eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › "Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia wraz z podejmowaniem interwencji w obiektach DPS Nr 1 w Gorzowie Wlkp. oraz konwojowanie wartości pieniężnych"Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia wraz z podejmowaniem interwencji w obiektach DPS Nr 1 w Gorzowie Wlkp. oraz konwojowanie wartości pieniężnych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 IM. MARIE JUCHACZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000811632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podmiejska Boczna 10

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.gorzow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia wraz z podejmowaniem interwencji w obiektach DPS Nr 1 w Gorzowie Wlkp. oraz konwojowanie wartości pieniężnych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-388999a9-0066-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037553/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia wraz z podejmowaniem interwencji oraz konwojowaniem wartości pieniężnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-388999a9-0066-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do
komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@dps.gorzow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się w formie
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się, zalogowania w
systemie informatycznym dostępnym pod adresem wskazanym w pkt. 1 SWZ oraz przeprowadzenia wszelkich czynności
niezbędnych do złożenia oferty, o których mowa w Instrukcji korzystania z systemu, o której mowa w pkt. 5 SWZ.
Oferta musi zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod
rygorem nieważności przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej. Przedmiotowe środki dowodowe,
podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty załączane do oferty muszą zostać sporządzone zgodnie z poniższymi
zasadami.
Oferta, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty załączane do oferty muszą być
sporządzone w języku polskim. Przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty
sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, chyba, że Zamawiający w SWZ wyraził
zgodę na złożenie oświadczeń lub dokumentów w innym języku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp ul
Podmiejska Boczna 10,
e-mail:sekretariat@dps.aorzow.pl
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa
danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@itmediaqroup.pl:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego (Znak: SOZP.261.1.2023) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOZP.261.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia wraz
podejmowaniem interwencji w obiektach DPS Nr 1 w Gorzowie Wlkp. oraz konwojowaniem wartości
pieniężnych"
Głównymi obowiązkami pracowników ochrony na ochranianych obiektach są zapewnienie bezpieczeństwa osób
i mienia poprzez zapewnienie ochrony przed zamachami przestępczymi tj.: kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem
i uszkodzeniem, szkodami wynikłymi z awarii technicznych lub zakłóceń porządku publicznego w obiekcie, pracownicy ochrony mają za zadanie uniemożliwienie wejścia/wyjścia osobom niepowołanym i nieupoważnionym oraz wjazdu/wyjazdu samochodom nieupoważnionym.
Usługa obejmuje następujące zadania:
• całodobowa ochrona fizyczna budynków i mienia nieruchomości oraz wzmocnienia ochrony z tytułu organizowanych przez Zamawiającego imprez;
• wykonywania uzbrojonych konwojów – asysta przy przewożeniu wartości pieniężnych na trasie ul. Górczyńska 21, Gorzów Wlkp. – ul. Podmiejska-Boczna 10, Gorzów Wlkp.
2. Teren chroniony obejmuje:
Budynek Główny: blok A, B, C, D, E o łącznej powierzchnia użytkowa 5449 m2, w bloku A na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne, natomiast w bloku B na parterze oraz blok A i B na I, II piętrze znajdują się pokoje mieszkańców, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, w bloku C w piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze, na parterze pomieszczenia administracji, socjalne terapii zajęciowej, na I, II piętrze pomieszczenia socjalne, w bloku D w piwnicy znajduje się magazyn techniczny, żywności pomieszczenia biurowe, na parterze kuchnia główna oraz pralnia główna, w bloku E na parterze znajduje się świetlica, na I piętrze pomieszczenia do ćwiczeń, zabiegów rehabilitacyjnych, socjalne, na II piętrze znajduje się pokoje mieszkańców oddziału IV,
Budynek Centrum: o powierzchni użytkowej 417 m2, w piwnicy znajduje się pralnia II, na parterze znajdują się pomieszczenia terapii zajęciowej, na I piętrze pomieszczenia administracji, pokój gościnny oraz biblioteka,
Dom Mieszkalny: o powierzchni użytkowej 212 m2, w piwnicy znajdują się pomieszczenia rzemieślnika, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, na parterze znajdują się pokoje mieszkańców,
Dom Kombatanta: powierzchnia użytkowa 518 m2, w budynku znajdują się pokoje mieszkańców, Budynek hydroforni: o powierzchni użytkowej 235 m2, w piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe, na parterze hydrofornia i stolarnia, na I piętrze mieści się archiwum, pomieszczenia gospodarcze,
Budynek Kotłowni: o powierzchni użytkowej 223 m2, w budynku znajduje się kotłownia, magazyn paliw, szatnia pracowników, warsztaty rzemieślników, rozdzielnie elektryczne,
Garaże: o powierzchni użytkowej 91 m2,
Wiaty: o powierzchni 258 m2,
Teren wokół budynków przy ul. Podmiejska – Boczna 10 w Gorzowie Wlkp. wraz
z powierzchnią zabudowy wynosi 1,51 ha.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skierowanie do realizacji umowy osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej u Wykonawcy w wymiarze co najmniej pół etatu na podstawie umowy o pracę i powierzenie tej osobie czynności związanej z realizacją umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów ;
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadali aktualną koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995, ze zm.).

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli wykaże, że: posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia - w tym celu wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje: co najmniej jedna usługę (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegającą na ochronie osób i mienia oraz konwojowaniu wartości pieniężnych o wartości usługi łącznie nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- aktualną koncesję wydaną przez ministra spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 poz. 1995 j.t.).

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

3) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – załącznik nr 1 do SWZ;
• W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale VIII oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
1) ewentualnie pełnomocnictwo(-a) – w postaci pliku;
2) w przypadku, gdy Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca musi załączyć dowody, o których mowa w Rozdziale XV SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.