eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wa販z › Roboty budowlane polegaj帷e na budowie szybu d德igu osobowego wraz z monta瞠m d德iguOg這szenie z dnia 2023-06-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegaj帷e na budowie szybu d德igu osobowego wraz z monta瞠m d德igu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat Wa貫cki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799533

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: J. D帳rowskiego 17

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wa販z

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 67 250 84 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@powiatwalecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.powiatwalecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegaj帷e na budowie szybu d德igu osobowego wraz z monta瞠m d德igu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-fb5e7822-0050-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00243672

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00019752/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.3 Przebudowa budynku Powiatu Wa貫ckiego o zewn皻rzny szyb windowy w budynku szko造 przy ul. Bankowej 13 w Wa販zu przystosowany do ruchu os鏏 niepe軟osprawnych

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwalecki

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja zamawiaj帷ego z wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem Platformy zakupowej, dzia豉j帷ej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwalecki.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia musi przed rozpocz璚iem sk豉dania oferty zalogowa si do systemu Platforma zakupowa (https://platformazakupowa.pl), a je瞠li nie posiada konta, za這篡 bezp豉tne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca b璠zie mia ograniczone funkcjonalno軼i, np. brak widoku wiadomo軼i prywatnych od zamawiaj帷ego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta. Wykonawca mo瞠 do陰czy maksymalnie 10 za陰cznik闚 (jest to suma plik闚 dodanych w obu punktach: Oferta/Wniosek Wykonawcy oraz Tajemnica przedsi瑿iorstwa), o maksymalnym rozmiarze 150 MB ka盥y. Szczeg馧owe informacje dotycz帷e sposobu komunikowania si zamawiaj帷ego z wykonawcami zawarte s w „Instrukcji dla Wykonawc闚 platformazakupowa.pl” oraz „Regulamin platformazakupowa.pl dla U篡tkownik闚 (Wykonawc闚)”.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.272.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia s roboty budowlane polegaj帷e na budowie szybu d德igu osobowego wraz z monta瞠m d德igu dla obs逝gi os鏏 niepe軟osprawnych w budynku dydaktycznym Powiatowego Centrum Kszta販enia Zawodowego i Ustawicznego w Wa販zu przy ul. Bankowej 13 w m. Wa販z, na teranie dzia趾i nr 5652 w obr瑿ie 0001.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia oraz zakres zam闚ienia zosta opisany za pomoc dokumentacji projektowej, z wy陰czeniem przedmiaru rob鏒, oraz za pomoc specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych, stanowi帷ych za陰cznik nr 1 do specyfikacji warunk闚 zam闚ienia, zwanej dalej „SWZ”. Pozosta貫 warunki dotycz帷e realizacji zam闚ienia zosta造 okre郵one w za陰czniku nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres r瘯ojmi za wady obiektu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zdolno嗆 zawodowa:
W odniesieniu do zdolno軼i zawodowej zamawiaj帷y wymaga aby wykonawcy nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykonali nale篡cie (zako鎍zyli; rozpocz璚ie mog這 nast徙i wcze郾iej), co najmniej jedn robot budowlan polegaj帷 na budowie lub przebudowie szybu d德igu osobowego wraz z monta瞠m d德igu.
W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y, na podstawie art. 117 ust. 1 w zwi您ku z art. 266 ustawy, okre郵a, i dokonuj帷 oceny spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego zdolno軼i zawodowej uzna, 瞠 warunek zosta spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia wyka瞠 samodzielne spe軟ianie tego warunku. Zamawiaj帷y tym samym nie dopuszcza 陰czenia (sumowania) do鈍iadczenia zdobytego osobno przez ka盥ego z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego zdolno軼i zawodowej polega, na zasadach okre郵onych w art. 118 w zwi您ku z art. 266 ustawy, na zdolno軼iach zawodowych innych podmiot闚, zamawiaj帷y okre郵a, i dokonuj帷 oceny spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego zdolno軼i zawodowej uzna, 瞠 warunek zosta spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z tych podmiot闚 wyka瞠 samodzielne spe軟ianie tego warunku. Zamawiaj帷y tym samym nie dopuszcza 陰czenia (sumowania) do鈍iadczenia zdobytego osobno przez ka盥y z podmiot闚, na kt鏎ych zdolno軼iach zawodowych polega wykonawca.
W przypadku, gdy jakakolwiek warto嗆 dotycz帷a powy窺zego warunku wyra穎na b璠zie w walucie obcej, zamawiaj帷y przeliczy t warto嗆 w oparciu o 鈔edni kurs walut Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia, w kt鏎ym nast徙i這 wszcz璚ie post瘼owania. Je瞠li w tym dniu nie b璠zie opublikowany 鈔edni kurs Narodowego Banku Polskiego, zamawiaj帷y przyjmie 鈔edni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszcz璚ia post瘼owania.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Na potwierdzenie spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu zamawiaj帷y 膨da wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty (zamawiaj帷y zaleca wykorzystanie wykazu rob鏒 budowlanych, kt鏎ego wz鏎 przeka瞠 wykonawcy wraz z wezwaniem, o kt鏎ym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y 膨da od wykonawc闚 wniesienia wadium na kwot 7.500,00 z.
Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach okre郵onych w art. 97 ust. 7 ustawy.
Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy zamawiaj帷ego numer: 86 1090 1320 0000 0001 4721 7556 SANTANDER BANK POLSKA S.A. z dopiskiem: „Wadium – IZ.272.13.2023 – roboty budowlane”. Skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu nast徙i tylko wtedy, gdy kwota wadium na rachunku zamawiaj帷ego zostanie uznana (zaksi璕owana) przed up造wem terminu sk豉dania ofert (ze wzgl璠u na ryzyko zwi您ane z okresem rozlicze mi璠zybankowych zamawiaj帷y zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).
Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej wraz z ofert.
Wadium wnoszone w formie, o kt鏎ej mowa powy瞠j musi obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert oraz odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e zatrzymanie wadium, okre郵one w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub por璚zenie musi zawiera w swojej tre軼i nieodwo豉lne i bezwarunkowe zobowi您anie wystawcy dokumentu do zap豉ty, na pierwsze 膨danie, na rzecz zamawiaj帷ego kwoty wadium.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiaj帷y, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy udzieli Wykonawcy zaliczk na poczet wykonania przedmiotu Umowy w wysoko軼i 250.000,00 z brutto. Zaliczka wyp豉cona zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy.

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich prowadzenia zawieraj projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego ( 16), stanowi帷e za陰cznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-16 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwalecki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 12:20

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-15

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.