eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdwin › Zakup paliw płynnych (olej napędowy) związanych z obsługą pojazdów Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie w obrocie bezgotówkowym na rok 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-06-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliw płynnych (olej napędowy) związanych z obsługą pojazdów Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie w obrocie bezgotówkowym na rok 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331031889

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 21

1.5.2.) Miejscowość: Świdwin

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuk-swidwin.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-swidwin.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

komunalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw płynnych (olej napędowy) związanych z obsługą pojazdów Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie w obrocie bezgotówkowym na rok 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bb401c2-008c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244001

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_swidwin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_swidwin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_swidwin

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_swidwin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZUK/ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych związanych z obsługą pojazdów Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie w obrocie bezgotówkowym
odpowiadający wymaganiom jakościowym według Normy PN- EN 590:2013-12 (Paliwa do pojazdów samochodowych - Wymagania
i metody badań) lub równoważnej oraz wymaganiom jakościowym określonym w:
a) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1728),
b) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 775),
c) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680).
Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w czasie obowiązywania umowy wynosi ok. 60 m3 .
Miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia publicznego nastąpi na stacjach paliwowych Wykonawcy oraz opcjonalnie z przystosowanego do przewozu paliw pojazdu do zbiornika naziemnego na olej napędowy zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego tj. ul. Armii Krajowej 21 w Świdwinie, woj. zachodniopomorskie.
Wykonawca, z uwagi na pojemność zbiornika, jednorazowo będzie mógł dostarczyć nie więcej niż 2,5 m3 ON, (średnica króćca wlewowego 11 cm).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
2. zdolności technicznej lub zawodowe:
a) wykażą, że dysponują stacjami paliwowymi czynnymi min. 5 dni w tygodniu przez 12 godzin w liczbie min. 1.
b) wykonali minimum jedno całoroczne zamówienie na dostawy oleju napędowego o wartości zrealizowanej dostawy nie mniejszej niż 300.000,00 PLN netto.
c) dysponują, co najmniej: jednym pojazdem specjalnym (cysterna), przeznaczonymi do przewozu paliw płynnych (oleju napędowego).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Załącznik nr 4 – Opis urządzeń technicznych (pojazdów specjalnych, cystern) zastosowanych przez Wykonawcę, pozostających w jego dyspozycji

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy dedykowanej dla niniejszego postępowania na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_swidwin. (komunikat „Złóż ofertę”).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.