eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku"Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-838048b5-0075-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041364/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja łazienek przy ul. Augustyńskiego 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zakup współfinansowany ze środków UE w ramach I schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w j.polskim,w formie elektronicznej,za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2.Komunikacja między Zamawiającym,a Wykonawcami,w tym wszelkie oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje,przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3.Za datę przekazania(wpływu)oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku„Wyślij wiadomość do zamawiającego”po których pojawi się komunikat,że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4.Zamawiający dopuszcza,awaryjnie,komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:zamowienia@pomorskie.eu(nie dotyczy zadawania pytań)
5.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.Informacje,zawiadomienia,zmiany, odpowiedzi-Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej.Korespondencja,której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca,będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy,na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6.Wykonawca,jako podmiot profesjonalny,ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego,bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznie–pod adresem wskazanym w ofercie,gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderuSPAM.
7.Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej,tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256kb/s
2)przeglądarka internetowa EDGE,Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji,z włączoną obsługą języka Javascript,akceptująca pliki typu „cookies”.
Ponadto Zamawiający informuje,że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do
ilości 10 plików lub spakowanych folderów(pliki można spakować programem do archiwizacji np.7-Zip)przy maksymalnej wielkości150MB.
8.Wykonawca,przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1)akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy
pod linkiem w zakładce„Regulamin"oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do aktualnej Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację,gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert(np.złożenie oferty w zakładce„Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221 ustawy
Pzp.
10.Zamawiający informuje,że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej,dot.w szczególności logowania,składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ,składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
zakupowej znajdują się w zakładce„Instrukcje dla Wykonawców"na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.Pozostałe informacje zawarte na Platformie,a nie dot.technicznego z niej korzystania,nie są wiążące dla Wykonawców.
11.W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego
z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@pomorskie.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych,
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art.78 ust.1 i 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.37.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku.
2. Modernizacja zostanie wykonana na podstawie projektu wykonawczego opracowanego w marcu 2023 roku, autorstwa: Pracowni Architektonicznej A-1 Łukasz Zbozień . Roboty budowlane wykonywane będą w zespołach pomieszczeń znajdujących się w skrzydle budynku od strony ul. Żabi Kruk, zlokalizowanych bezpośrednio nad sobą na: I i II piętrze.
3. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z wymogami zawartymi w: Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowią załączniki nr 1.1 -1.4 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, ponieważ podział na części spowodowałby konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne elementy zamówienia i mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia tj. uzyskaniu spójnego wyglądu wszystkich pomieszczeń. Odpowiedzialność za ewentualne błędy mogłaby być trudna do ustalenia, a co za tym idzie mogłyby się pojawić trudności z dochodzeniem roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady robót wykonanych przez więcej niż jednego Wykonawcę na tym samym obiekcie.
14. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom);
2) w związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia,
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych podwykonawców,
4) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia,
5) Wykonawca może zmienić w trakcie trwania umowy podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie - zmiana taka nie może mieć wpływu na realizację umowy,
6) w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się zgodnie z art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
7) w przypadku braku płatności dla Podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty dla Wykonawcy do czasu uregulowania przez niego zobowiązań finansowych,
8) Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę z podwykonawcą, zgodnie z treścią art. 464 ust. 8 ustawy Pzp zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaparafowanego przez Wykonawcę i Podwykonawcę projektu tej umowy wraz ze wszystkimi załącznikami do niej. Postanowienie to stosuje się również do zmiany umowy z podwykonawcą (aneksu do umowy podwykonawczej).
18. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy, osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, tj. osób wykonujących wszelkie roboty ogólnobudowlane, o których mowa w przedmiocie zamówienia, o ile, mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy rozumie się wszelkie roboty ogólnobudowlane, o których mowa w przedmiocie zamówienia wykonywane bezpośrednio przez pracowników pozostających pod nadzorem kierownika budowy.
3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób na podstawie stosunku pracy: powiadomienie właściwego inspektoratu pracy i zwrócenie się z prośbą o przeprowadzenie przez niego kontroli, a także zastosowanie kar przewidzianych w §17 projektu umowy, który stanowi zał. nr 2 do SWZ,
19. Szczegółowe uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 18 niniejszego Rozdziału, sposób dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę zostały uregulowane w §15 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
20. Szczegółowe informacje nt. wymaganego zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zostały opisane w Rozdziale IV SWZ.
21. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium oceny ofert.
Lp. Kryterium Waga % Oznaczenie
1. Cena brutto wykonania zamówienia 60 % PK1
2. Doświadczenie zawodowe osób 20% PK2
3. Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 20 % PK3
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy czym 1 % = 1 pkt
2. Sposób przyznawania punktów:
1) dla kryterium: „Cena brutto wykonania zam.” (PK1):
Sposób obliczenia:
PK1 = [CN / CR x 60 %] x 100
PK1 – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
2) dla kryterium: “Doświadczenie zawodowe osób” (PK2):
W kryterium „Doświadczenie zawodowe osób” Zamawiający przyzna punkty jeżeli:
a) os. skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i pełnienia funkcji kierownika branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiada doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji jednej inwestycji, która w swoim zakresie obejmowała roboty sanitarne związane z wykonaniem budowy, remontu lub przebudowy pomieszczeń sanitariatów - oferta Wykonawcy otrzyma 5 pkt.
b) os. skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i pełnienia funkcji kierownika branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiada doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji dwóch inwestycji, które w swoim zakresie obejmowały roboty sanitarne związane z wykonaniem budowy, remontu lub przebudowy pomieszczeń sanitariatów - oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt.
c) os. skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i pełnienia funkcji kierownika branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiada doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji trzech inwestycji, które w swoim zakresie obejmowały roboty sanitarne związane z wykonaniem budowy, remontu lub przebudowy pomieszczeń sanitariatów - oferta Wykonawcy otrzyma 15 pkt.
d) os. skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i pełnienia funkcji kierownika branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiada doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji co najmniej czterech inwestycji, które w swoim zakresie obejmowały roboty sanitarne związane z wykonaniem budowy, remontu lub przebudowy pomieszczeń sanitariatów - oferta Wykonawcy otrzyma20 pkt.
3) dla kryterium: “Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane” (PK3):
W kryterium „termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane” Zamawiający przyzna następującą punktację:
a) zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane minimalnej czyli na okres 60 miesięcy – oferta otrzyma 0 pkt;
b) zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane ponad wymagane minimum, tj. na okres 72 miesięcy – oferta otrzyma 10 pkt;
c) zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane ponad wymagane minimum (60 miesięcy), tj. na okres 84 miesięcy– oferta otrzyma20 pkt.
3. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1 + PK2+ PK3
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”
PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie zawodowe”
PK3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin gwarancji na roboty budowlane”
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny został określony w Rozdziale XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawcy:
Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył (wykonał) co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną w ramach której wykonana została instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto;

b) jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto, w ramach której wykonany został kompleksowy remont co najmniej czterech pomieszczeń sanitarnych, obejmujący wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej.

UWAGA:
W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę roboty rozliczenie nastąpiło w walucie innej niż w PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych robót budowlanych przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego.
3. Ocena wykazania spełnienia warunku określonego w ust. 2 pkt 1) powyżej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. X ust. 1 pkt 1 SWZ (wzór wykazu należycie wykonanych robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
1) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1) lit. a) polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot,
2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1) lit. b) polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot,
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunek udziału w postępowaniu wskazany w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1) lit. a) winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców,
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunek udziału w postępowaniu wskazany w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1) lit. b) winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy - może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) oraz załączenie dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
• referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane,
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
2) jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia,
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 5 000,00 złotych,
2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i winno być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, tj.:
1) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia,
3) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
4) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, pkt 3, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku: PKO Bank Polski S.A. numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 z podaniem tytułu: Wadium dotyczy modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie uznania rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w Rozdziale XI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
oraz pełnomocnictwa do zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo to nie wynika z treści
tej Umowy lub dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą
podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
4. Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu u składane na podstawie
art. 125 ust.1 ustawy Pzp:
a) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VII ust. 2
oraz ust. 9 SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VIII ust. 2 SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w
rozdziale X SWZ,
b) Oświadczenia składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).
W takim przypadku oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wymagana forma:
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wprzypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunek udziału w postępowaniu wskazany w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1) lit. a) winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców,
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunek udziału w postępowaniu wskazany w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1) lit. b) winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy w szczególności:
a) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych niżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności:
− konieczności zmian będących następstwem działania organów nadzorczo –kontrolnych,
− wystąpienia konieczności przeprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
− nieprzekazania terenu budowy przez Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1;
− przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
− działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, wystąpienie pandemii ), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;
− jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w terminie składania ofert, pomimo zachowania należytej staranności,
b) zmiana osób, o których mowa w § 5 ust.1, na zasadach opisanych w § 5
c) zmiana wysokości wynagrodzenia wskazanego w §7 lub zakresu robót przewidzianych dokumentacją techniczną na zasadach opisanych w § 22.
3. Uwzględniając specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej Covid-19, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia szybkich i efektywnych działań Zamawiający przewiduje następujące rozwiązania: w sytuacji wprowadzenia obostrzeń powodujących brak możliwości wykonania treści umowy dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy po podpisaniu aneksu do umowy.
4. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
5. Zmiana terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp. oraz na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego . (Podstawy wykluczenia zostały wskazane w Rozdziale VII oraz VII.I)
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje również możliwość złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawców wizji lokalnej, o której mowa w Rozdziale IV SWZ.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku PKO Bank Polski S.A. numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098, z podaniem tytułu zabezpieczenia: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Datą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że zabezpieczenie jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę.
5. Wykonawca złoży w dniu podpisania umowy, aktualne na dzień składania, oświadczenie, mówiące o tym, że nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Zamawiający wskazał w:
- Rozdziale IX SWZ Dokumenty składane razem z ofertą.
- Rozdziale XVI SWZ Opis sposobu przygotowywania oferty.
- Rozdziale XVII SWZ Sposób oraz termin składania ofert.
- Rozdziale XIX SWZ Sposób obliczenia ceny.
- Rozdziale XXI SWZ Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Rozdziale XXII SWZ Projektowane postanowienia umowy.
- w Rozdziale XXIII SWZ Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.