eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostarczanie posiłków dla Mieszkańców Zamawiającego wraz z dzierżawą kuchniOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostarczanie posiłków dla Mieszkańców Zamawiającego
wraz z dzierżawą kuchni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM KOMBATANTA" IM.MAJORA EUGENIUSZA GEDYMINA KASZYŃSKIEGO"NURTA" W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001102926

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przyrodnicza 24/26

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-480

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: raf@binar.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://domkombatanta.domypomocy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczanie posiłków dla Mieszkańców Zamawiającego
wraz z dzierżawą kuchni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d1910fa-00a9-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00244030/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dostarczanie posiłków dla Mieszkańców Zamawiającego wraz z dzierżawą kuchni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d1910fa-00a9-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostarczanie posiłków dla Mieszkańców Zamawiającego
wraz z dzierżawą kuchni

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

70130000-1 - Wynajem nieruchomości stanowiących własność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na realizacji umowy od 1 stycznia 2024 r. maksymalnie do ostatniego dnia dopełniającego dwunastomiesięczny okres świadczenia usługi licząc od tej daty.
3. Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:
a) określenie rodzaju i maksymalnej wartości: dodatkowe świadczenie (wielkości świadczenia wynikająca z długości okresu objętego prawem opcji) przedstawionych w SWZ usług poprzez wydłużenie terminu realizacji o odpowiednią ilość dni, nie dłuższą niż wskazaną w ust. 2. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,
b) określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z aktualnym brakiem zapewnienia środków na sfinansowanie zamówienia w terminie od 1 stycznia 2024 r. do dnia zakończenia świadczenia w roku 2024 r., wynikającym z nieustalenia budżetu na 2024 rok, Zamawiający w dacie zawarcia umowy nie może udzielić zamówienia na okres po 31 grudnia 2023 roku. Zamawiający skorzysta z prawa opcji po uchwaleniu budżetu na 2024 roku i uwzględnieniu w nim środków w wysokości umożliwiającej realizację zamówienia wynikającego z prawa opcji. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie jednego dnia roboczego od daty uchwalenia budżetu na 2024 roku uwzględniającego środki w wysokości umożliwiającej realizację zamówienia wynikającego z prawa opcji. Zamawiający poinformuje również na jaki okres korzysta z prawa opcji. ,
c) powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
4. Skorzystanie z prawa opcji następuje poprzez złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli.
Wartość: do 100% zamówienia podstawowego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z załączonym wzorem do SWZ, w szczególności:
Zmiana wynagrodzenia

1. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy za poszczególne posiłki odpowiednio do wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS przewidziany dla rodzaju działalności objętego zakresem przedmiotu niniejszej umowy, na stronie internetowej Urzędu („Wskaźnik”). W przypadku likwidacji Wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
3. Pierwsza waloryzacja może zostać dokonana nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zawarcia umowy i będzie obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za okres (uwzględniający pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został Wskaźnik), który upłynął od dnia zawarcia Umowy. Kolejne waloryzacje, w tym waloryzacje dokonywane w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, mogą być dokonywane nie częściej niż co kwartał, w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. Zmiana Wskaźnika w stosunku do jego wartości z ostatniej waloryzacji nie więcej niż o 2% nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wartości wynagrodzenia umownego.
4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
5. Łączna wartość korekt (wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego) wynikająca z waloryzacji nie przekroczy +/- 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto , tj. wynagrodzenia brutto należnego za cały okres, na jaki umowa została zawarta.
6. W przypadku wzrostu lub obniżenia Wskaźnika waloryzacji, waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi realizowane po dniu złożenia stosownego wniosku. Waloryzacja nie dotyczy usług zrealizowanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron.
7. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy ust. 4-7 niniejszego paragrafu.
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego ewentualnemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej wskazanej w § 8 ust. 1 lit. j.
9. Zmiana treści umowy, po uprzednich obustronnych uzgodnieniach, może nastąpić również w następujących przypadkach:
a. zmiany przepisów prawa;
b. zmiany miejsca świadczenia usługi;
c. zmiany organizacyjnej po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności w przypadku gdy nastąpi zmiana adresu, siedziby,
d. zmiany organizacyjnej powodującej konieczność zmiany sposobu świadczenia usług,
e. zmiany godzin świadczenia usług, sposobu przygotowywania, dostawy i dystrybucji posiłków dla mieszkańców;
10. Wyżej wymienione zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny całodziennego wyżywienia określonej w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1-7 powyżej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
b. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
c. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym punkcie SWZ Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.