eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza DeynyOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 6

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@um.starogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4345ea21-fee3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005779/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.1.1 Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego im. Kazimierza Deyny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować:
a) telefonicznie: 58 530 6059,
b) elektronicznie: iod@um.starogard.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a i c RODO, czyli Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
a) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat.
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępie 5.
7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
a) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (zwanej dalej „Dokumentacją projektową”) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 w Starogardzie Gdańskim realizowanych na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego (zwanego dalej także PFU) oraz Koncepcji aranżacji wystawy stałej w centrum sportowo – edukacyjnym im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim.
2. Uwaga: Poza zakresem prac zawartym w PFU należy wykonać tablicę informującą o dofinansowaniu.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje zarówno prace projektowe, budowlane (w tym m.in. instalacyjne elektryczne, wodne, kształtowania terenów zielonych, drogowe, ogólnobudowlane i małej architektury) nadzór autorski oraz inne prace niezbędne dla poprawnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za poprawne zrealizowanie przedmiotu zamówienia od momentu podpisania umowy do upływu okresu gwarancji za przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed wszystkimi instytucjami opiniującymi, uzgadniającymi oraz wydającymi decyzje w związku z realizacją umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
a) zabezpieczy obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną;
b) wykona wszystkie pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy potrzebne do prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej;
c) uzyska wszystkie zgody (w tym na zajęcie nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych umożliwiające Zamawiającemu podpisanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane), warunki, opinie, zezwolenia, decyzje i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i zrealizowania inwestycji oraz wymagane do uzyskania decyzji administracyjnej będącej pozwoleniem na budowę.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wielobranżowych koncepcji przedprojektowych do akceptacji Zamawiającego w przeciągu 4 tygodni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszelkie uwagi Zamawiającego i Nadzoru w związku z przedstawionymi koncepcjami. Wszelkie dalsze prace projektowe muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i Nadzoru.
7. Kompletna dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez Nadzór oraz Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skoordynowanie dokumentacji pomiędzy branżami jak i wykonalność i zapewnienie wymaganej funkcjonalności całości inwestycji. Jakiekolwiek błędy powstałe na tym etapie obciążają Wykonawcę. Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
8. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty przedłożenia mu projektów budowanych zobowiązany jest je zaakceptować, bądź też odmówić akceptacji wskazując jednocześnie zakres, rodzaj oczekiwanych zmian. Wykonawca może przystąpić do realizacji zakresu objętego dokumentacją projektową po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego dokumentacji technicznych nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu ich wad.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgłoszeń w imieniu Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
10. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń i wypełnieniu wszystkich obowiązków wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania terenu budowy w częściach, dla których wykonywanie prac będzie możliwe pod kątem prawnym i technicznym. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy z uwzględnieniem terminów wynikających z ustawy Prawo budowlane.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji części zadania i obniżenia wynagrodzenia proporcjonalnie do wartość zaniechanych prac. Minimalny zakres jaki zrealizuje Zamawiający to budowa budynku Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny
12. Zamawiający wymaga, aby mała architektura, oświetlenie drogowe i parkowe było spójne wizualnie z istniejącymi już elementami.
13. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, pozostałymi dokumentami umownymi, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wysokiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem, zapewnienie uzyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji, zezwoleń, w ramach zadeklarowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej, a także usunięcie wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości do 1.000.000,00 zł.
2. Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować następujące zakresy:
a) roboty budowlane, montażowe;
b) wykonanie chodników, parkingów, odwodnienia, oświetlenia, urządzeń zabawowych, małej architektury;
c) wyposażenie budynku,;
d) zagospodarowanie terenu, zagospodarowanie ternu zielonego, rekreacyjnego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone.
2. Na podstawie art. 112 Ustawy, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 25.000.000,00 zł. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie;
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie budynku za minimum 10.000.000,00 zł brutto każda z robót.
Pod pojęciem budowy Zamawiający rozumie również odbudowę, rozbudowę, nadbudowę.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek musi spełniać samodzielnie minimum jeden z wykonawców. Jeżeli wymagane wartości robót w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie.
• dysponuje niżej wymienionymi osobami:
Lp. Funkcja Minimalne wykształcenie i doświadczenie
1 Kierownik zespołu projektowego/
Architekt Osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
2 Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej
Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub od-powiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na pod-stawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
3 Projektant branży drogowej
Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
4 Projektant branży sanitarnej
Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
5 Projektant branży elektrycznej
Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
6 Projektant branży telekomunikacyjnej
Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
7 Architekt
krajobrazu Posiadający wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu
8 Kierownik budowy
• posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub od-powiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) ;
• doświadczenie – pełnienie funkcji kierownika budowy na minimum 2 zadaniach inwestycyjnych za łączną kwotę min. 4.000 000,00 zł każda z robót, w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku.
9 Kierownik robót
w specjalności
sanitarnej Kierownik robót w specjalności sanitarnej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
10 Kierownik robót w specjalności elektrycznej
Kierownik robót w specjalności elektrycznej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
11 Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej
Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na pod-stawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
12 Kierownik robót w specjalności drogowej
Kierownik robót w specjalności drogowej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:
1) wprowadzenia zmian dotyczących prac projektowych/ dokumentacji projektowej w sytuacji:
• zmian będących następstwem korekty dotychczas dokonanych uzgodnień dokumentacji, zmiany wydanych warunków technicznych, zmiany stanowiska jednostek/ podmiotów dokonujących uzgodnień- wówczas zmianie może ulec:
a) termin realizacji – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do sporządzenia dodatkowych/ zamiennych opracowań,
b) zakres przedmiotu Umowy – o zakres niezbędny do należytego wykonania Umowy,
2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagających zmiany decyzji budowlanej (w tym pozwolenia na budowę), ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:
 jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub
 w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie tych zmian, w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub
 w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu należytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności/ rozwiązań technicznych/ ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
 jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy,
po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym.
W takiej sytuacji zmianie może ulec:
 zakres prac – poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym określenie prac do wykonania lub zmian w robotach
 termin realizacji Umowy/ Etapów – poprzez jego wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania jak i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;
3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na wykonaniu robót zamiennych:
 jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub
 w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych, w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub
 jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Prawo budowlane,
z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia robót/ rozwiązań zamiennych z Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.
 w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności/ rozwiązań technicznych/ ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań/ robót zamiennych z Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym,

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków cały zakres zmian został zawarty we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), dalej „Ustawy” lub „ustawy Pzp”.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Ustawy.
3. Do negocjacji zostaną zaproszeni wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
4. Zamawiający ograniczy liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert do 3 z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku mniejszej liczby ofert Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców.
5. W celu ograniczenia liczby wykonawców zamawiający przyjmie kryterium najniższej ceny. Zaproszenie zostanie skierowane do wykonawców, którzy w rankingu opracowanym na podstawie powyższego kryterium zajmą miejsca od 1 do 3. Jeśli na pozycji 3 zostanie sklasyfikowanych dwóch lub więcej wykonawców, zamawiający również tych wykonawców zaprosi do negocjacji.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Negocjacje mogą dotyczyć wszystkich kryteriów oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.