eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybno › "Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno" część I, II, III, IV, VOgłoszenie z dnia 2023-06-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno” część I, II, III, IV, V

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rybno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000543670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubawska 15

1.5.2.) Miejscowość: Rybno

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rybno@gminarybno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminarybno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno” część I, II, III, IV, V

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f73849b-0070-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015634/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPWM.09.03.04-28-0012-00, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f73849b-0070-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl, http://bip.gminarybno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje znajdują się w Rozdziale XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje znajdują się w Rozdziale II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje znajdują się w Rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIK.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn. „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno, część I, II, III, IV, V”. Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPWM.09.03.04-28-0012-00, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do sal i pracowni dydaktycznych dla 5 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Rybno, zgodnie z zestawieniem
1) Część 1. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Hartowcu:
a) pracownia językowa (kompleksowe wyposażenie pracowni 16 stanowisk + 1 nauczyciel) - 1 zestaw,
b) plansze tematyczne do nauki języka angielskiego - 26szt.,
c) Gry planszowe - czasy w języku angielskim - 4szt.,
d) Gry edukacyjne do nauki języka angielskiego-8szt.,
e) Zegar magnetyczny z angielskimi podpisami-1szt.,
f) Mata do angielskiego – days of the week-1szt.;
g) Puzzle – odczytuję czas po angielsku-1szt.;
h) Książki w języku angielskim-32szt. -Mata i tafle do angielskiego – Pory roku i miesiące-1szt.;
i) Mata i tafle do angielskiego – Pory roku i miesiące-1szt.
j) Trening budowania zdań angielskich-20 szt.;
k) MATA i TAFLE Miesiące-1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.1 do SWZ.

3. Na wyżej wymienione urządzenia, materiały Dostawca winien posiadać świadectwa jakości, deklaracje zgodności oraz wymagane certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39160000-1 - Meble szkolne

39290000-1 - Wyposażenie różne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn. „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno, część I, II, III, IV, V”. Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPWM.09.03.04-28-0012-00, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do sal i pracowni dydaktycznych dla 5 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Rybno, zgodnie z zestawieniem
2) Część 2. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Koszelewach:
a) Pracownia komputerowa terminalowa (13 stanowisk uczniowskich + 1 dla nauczyciela) – 1 zestaw,
b) Urządzenie wielofunkcyjne - 1szt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.2 do SWZ.

3. Na wyżej wymienione urządzenia, materiały Dostawca winien posiadać świadectwa jakości, deklaracje zgodności oraz wymagane certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39160000-1 - Meble szkolne

39290000-1 - Wyposażenie różne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn. „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno, część I, II, III, IV, V”. Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPWM.09.03.04-28-0012-00, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do sal i pracowni dydaktycznych dla 5 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Rybno, zgodnie z zestawieniem
Część 3. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rumianie:
a) Monitor interaktywny - 1szt.,
b) Laptop multimedialny - 1szt,
c) Trójkątny blat - 16 szt,
d) 3 nogi metalowe z regulacją - 16 kompletów,
e) Krzesło bez podłokietników-16szt,
f) Szafa - 1szt.,
g) Wysoki regał - 4szt.,
h) Okrągły Blat - 1szt,
i) Komplet 4 nóg z regulacją-1komplet,
j) Pojemnik magnetyczny na mazaki suchościeralne do tablic - 1szt.;
k) Tablet-4szt.;
l) Dywan - 1szt.;
m) Siedzisko składane duże-4szt.;
n) Gruszka rehabilitacyjna-4szt.;
o) Słuchawki studyjne-3szt.;
p) Słuchawki z mikrofonem-3szt.;
q) Wieszak na słuchawki-1szt.;
r) FunFloor mobilny-1szt.;
s) Statyw do FunFloor mobilnego-1szt.;
t) Interaktywny pisak długi do FunFloor-1szt.;
u) Interaktywny pisak krótki do FunFloor-1szt.;
v) Wycierak do tablicy suchościeralnej-1szt.;
w) Wymienne wkłady do wycieraka do tablic-1szt.;
x) Markery do tablic suchościeralnych 4 kolory + gąbka-1szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.3 do SWZ.
3. Na wyżej wymienione urządzenia, materiały Dostawca winien posiadać świadectwa jakości, deklaracje zgodności oraz wymagane certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39160000-1 - Meble szkolne

39290000-1 - Wyposażenie różne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn. „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno, część I, II, III, IV, V”. Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPWM.09.03.04-28-0012-00, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do sal i pracowni dydaktycznych dla 5 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Rybno, zgodnie z zestawieniem
Część 4. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rybnie:
a) Pracownia komputerowa terminalowa (25 stanowisk uczniowskich + 1 dla nauczyciela) - 1 zestaw;
b) Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.4 do SWZ.
3. Na wyżej wymienione urządzenia, materiały Dostawca winien posiadać świadectwa jakości, deklaracje zgodności oraz wymagane certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39160000-1 - Meble szkolne

39290000-1 - Wyposażenie różne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn. „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno, część I, II, III, IV, V”. Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPWM.09.03.04-28-0012-00, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do sal i pracowni dydaktycznych dla 5 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Rybno, zgodnie z zestawieniem
Część 5. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Żabinach:
a) Pracownia komputerowa terminalowa (18 stanowisk uczniowskich + 1 dla nauczyciela) – 1 zestaw,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.5 do SWZ.
3. Na wyżej wymienione urządzenia, materiały Dostawca winien posiadać świadectwa jakości, deklaracje zgodności oraz wymagane certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39160000-1 - Meble szkolne

39290000-1 - Wyposażenie różne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a) DLA CZĘŚCI I - 1 świadczenie polegające na dostawie wyposażenia do placówki oświatowej o wartości nie mniejszej niż kwota 40.000,00 zł brutto,
b) DLA CZĘŚCI II - 1 świadczenie polegające na dostawie wyposażenia do placówki oświatowej o wartości nie mniejszej niż kwota 65.000,00 zł brutto,
c) DLA CZĘŚCI III - 1 świadczenie polegające na dostawie wyposażenia do placówki oświatowej o wartości nie mniejszej niż kwota 47.000,00 zł brutto,
d) DLA CZĘŚCI IV - 1 świadczenie polegające na dostawie wyposażenia do placówki oświatowej o wartości nie mniejszej niż kwota 80.000,00 zł brutto,
e) DLA CZĘŚCI V - 1 świadczenie polegające na dostawie wyposażenia do placówki oświatowej o wartości nie mniejszej niż kwota 70.000,00 zł brutto,
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów , na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane dostawy, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcy nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4.1, nr 4.2, nr 4.3, nr 4.4, nr 4.5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.1 dla części I, załącznik nr 5.2 dla części II, załącznik nr 5.3 dla części III, załącznik nr 5.4 dla części IV, załącznik nr 5.5 dla części V do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.1 dla części I, załącznik nr 5.2 dla części II, załącznik nr 5.3 dla części III, załącznik nr 5.4 dla części IV, załącznik nr 5.5 dla części V do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.