eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM: STWORZENIE BAZY SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ ORAZ ADAPTACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU BYTOWSKIEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCHOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM: STWORZENIE BAZY SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ ORAZ ADAPTACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU BYTOWSKIEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bytowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Organizacyjno - Prawny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ks.dr. Bolesława Domańskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 822 80 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatbytowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatbytowski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM: STWORZENIE BAZY SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ ORAZ ADAPTACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU BYTOWSKIEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09528351-0075-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243958

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049093/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772207

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/772207
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” . Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz¬nego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest POWIAT BYTOWSKI z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Bytowie ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, z którym można się kontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl bądź telefonicznie, pod numerem: 59 822 80 00;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e- mail: iod@powiatbytowski.pl bądź telefonicznie, pod numerem: 59 822 80 00;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGĘ NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM „STWORZENIE BAZY SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ ORAZ ADAPTACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU BYTOWSKIEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCH” sygn. G.272.2.2023.V, prowadzonym w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 i 78 ustawy Pzp;
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach wynikających z wykonania umowy) zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Państwu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w związku z RODO zostały określone w rozdziale 29 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: G.272.2.2023.V

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia wielobranżowego Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn. „Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych” zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę i umową na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Zamawiający oczekuje nadzoru wielobranżowego tj.:
• branży konstrukcyjno-budowlanej,
• branży elektrycznej,
• branży sanitarnej.

Przy czym, w przypadku gdy nadzór pełnić będzie kilka osób, wiodącym Inspektorem Nadzoru będzie Inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej.

Roboty budowlane objęte nadzorem obejmują:
Zadanie I – roboty budowlane
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej poprzez wykonanie rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Bytowie o bazę sportowo-rehabilitacyjną. W ramach tego zadania przewiduje się zakup, dostawę, montaż i rozruch wyposażenia wchodzącego w skład gabinetów służących wszechstronnej rehabilitacji. Wykaz wyposażenia zamieszczono w dokumentacji projektowej. Całość prac budowlanych wraz z wyposażeniem ma być zrealizowana na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową ARCH-ERS Sp. z o.o., ul. Koszalińska 7, 77-200 Miastko. Realizacja inwestycji odbywać się będzie w oparciu o decyzję oznaczoną nr 70/2021/M z 24.02.2021 r. Starosty Bytowskiego, dotyczącej pozwolenia na budowę, obejmującą rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o bazę sportowo-rehabilitacyjną.
Zestawienie podstawowych gabarytów projektowanego budynku:
- powierzchnia użytkowa budynku: 1 210,59 m2,
- projektowana powierzchnia zabudowy: 1 108,51 m2,
- kubatura: ok. 6 980 m3,
- długość: 46,29 m,
- szerokość: 60,00 m,
- wysokość: 8,77 m.

Zadanie II – roboty budowlane
Adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych. W ramach tego zadania planuje się przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania dawnego budynku Gimnazjum nr 2 w Bytowie. – ETAP I
Zadanie III – roboty budowlane
Adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych. W ramach tego zadania planuje się przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania dawnego budynku Gimnazjum nr 2 w Bytowie. – ETAP II
Zadanie IV – roboty budowlane
Adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych. W ramach tego zadania planuje się przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania dawnego budynku Gimnazjum nr 2 w Bytowie. – ETAP III
Całość prac budowlanych dawnego budynku Gimnazjum nr 2 w Bytowie ma być zrealizowana na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez SMART Architekci Szymon Mazurek, ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław.

Zakres nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach ww. inwestycji w odniesieniu do poszczególnych zadań, został wskazany w załączonej dokumentacji projektowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w załączniku nr 17 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność inspektora wiodącego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa tego warunku,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa tego warunku,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości - 50 000,00 PLN.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą brały udział w realizacji zamówienia, t.j. osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadające doświadczenie w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

1 osoby na stanowisku Inspektora Nadzoru, jako inspektora wiodącego posiadającego:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Inspektor Nadzoru,
- doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru przy budowie minimum jednego budynku o kubaturze co najmniej 4 000 m³.

1 osoby na stanowisku Inspektora branży sanitarnej posiadającego:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami sanitarnymi lub nadzorowaniu robót sanitarnych.

1 osoby na stanowisku Inspektora branży elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w rozdziale 14 ust. 1 i ust. 2 SWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale 21 ust. 1 składa następujące dokumenty:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a) powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej (rozdział 20 ust. 1 pkt 2) lit. c) SWZ).
6. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale 20 ust. 1 pkt 2) lit. d) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale 21 ust. 1 przedłoży następujące dokumenty:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w rozdziale 20 ust. 1 pkt 2)
lit. d) liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa
w powyższym ust. 6 pkt a) dotyczy usług i robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:
- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ (Oświadczenie składają również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia),
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy zamówienia dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ), o ile ma zastosowanie,
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o ile ma zastosowanie (Wykonawca może skorzystać z wzoru zobowiązania przygotowanego przez Zamawiającego - załącznik nr 5 do SWZ),
- Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ), o ile ma zastosowanie,
- Pełnomocnictwa, o których mowa w rozdziale 21 ust. 12 oraz w rozdziale 30 ust. 1 a), o ile ma zastosowanie,
4. Ofertę, Oświadczenie, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym wypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
d) W przypadku, o którym mowa w powyższym pkt c), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
e) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz projektowanych postanowień umowy. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w załączniku nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/772207

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.