowaniu
Kształt :Kulisty, lekko spłaszczony lub wydłużony, dopuszczalne są niewielkie wady kształtu
Barwa:
- łuski suchej: Jasnożółta do jasnobrązowej
- łuski mięsistej : białokremowa lub kremowozielona
dopuszczalne są niewielkie wady zabarwienia
Smak i zapach: Niedopuszczalny obcy
Jednolitość: Jednolita pod względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości
Średnica: nie mniej niż 4 cm
Okres przydatności do spożycia cebuli deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy
Opakowania stanowią worki raszlowe od 10 kg do 30kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych.
3 MARCHEW-25000 kg
WYMAGANIA:
Wygląd korzeni: Świeże, jędrne, całe, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, uszkodzeń spowodowanych przez mróz), czyste, wolne od szkodników i szkód przez nich wyrządzonych, niezdrewniałe, proste, kształtne (bez bocznych rozgałęzień i rozwidleń), pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, tj. należycie osuszone po umyciu, bez oznak świadczących o wyrastaniu korzenia w pęd nasienny; nać powinna być równo ucięta na wierzchołku marchwi, bez uszkodzenia korzenia;
dopuszczalne są niewielkie wady kształtu, zabarwienia, zabliźnione pęknięcia, niewielkie pęknięcia lub bruzdy powstałe w wyniku czynności manipulacyjnych lub mycia pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd produktów, jakość, utrzymanie jakości i prezentację w opakowaniu
Barwa: Charakterystyczna dla odmiany, jednolita, dopuszcza się zielone lub fioletowe/purpurowe wierzchołki o długości do 1cm w przypadku marchwi o długości nieprzekraczającej 10 cm, oraz do 2cm w przypadku pozostałej marchwi
Smak i zapach: Niedopuszczalny obcy
Jednolitość: Jednolita pod względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości
Średnica korzeni mierzona w najszerszym przekroju,nie mniej niż 2 cm
Okres przydatności do spożycia marchwi deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy
Opakowania stanowią worki raszlowe od 10 kg do 30kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych.
4 PIETRUSZKA KORZENIOWA-6000 kg
WYMAGANIA:
Wygląd korzeni: Zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), czyste, twarde, jędrne, kształtne (bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień), bez stłuczeń, pęknięć oraz ordzawień skórki, wolne od uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej; nać pietruszki powinna być równo oberwana lub obcięta tuż przy główce, tak aby korzeń był nieuszkodzony
Barwa korzenia na przekroju Biała do biało kremowej
Smak i zapach: Niedopuszczalny obcy
Jednolitość Jednolita w opakowaniu pod względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości
Średnica korzenia, mierzona w najszerszym miejscu,nie mniej niż 20 mm
Okres przydatności do spożycia pietruszki korzeniowej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy
Opakowania stanowią worki raszlowe od 10kg do 30kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych.
5 SELER KORZENIOWY-10000 kg
WYMAGANIA:
wygląd: Kształtne, twarde, jędrne, bez pustych przestrzeni na przekroju podłużnym, czyste, bez stłuczeń i ordzawień skórki, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), wolne od owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez oznak wyrastania pędu kwiatostanowego
Barwa na przekroju: Biała do białokremowej
Smak i zapach:Niedopuszczalny obcy
Jednolitość: Jednolity pod względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości
Średnica korzenia, mierzona w najszerszym miejscu nie mniej niż 70 mm
Okres przydatności do spożycia selera korzeniowego deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy
Opakowania stanowią worki raszlowe od 10 kg do 30 kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221100-7 - Warzywa korzeniowe i bulwiaste

03221111-7 - Burak ćwikłowy

03221112-4 - Marchew

03221113-1 - Cebula

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 KAPUSTA BIAŁA
WYMAGANIA :
Wygląd Główki: powinny być świeże, czyste, zdrowe (bez objawów gnicia, śladów pleśni), zwarte, bez oznak kwitnienia, wolne od owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej;
łodyga powinna być ucięta nieco poniżej najniższego poziomu wyrastania liści; liście powinny pozostać mocno przytwierdzone, a miejsce cięcia powinno być czyste;
dopuszczalne są nieznaczne obicia, przycięcia liści zewnętrznych, niewielkie pęknięcia zewnętrznych liści oraz nieznaczne uszkodzenia spowodowane mrozem, pod warunkiem że nie mają one wpływu na ogólny wygląd, jakość, zachowanie jakości oraz prezentację w opakowaniu
Smak i zapach: Niedopuszczalny obcy
Jednolitość: Jednolite w opakowaniu pod względem pochodzenia, odmiany, jakości, kształtu i koloru
Masa główki, nie mniej niż, g
- kapusta biała wczesna 700
- kapusta biała 1200
Opakowania stanowią worki raszlowe od 15 kg do 30kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych.
Okres przydatności do spożycia kapusty białej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy 12 000 kg
2 KAPUSTA CZERWONA
WYMAGANIA
Wygląd Główki : powinny być świeże, czyste, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni), zwarte, wolne od owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez oznak kwitnienia;
łodyga powinna być ucięta nieco poniżej najniższego poziomu wyrastania liści; liście powinny pozostać mocno przytwierdzone, a miejsce cięcia powinno być czyste;
dopuszczalne są nieznaczne obicia, przycięcia liści zewnętrznych, niewielkie pęknięcia zewnętrznych liści oraz nieznaczne uszkodzenia spowodowane mrozem, pod warunkiem że nie mają one wpływu na ogólny wygląd, jakość, zachowanie jakości oraz prezentację w opakowaniu
Smak i zapach: Niedopuszczalny obcy
Jednolitość: Jednolite w opakowaniu pod względem pochodzenia, odmiany, jakości, kształtu i koloru
Masa główki, nie mniej niż, 800g
Okres przydatności do spożycia kapusty czerwonej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. Opakowanie stanowią worki raszlowe od 15 kg do 30kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych. 7 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221400-0 - Warzywa kapustne

03221410-3 - Kapusta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

JABŁKA kl. I
Wymagania
Wygląd: Całe, zdrowe ( nie dopuszcza się owoców z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia) , czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych (Owoce powinny być wolne od śladów ziemi, brudu, pozostałości środków ochrony roślin) , praktycznie wolne od szkodników , praktycznie wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki ( Owoce muszą być wolne od uszkodzeń spowodowanych przez owady, które powodują ich niezdatność do spożycia), wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego (Niedopuszczalne są owoce wilgotne. Natomiast dopuszczalne jest lekkie zawilgocenie owoców spowodowane różnicą temperatur po wystawieniu owoców z chłodni.) , bez obcych zapachów i/lub smaków
Owoce powinny być wystarczająco rozwinięte, aby osiągnąć pełny stan dojrzałości typowy dla danej odmiany, ale nie mogą być przejrzałe gdyż to mogłoby ujemnie wpłynąć na ich przydatność do spożycia. Niedopuszczalne są owoce: nie w pełni rozwinięte lub niedojrzałe, które więdną w czasie składowania oraz są kwaśne i twarde co dyskwalifikuje je pod względem przydatności do spożycia, przejrzałe, owoce, które po wystawieniu z chłodni wykazują wady takie jak wewnętrzne zbrązowienie, oparzelinę przechowalniczą czy wady spowodowane zbyt niską temperaturą.
Jabłka powinny być jednolite, tj. tej samej odmiany praz zbliżonej wielkości
Średnica owoców, mierzona w najszerszym przekroju poprzecznym, nie mniej niż 45 mm
Okres przydatności do spożycia jabłek deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy
Opakowania stanowią skrzynki do 25kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych. -12 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 03222321-9 - Jabłka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 KAPUSTA KISZONA (PN-77701:1997)
produkt otrzymany z poszatkowanej białej kapusty, poddanej kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację. Po ukiszeniu charakteryzuje się barwą kremowo-białą z żółtawym odcieniem. Posiada smak kwaskowy oraz specyficzny dla kapusty kwaszonej zapach. (Lekko kwaśna, chrupiąca i jędrna) Konsystencja chrupiąca, twarda, bez sztucznych barwników i konserwantów. Kapusta kwaszona ma postać podłużnych skrawków, powstałych po rozdrobnieniu główek kapusty białej, zanurzonych w jasnoszarym soku (tzw. kwasie). Do wyrobu używa się kapusty białej oraz soli kamiennej - nie jodowanej
- cechy dyskwalifikujące:
obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, stęchły,
niedostateczna ocena organoleptyczna produktu,
objawy zapleśnienia, psucia, nadmierna miękkość,
obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości,
Pakowanie:
Opakowania stanowią wiaderka lub beczki wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością o pojemności od 20 kg do 120 kg
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych.
Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych oraz umieszczania reklam
na opakowaniach.
Okres przydatności do spożycia kapusty kiszonej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 60 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy
6 500 kg
(masa netto po odcieku)
2 OGÓREK KISZONY (PN-72/A-77700)
produkt otrzymany z ogórków gruntowych z dodatkiem roślinnych przypraw aromatyczno-smakowych, w słonej zalewie, poddany naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej, z ewentualnym dodatkiem kwasu sorbowego – w przypadku opakowań niehermetycznych, lub utrwalony w procesie pasteryzacji w opakowaniach hermetycznie zamkniętych
Wygląd:
Barwa ogórków oliwkwozielona, kształt możliwie prosty, powierzchnia wolna od uszkodzeń mechanicznych i plam chorobowych.
Barwa zalewy od białoszarej do zielonkawoszarej, bez oznak śluzowacenia i zapleśnienia
Konsystencja i przekrój poprzeczny:
Ogórki jędrne, chrupkie, komory nasienne prawidłowo wypełnione
Smak i zapach: Charakterystyczny dla ogórków kwaszonych, z wyczuwalnym smakiem i zapachem przypraw, bez obcych posmaków i zapachów. Konsystencja chrupiąca, twarda, bez sztucznych barwników i konserwantów. Wymagania: ogórki odpowiednim stopniu zakwaszenia , z przyprawami ( koper, czosnek, sól ) .
Zawartość zanieczyszczeń w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem ) ).
cechy dyskwalifikujące:
obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, stęchły,
niedostateczna ocena organoleptyczna produktu,
objawy zapleśnienia, psucia, nadmierna miękkość,
obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości,
Pakowanie:
Opakowania stanowią wiaderka lub beczki wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością o pojemności od 10kg do 80 kg
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych.
Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych oraz umieszczania reklam
na opakowaniach.
Znakowanie:
Do partii dostawczej należy dołączyć specyfikację zawierającą następujące informacje:
nazwę produktu, nazwę odmiany, nazwę dostawcy – producenta, adres, kraj pochodzenia, warunki przechowywania, klasę jakości handlowej oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.
Przechowywanie: Zgodnie z zaleceniami producenta
Okres przydatności do spożycia ogórków kiszonych deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 60 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego
6 500 kg
(masa netto po odcieku)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331142-4 - Kapusta przetworzona

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 FASOLA BIAŁA JEDNOLITA - 1500 kg
Wymagania jakościowe : fasola czysta, cała, zdrowa, jędrna, dobrze wykształcona, bez otworów spowodowanych przez owady, sucha, bez zanieczyszczeń, zapach:naturalny, swoisty, bez zapachu pleśni, stęchlizny i innych obcych zapachów, barwa charakterystyczna dla zdrowych ziaren danego gatunku; niedopuszczalna obecność zanieczyszczeń, tj. ziaren zapleśniałych, szkodników i ich pozostałości,ziaren porażonych strąkowcem
Opakowania jednostkowe - torby wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, śladów pleśni i uszkodzeń mechanicznych.
Opakowania transportowe - pudła tekturowe od 10kg do 30kg lub worki papierowe trzywarstwowe 25kg, wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania transportowe powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni, załamań i innych uszkodzeń mechanicznych.
Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 90 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy
2 GROCH OBŁUSKANY POŁÓWKI -1500 kg
(Ziarna grochu siewnego czyszczone, poddane obróbce hydrotermicznej, obłuszczeniu i polerowaniu)
Wymagania jakościowe :groch zdrowy, czysty , cały, zapach: naturalny, swoisty, bez zapachu pleśni, stęchlizny i innych obcych zapachów, barwa: żółta niedopuszczalna obecność strąkowca i innych szkodników lub ich pozostałości,
Opakowania jednostkowe - torby wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, śladów pleśni i uszkodzeń mechanicznych.
Opakowania transportowe - pudła tekturowe od 10kg do 30kg lub worki papierowe trzywarstwowe 25kg, wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania transportowe powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni, załamań i innych uszkodzeń mechanicznych.
Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 90 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212200-2 - Warzywa strączkowe suszone, łuskane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03212213-6 - Groch suszony

03212210-5 - Warzywa strączkowe suszone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 POMIDOR kl. I-350 kg
WYMAGANIA
wygląd: całe; zdrowe; nie dopuszcza się pomidorów z objawami gnicia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia; czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych; o świeżym wyglądzie; praktycznie wolne od szkodników; praktycznie wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki; wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego; bez obcych zapachów i lub smaków. Stopień rozwoju i stan pomidorów powinny być takie, aby mogły: wytrzymać transport i manipulacje, oraz dotrzeć do miejsca przeznaczenia zachowując zadowalającą jakość. Klasa I - Pomidory w tej klasie powinny być dobrej jakości, wystarczająco jędrne i mieć cechy charakterystyczne dla danej odmiany. Nie dopuszcza się pęknięć i widocznych zielonych piętek. Dopuszcza się następujące niewielkie wady, pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd pomidorów, ich trwałość i wygląd w opakowaniu: niewielkie wady kształtu lub rozwoju, niewielkie wady barwy, niewielkie wady skórki, bardzo niewielkie odgniecenia. Ponadto pomidory żebrowane mogą mieć: zabliźnione pęknięcia o długości nie większej niż 1 cm, niewielkie wypukłości, małą nieskorkowaciałą narośl, skorkowacenie blizny słupkowej nie przekraczające 1cm2, delikatne zabliźnienie słupkowe o kształcie wydłużonym, robiące wrażenie szwu, którego długość nie może być większa niż 2 3 największej średnicy pomidora. Dla pomidorów minimalną średnicę ustala się: - 35 mm dla pomidorów okrągłych i żebrowanych, - 30 mm dla pomidorów podłużnych. Przedziały wielkości - 30 mm i powyżej, lecz poniżej 35 mm (podłużne), - 35 mm i powyżej, lecz poniżej 40 mm, - 40 mm i powyżej, lecz poniżej 47 mm, - 47 mm i powyżej, lecz poniżej 57 mm, - 57 mm i powyżej, lecz poniżej 67 mm, - 67 mm i powyżej, lecz poniżej 82 mm, - 82 mm i powyżej, lecz poniżej 102 mm, - 102 mm i powyżej. Tolerancja odnośnie jakości: 10 % liczbowo lub masowo pomidorów nie spełniających wymagań klasy I, lecz zgodnych z wymaganiami dla klasy II. W ramach tej tolerancji nie więcej niż 1 % pomidorów może nie spełniać wymagań klasy II lub wymagań minimalnych. Nie dopuszcza się pomidorów z objawami gnicia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia. W przypadku pomidorów gałązkowych 5 % liczbowo lub masowo pomidorów oderwanych od gałązki. Tolerancje odnośnie wielkości: Dla wszystkich klas jakości dopuszcza się: 10 % liczbowo lub masowo pomidorów odpowiadających wielkości bezpośrednio większej lub mniejszej od deklarowanej. Pomidory powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, tej samej odmiany lub typu handlowego, tej samej jakości i wielkości
Opakowania stanowią kartony perforowane do 6kg oraz skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Pomidory należy układać warstwowo do wysokości nie większej niż 20cm.
Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych.
Okres przydatności do spożycia pomidorów deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy
3. OGÓREK ZIELONY-350 kg
wymagania:
wygląd: całe, zdrowe, o świeżym wyglądzie, właściwie wykształcone, o typowym kształcie; nie dopuszcza się ogórków gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia; czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych, praktycznie wolne od szkodników, praktycznie wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków.
Stan produktów musi umożliwiać im wytrzymanie transportu i przeładunku oraz dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie.
Produkty muszą być wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe. Stopień rozwoju i dojrzałości produktów musi umożliwiać im kontynuowanie procesu dojrzewania oraz osiągnięcie wymaganego stopnia dojrzałości.
Minimalna masa ogórka powinna wynosić 180g
Okres przydatności do spożycia ogórków zielonych deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 10dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221240-0 - Pomidory

03221270-9 - Ogórki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający wymaga, by na potwierdzenie ww. wykonawca złożył: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (załącznik do swz), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy w ciągu ostatnich 3 lat wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej kwotom stanowiącym 50% wartości brutto ceny oferty na każdą z grup, na którą złożona jest oferta .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy oraz odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (załącznik do swz), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy w ciągu ostatnich 3 lat wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej kwotom stanowiącym 50% wartości brutto ceny oferty na każdą z grup, na którą złożona jest oferta .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający określa wadium na kwoty:
a) Dla części I – 1200 zł
b) Dla części II – 1050 zł
c) Dla części III – 300 zł
d) Dla części IV – 200 zł
e) Dla części V – 310 zł
f) Dla części VI – 150 zł
g) Dla części VII – 40 zł
Wadium wnosi się przed upływem składania ofert.
Zgodnie z art. 45 ustawy pzp wadium może być wniesione w następujących formach:
a. w pieniądzu,
b. w gwarancjach bankowych,
c. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na nieoprocentowany rachunek zamawiającego w:
NBP O/O Katowice 92 1010 1212 3061 0213 9120 0000
numer konta:
z dopiskiem „WADIUM – WARZYWA, OWOCE, KISZONKI- CZĘŚĆ …….”
1. Wadium dla swej skuteczności winno się znaleźć na koncie Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 6 września 2022 r. do godziny 10:00. Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt b–d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
3. Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana ceny jest możliwa: gdy nastąpi zmiana stawki VAT, przy czym cena netto pozostanie niezmienna i obowiązywać będzie do końca trwania Umowy. Zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konieczności zmiany przedstawiając kopie odpowiednich dokumentów

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal za pośrednictwem epuap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.