eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa umundurowania wyjściowego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa umundurowania wyjściowego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173427

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle Zgody 18

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-951

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 478359700

1.5.8.) Numer faksu: 478359709

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@sapsp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sapsp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/sapsp

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa umundurowania wyjściowego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df5fec14-cfbc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244048

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021586/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 Dostawa umundurowania wyjściowego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160479

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WK.2370.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150207,32

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa mundurów wyjściowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie:
- Mundur dla kadeta 60 kpl. /zamówienie podstawowe/
- Mundur z obszyciem mł. asp. 87 kpl. /zamówienie podstawowe/
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do SWZ jako załącznik 1.1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35811100-3 - Mundury strażackie

4.5.5.) Wartość części: 109187,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa koszul wyjściowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie:
- Koszula wyjściowa z długim rękawem 147 szt. /zamówienie podstawowe/
- Koszula wyjściowa z krótkim rękawem pod krawat 60 szt. /zamówienie podstawowe/
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do SWZ jako załącznik 1.2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18332000-5 - Koszule

4.5.5.) Wartość części: 15686,99 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa czapek rogatywek dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie:
- Czapka rogatywka aspiranta z haftem mł. asp. 87 szt. /zamówienie podstawowe/
- Czapka rogatywka młodszego oficera z haftem mł. kpt. 2 szt. /zamówienie podstawowe/
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do SWZ jako załącznik 1.3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18443320-5 - Czapki

4.5.5.) Wartość części: 12991,87 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa sznurów galowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie:
- Sznur galowy aspirancki 87 szt. /zamówienie podstawowe/
- Sznur galowy podoficerski 60 szt. /zamówienie podstawowe/
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do SWZ jako załącznik 1.4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35811100-3 - Mundury strażackie

4.5.5.) Wartość części: 10426,83 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa krawatów dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie:
- Krawat 147 szt. /zamówienie podstawowe/
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do SWZ jako załącznik 1.5.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18423000-0 - Krawaty

4.5.5.) Wartość części: 1914,63 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiającemu nie zostały przyznane środki na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 131149,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 223398,84 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiającemu nie zostały przyznane środki na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14883,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30743,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12593,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23868,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12593,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CZM Intermag sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 002507915

7.3.3) Ulica: ul. Bielicka 82

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-135

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12593,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7988,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8298,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7988,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HAKO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010214940

7.3.3) Ulica: ul. Borzymowska 30

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-565

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7988,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiającemu nie zostały przyznane środki na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2712,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7458,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.