eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dla Urzędu Gminy Chrzanów, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Otroczu w sezonie grzewczym 2021/2022Ogłoszenie z dnia 2021-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dla Urzędu Gminy Chrzanów, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Otroczu w sezonie grzewczym 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHRZANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrzanów Trzeci 112

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-305

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@chrzanow.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.eurzad.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dla Urzędu Gminy Chrzanów, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Otroczu w sezonie grzewczym 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e2c58fd-11b1-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00243254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008368/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dla Urzędu Gminy Chrzanów, Szkoły Podstawowej w Chrzanowie oraz Szkoły Podstawowej w Otroczu w sezonie grzewczym 2021/2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00176313/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZPD.271.6.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 204190,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dla Urzędu Gminy Chrzanów, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Otroczu w sezonie grzewczym 2021/2022 w szacunkowej ilości 70 000 litrów (siedemdziesiąt tysięcy litrów), w tym: dla Urzędu Gminy 20.000 litrów, dla szkoły w Chrzanowie 40.000 litrów, dla szkoły w Otroczu: 10.000 litrów.
Ostateczna ilość przedmiotu zamówienia będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie wyżej określonym, z tymże zmniejszenie rzeczywiście zamówionego przedmiotu zamówienia może nastąpić maksymalnie w 30 % w stosunku do szacunkowej ilości.
W przypadku zmniejszonej ilości przedmiotu zamówienia wykonawca nie nabywa praw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom zgodnym z charakterystyką jakościową wymaganą Polską Normą PN-C 96024:2011
3. Olej napędowy grzewczy powinien charakteryzować się następujących parametrami:
· Gęstość w temperaturze 15 stopni Celsjusza - nie większa niż 0,860 g/ml;
· Temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 stopni Celsjusza;
· Lepkość kinetyczna w temperaturze 20 stopni Celsjusza - nie większa niż 6,00 mm2/s;
· Skład frakcyjny:
o - do 250 stopni Celsjusza - destyluje nie więcej niż 65%/V/V,
o - do 350 stopni Celsjusza - destyluje nie mniej niż 85%/V/V,
· Zawartość siarki - nie więcej niż 0,20 %/m/m,
· Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej - nie większa niż 0,3 %/m/m,
· Pozostałość po spopieleniu- nie większa niż 0,01%/m/m,
· Zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg,
· Całkowita zawartość zanieczyszczeń - nie większa niż 24mg/kg,
· Wartość opałowa - nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
· Temperatura płynięcia- nie wyższa niż (-)20 stopni Celsjusza
4. Dostawy oleju realizowane będą sukcesywnie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalny termin realizacji dostawy wynosi nie dłużej niż 3 dni od momentu złożenia zamówienia.
5. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 15:00.
6. Zamówienia będą przekazywane telefonicznie bądź drogą mailową. Zamówienia składane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku.
7. Zamawiający w celu kontroli jakości dostarczanego opału, zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianego pobierania próbek dostarczanego opału (w obecności osoby która dostarczyła produkt) oraz przekazania ich do analizy.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego oleju o parametrach nie gorszych niż określone powyżej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 231609,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 250551,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 231609,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TERM-OIL Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962880746

7.3.3) Ulica: Ofiar Firleja 7

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 231609,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.