eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w GardzienicachOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004160605

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodzka 5a

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-112

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@gardzienice.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gardzienice.org/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www. gardzienice.org

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56d0e88b-4646-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047283/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383573/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Adm. 261.04.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach.
Na całość przedmiotu zamówienia składa się realizacja następujących zadań:
zadanie nr 1 - kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach dotyczącej zabytkowej oficyny pałacowej południowej,
zadanie nr 2 - kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach dotyczącej pozostałych części zespołu pałacowego
zadanie nr 3 - kompleksowe wykonanie inwestycji Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach dotyczącej zabytkowej oficyny pałacowej południowej,
zadanie nr 4 - kompleksowe wykonanie inwestycji Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach dotyczącej pozostałych części zespołu pałacowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym – zwanym dalej PFU, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 372690 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 372690 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 372690 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Yapida Piotr Małyska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 061601249

7.3.3) Ulica: Rozkopaczew 80

7.3.4) Miejscowość: Rozkopaczew

7.3.5) Kod pocztowy: 21-110

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 372690 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.