eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-072/2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-072/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-072/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef178373-0060-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076365/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Papier i wyroby papiernicze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być częściowo realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „eZamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl;
2. Zasady korzystania z Platformy „e-zamawiający”
1) Wykonawca może przesłać wniosek o wyjaśnienie treści SWZ bez zalogowania do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; https://wum.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl poprzez kliknięcie polecenia „Zadaj pytanie”.
2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; https://wum.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie
skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce „Oferty". Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany do
systemu.
6) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj
pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”, z zastrzeżeniem pkt 7.
7) Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach dotyczących awarii Platformy, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: aez@wum.edu.pl.
8) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zastrzeże określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te winny być zawarte w odrębnym dokumencie i dokument ten należy złożyć
poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" wskazując typ dokumentu: „Tajemnica przedsiębiorstwa’’, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIV.
9) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Market Planet tel. +48 (22) 25 72 223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM,
2 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 240;
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale XXVII SWZ.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie. W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularzy ofertowych, stanowiących Załączniki nr 1 do SWZ, zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AEZ/S-072/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik 4 do SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu papieru i wyrobów papierniczych został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 Projektu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju i liczby w Formularzu asortymentowo – cenowym ( Załącznik nr 2 do SWZ), w granicach wynagrodzenia umownego, a także możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i wartościowym, jednakże nie przekraczającym 30 % wartości tego wynagrodzenia.
4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sukcesywna (partiami w zależności od potrzeb) dostawapapieru i wyrobów papierniczych do Sekcji Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub bezpośrednio na adres wskazany w zamówieniu, przy czym liczba przesyłek kierowanych na inny adres niż jednostki WUM w Warszawie nie przekroczy 4% liczby wszystkich dostaw.
5. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą w oparciu o pisemne zamówienia, sporządzane przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną lub złożone bezpośrednio w systemie elektronicznym Wykonawcy.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37823800-1 - Papier wielowarstwowy i tektura

30199700-7 - Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy

22993000-7 - Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

22993200-9 - Papier termoczuły lub tektura

22993300-0 - Papier termograficzny lub tektura

30197620-8 - Papier do pisania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% Cena
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XII SWZ.
3. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że szczegółowe wymagania jakościowe (specyfikacja techniczna) wymaganego asortymentu papieru i wyrobów papierniczych, określa Formularz asortymentowo – cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ) i w tych okolicznościach Zamawiający odstąpił od zastosowania kryterium ceny o wadze nie przekraczającej 60%, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ jest oświadczenie sporządzone wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, w odniesieniu poz. 1-5, 48 i 56-62 Formularza asortymentowo-cenowego, przedmiotowych środków dowodowych, tj. kart kat katalogowych lub innych dokumentów zawierających specyfikacje techniczne oferowanych produktów, potwierdzających zgodność deklarowanych parametrów technicznych z wymaganiami i cechami, określonymi w Formularzu asortymentowo – cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby powyższe dokumenty zostały oznaczone w sposób jednoznacznie wskazujący, których pozycji asortymentowych dotyczą.
2. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe w odniesieniu poz. 1-5, 48 i 56-62 Formularza asortymentowo-cenowego, , tj. kart kat katalogowych lub innych dokumentów zawierających specyfikacje techniczne oferowanych produktów, potwierdzających zgodność deklarowanych parametrów technicznych z wymaganiami i cechami, określonymi w Formularzu asortymentowo – cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany oferowanego materiału z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy materiał został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony materiałem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak materiał oferowany, lub który został udoskonalony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie;
2) zmiany oferowanego materiału na materiał innego producenta z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi w przypadku, gdy materiał został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez producenta materiałem, należącym do tej samej linii produktowej, a parametry materiału innego producenta będą co najmniej takie jak materiału oferowanego, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu określonego zamówienia - w przypadku zaistnienia siły wyższej, przez którą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia i inne przyczyny skutkujące zakłóceniem łańcucha dostaw;
4) zmiany terminu obowiązywania umowy, określonego w § 2 ust. 1, w przypadku gdy umowa nie zostanie zrealizowana w ujęciu wartościowym, a w szczególności gdy umowa nie zostanie zrealizowana w co najmniej 70% wartości, określonej w § 4 ust. 1. W takim przypadku dopuszczalnym jest wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o okres ustalony przez strony jednak nie dłuższy niż o okres 3 miesiące;
5) urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.