eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wipsowo › Dostawa kruszywa na budowę drogi leśnej NerwikOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszywa na budowę drogi leśnej Nerwik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO WIPSOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510549300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 51 C

1.5.2.) Miejscowość: Wipsowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-010

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wipsowo@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wipsowo.olsztyn.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa na budowę drogi leśnej Nerwik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-857d5f45-006f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wipsowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania,
składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji korzystania z
Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie
korzystania z Platformy dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej linkiem w zakładce „Regulamin”
oraz uznaje go za wiążący, a ponad to powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej
linkiem i stosować się do niej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z § 11
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie niniejszym określa wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnionej przez
Zamawiającego Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wipsowo, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem na budowę drogi leśnej
położonej w leśnictwie Nerwik w miejscowości Nerwik ,11-030
Dźwierzuty oraz rozładunkiem następującego sortymentu:
- kruszywo naturalne 0/31,5 mm C50/30 w ilości 3 392,58 ton;
-kruszywo naturalne ( pospółka) 0/31,5 mm w ilości 2 252,68 ton
- kruszywo naturalne (pospółka) 0/63 mm w ilości 2 130,44 ton

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkową ilość produktów stanowiących przedmiot zamówienia (dalej: Opcja). Przedmiotem opcji mogą być wszystkie lub niektóre z produktów objętych zamówieniem. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z dostaw w ramach Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zamówienie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione do 20% wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części) co
najmniej 1 dostawę (przez dostawę rozumie się wykonywanie dostaw na podstawie jednej umowy) polegającą na
dostarczeniu kruszywa naturalnego na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto.
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00447082/01 z dnia 2022-11-18
2022-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w
zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w punkcie 8 SWZ.
6.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 800 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PNB
PARIBAS nr rachunku: 65 2030 0045 1110 0000 0046 7930 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu
pn.:
„Dostawa kruszywa na budowę drogi leśnej Nerwik”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
1) w zakresie zmiany terminów realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, stosownie do przypadku:
a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy,
b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,
c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu
Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,
d) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania
przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,
e) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów, jeżeli wykonywanie Przedmiotu
Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe
zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy,
f) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów
PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany,
- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie
dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy, zgodnie z wymaganiami określonymi w punktach 9.3.-9.8. SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.