eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont budynku Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul.Estrady 112 w Warszawie, w tym remont pokrycia dachowego, a także remont cokołu oraz elewacji wraz z wykonaniem opaskiOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul.Estrady 112 w Warszawie, w tym remont pokrycia dachowego, a także remont cokołu oraz elewacji wraz z wykonaniem opaski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY

1.3.) Oddział zamawiającego: BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276268

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Carla Goldoniego 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-913

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bielanski.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bielanski.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul.Estrady 112 w Warszawie, w tym remont pokrycia dachowego, a także remont cokołu oraz elewacji wraz z wykonaniem opaski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9e6ce9f-fe39-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00231872/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont budynku Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul.Estrady 112 w Warszawie, w tym remont pokrycia dachowego, a także remont cokołu oraz elewacji wraz z wykonaniem opaski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bielanski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bielanski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane bezpośrednio z postępowaniem dostępne są pod adresem wskazanym w pkt 19. SWZ.
2. Pytania do SWZ należy przesyłać za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego pod adresem wskazanym w pkt 19. SWZ (Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Baza wiedzy”) albo drogą mailową na adres wskazany w pkt 1. SWZ ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczą. Zadawanie pytań nie wymaga opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań do SWZ jednocześnie w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
3.Przekazywanie ofert:
1).Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2). Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 2 GB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3). Kodowanie i czas odbioru danych:
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
4). Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
4.1) W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
4.2)W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej;

Z uwagi na ograniczenia w liczbie znaków możliwych do zamieszczenia, pozostałe informacje zostały wskazane w sekcji IX - pozostałe informacje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bielański Ośrodek
Kultury przedstawia następujące informacje:

1. Administratorem danych jest Bielański Ośrodek Kultury (dalej jako „BOK”), ul. Carla Goldoniego 1, 01-913 Warszawa, NIP: 1180130577, REGON: 000276268 – Samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@bielanski.waw.pl, pisemnie: ul. Carla Goldoniego 1 01-913 Warszawa.
3. W BOK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez iod@bielanski.waw.pl lub pisemnie (na adres siedziby BOK). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora danych w celach:
1) wykonywania usług, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy z BOK- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia,
2) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez BOK, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
3) wykonywanie zadań z zakresu rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia,
4) statystycznych i raportowania wewnętrznego- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
5. Okres przechowywania danych:
1) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów BOK stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
2) w celach określonych Pani/Pana dobrowolnym oświadczeniem- przez okres wynikający z oświadczenia,
3) w pozostałym zakresie- przez okres obowiązywania umowy, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
6. Dane są przeznaczone dla BOK oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
1) pracownikom BOK,
2) innym podmiotom świadczącym na rzecz BOK usługi związane z realizacją przedmiotu Umowy, bądź w zakresie dochodzenia należności wynikających z Umowy,
3) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych i prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu BOK, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uwagi na ograniczenia w liczbie znaków możliwych do zamieszczenia, pozostałe informacje zostały wskazane w sekcji IX - pozostałe informacje.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 239795,36 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach Części I jest: remont pokrycia dachowego w budynku Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul.Estrady 112 w Warszawie na podstawie przekazanej Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie właściwym niniejszej części.
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynku.
Remont pokrycia dachowego będzie wykonywany na czynnym obiekcie, co będzie wymagało wykonania tymczasowych zabezpieczeń. Tymczasowe zabezpieczenia i wyłączanie części budynku i instalacji z użytkowania nie mogą uniemożliwiać korzystania z pomieszczeń Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury.
2. Zakres prac, w szczególności obejmuje: Roboty budowlane, tj.
demontaż instalacji odgromowej na dachu (zwodów poziomych, masztów oraz uchwytów) obróbek blacharskich, pokrycia papowego oraz wełny mineralnej dachu w 100%, demontaż istniejących wpustów dachowych, wykonanie nowego pokrycia dachu z ociepleniem oraz montażem dwóch nowych podgrzewanych wpustów odwodnieniowych.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia - w wersji elektronicznej na nośnikach elektronicznych (wyłącznie na płytach CD/DVD), zapisaną w formacie doc, xls, jpg, pdf w ilości trzech egzemplarzy płyt oraz trzy egzemplarze woluminów wydrukowanych na papierze wraz z wykazem elementów składowych Dokumentacji powykonawczej.
3. Zamawiający przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia w odniesieniu do Części I zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących Załącznik nr 2A do SWZ – dla Części I zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres oraz warunki i zasady realizacji określają
4.1.Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści – stanowiące: Załącznik nr 2A do SWZ.
4.2. Dokumentacja projektowa, składająca się z:
a) Projektu budowlano-wykonawczego wraz z rysunkami (czytanego w odniesieniu do remontu pokrycia dachowego w zakresie właściwym dla Części I) – Załącznik nr 9 do SWZ;
b) Przedmiaru robót – Załącznik nr 11A do SWZ.
4.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: (czytana w odniesieniu do remontu pokrycia dachowego w zakresie właściwym dla Części I) – Załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 182121,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej opisane kryteria:
2.1. Cena - 60%;
2.2. Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane - 40%.
3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku (na zasadzie „odcięcia” kolejnych cyfr).
4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego
kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach Części II jest: remont elewacji wraz z cokołem oraz opaską w budynku Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112 na podstawie przekazanej Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie właściwym niniejszej części.
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynku.
Remont cokołu oraz elewacji wraz z wykonaniem opaski będzie wykonywany na czynnym obiekcie, co będzie wymagało wykonania tymczasowych zabezpieczeń. Niniejsze nie może uniemożliwiać korzystania z pomieszczeń Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury.
2. Zakres prac, w szczególności obejmuje: Roboty budowlane tj.
skucie spękanej i zdegradowanej cegły na wysokości cokołu, wykonanie naprawy muru na wysokości cokołu (ok. 35-40 cm od ziemi), gruntowanie warstwy wyrównawczej, ocieplenia cokołu, wykonanie warstwy wzmacniającej siatka/klej, gruntowanie oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej tzw. mozaiki, wykonanie nowej opaski wokół budynku szer. 50 cm, z płyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej, częściowe odświeżenie elewacji przez umycie, zagruntowanie oraz malowanie farbami zewnętrznymi.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia - w wersji elektronicznej na nośnikach elektronicznych (wyłącznie na płytach CD/DVD), zapisaną w formacie doc, xls, jpg, pdf w ilości trzech egzemplarzy płyt oraz trzy egzemplarze woluminów wydrukowanych na papierze wraz z wykazem elementów składowych Dokumentacji powykonawczej.
3. Zamawiający przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia do Części II zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących Załącznik nr 2B – dla Części II zamówienia.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres oraz warunki i zasady realizacji określają
4.1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści – stanowiące Załącznik nr 2B do SWZ.
4.2. Dokumentacja projektowa, składająca się z:
a) Projektu budowlano-wykonawczego wraz z rysunkami (czytanego w odniesieniu do remontu elewacji wraz z cokołem oraz opaską w zakresie właściwym dla Części II) – Załącznik nr 9 do SWZ;
b) Przedmiaru robót – Załącznik nr 11B do SWZ.
4.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: (czytana w odniesieniu do remontu elewacji wraz z cokołem oraz opaską w zakresie właściwym dla Części II) – Załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 57673,79 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej opisane kryteria:
2.1. Cena - 60%;
2.2. Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane - 40%.
3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku (na zasadzie „odcięcia” kolejnych cyfr).
4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego
kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie dookreśla warunku udziału w postępowaniu.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie dookreśla warunku udziału w postępowaniu.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie dookreśla warunku udziału w postępowaniu.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. dla Części I zamówienia:
1) dotyczącej doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał (zakończył) co najmniej jedno zamówienie (umowę) na wykonanie roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, która obejmowała swym zakresem wymianę lub wykonanie pokrycia dachowego - o powierzchni co najmniej 300 m2.
Uwaga!
1. W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wymaganej warunkiem kwocie, tj. minimum 150 000,00 złotych brutto, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej.
2) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, którą Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia, do sprawowania niżej wymienionej funkcji:
kierownika robót, tj. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie.
Uwaga!
1. W sytuacji gdy Wykonawca będzie składał ofertę w zakresie Części I i II zamówienia funkcję kierownika robót może sprawować ta sama osoba.
4.2. dla Części II zamówienia:
1) dotyczącej doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał (zakończył) co najmniej jedno zamówienie (umowę) na wykonanie roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, która obejmowała swym zakresem malowanie tynków zewnętrznych.
Uwaga!
1. W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wymaganej warunkiem kwocie, tj. minimum 50 000,00 złotych brutto, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej.
2) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, którą Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia, do sprawowania niżej wymienionej funkcji:
kierownika robót, tj. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie.
Uwaga!
1. W sytuacji gdy Wykonawca będzie składał ofertę w zakresie Części I i II zamówienia funkcję kierownika robót może sprawować ta sama osoba.
II. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art.58 ustawy. Zgodnie z art.117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie – odpowiednio w zakresie Części I i/lub Części II zamówienia (sporządzone odpowiednio wg wzoru określonego w Załączniku nr 4A i/lub 4B do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
III. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z Ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia oświadczenie – odpowiednio w zakresie Części I i/lub Części II zamówienia (sporządzone odpowiednio wg wzoru określonego w Załączniku nr 5A i/lub 5B do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I/II zamówienia – z zastrzeżeniem art.274 ust. 4 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego Oferta w zakresie odpowiednio Części I/II zamówienia została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych właściwych dla danej Części i wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ (pozycje „na wezwanie”):
a) oświadczenie Wykonawcy (sporządzone odpowiednio wg wzoru określonego w Załączniku nr 6A i/lub 6B do SWZ) – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 15.1, 15.2, 15.3 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I/II zamówienia – z zastrzeżeniem art.274 ust. 4 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego Oferta w zakresie odpowiednio Części I/II zamówienia została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych właściwych dla danej Części i wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ (pozycje „na wezwanie”):
a) Wykaz robót budowlanych (sporządzony odpowiednio wg wzoru określonego w Załączniku nr 7A i/lub 7B do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób (sporządzony odpowiednio wg wzoru określonego w Załączniku nr 8A i/lub 8B do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku gdy Wykonawca oferuje roboty budowlane w zakresie odpowiednio Części I/II zamówienia nie zgodne z normami referencyjnymi opisanymi w zakresie właściwym danej Części w Projekcie budowlano-wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących Załączniki 9 i 10 do SWZ - Zamawiający wymaga udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA!
W Ofercie, o której mowa w pkt 26.1 SWZ (stanowiącej odpowiednio Załącznik nr 1A do SWZ – dla Części I zamówienia i/lub Załącznik nr 1B do SWZ – dla Części II zamówienia) w części pn. „Uszczegółowienie Formularza ofertowego”, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę – czy oferuje roboty budowlane zgodne/nie zgodne z normami referencyjnymi opisanymi w Projekcie Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie właściwym dla danej Części.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art.58 ustawy. W
przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy to również
wspólników spółki cywilnej), do oferty dołącza się w formie określonej w Załączniku nr 1 do SWZ oświadczenie, o którym
mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy
(sporządzone odpowiednio wg wzoru określonego w Załączniku nr 4A i/lub 4B do SWZ).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 15.1, 15.2, 15.3 SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt
26.2.4 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza wstępnie
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian dotyczy zarówno Części I oraz Części II zamówienia:
1. Wszelkie zmiany w Umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym Umową i wymagają zgodnej woli Stron oraz wymagają zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy powodujące, że ich charakter zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnych, z wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w art. 455 Ustawy oraz w niniejszym paragrafie, które wymagają podpisania odpowiednio aneksu do Umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy poprzez:
1) przedłużenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy, jeżeli w trakcie realizacji wykonywania Robót:
a) nastąpi opóźnienie przekazania Wykonawcy terenu budowy o którym mowa w
§ 3 ust. 4 Umowy,
b) wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
c) powstaną okoliczności natury organizacyjnej, mające wpływ na dotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w Umowie,
d) wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub mające niekorzystny wpływ na prawidłowość lub jakość wykonywanych Robót przez okres dłuższy niż łącznie 5 Dni roboczych,
o czas występowania przeszkody.
2) zmianę sposobu spełnienia świadczenia w zakresie zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej, spowodowaną zaprzestaniem ich produkcji lub wycofaniem z rynku,
b) koniecznością zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
4. Uzgodnienie warunków zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu konieczności wraz z uzasadnieniem opisującym podstawy konieczności i celowości zmiany Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://bielanski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Dokończenie informacji z Sekcji III pkt 3.6.)
4.2) C.d. • – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK).
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
4.3)W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
5). Informacje dodatkowe:
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
II. Dokończenie informacji z Sekcji III pkt 3.15.)
7. C.d. W zakresie, jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy- przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od BOK Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych). Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie obowiązywania Umowy w formie pisemnej na adres Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Carla Goldoniego 1 01-913 Warszawa) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@bielanski.waw.pl. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem. W ramach realizacji umowy BOK nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków BOK związanych z wykonywaniem usług wskazanych w Umowie; w przypadku niepodania danych osobowych BOK zmuszony jest odmówić zawarcia Umowy.
III. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
IV. Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami:
• Eliza Krych-Palusińska, tel.: 502-352-173
V. Termin realizacji zamówienia dla Części I i Części II zamówienia: przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.