eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › Świadczenie usług pralniczych.Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pralniczych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160216463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleśnicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 40 40 256

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoznamyslow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zoznamyslow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pralniczych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5981191-0061-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084317/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług pralniczych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5981191-0061-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
6. Dokumenty elektroniczne (składane z ofertą), o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty (składane z ofertą), inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) - (i przekazuje się jako załącznik).
Pozostałe informacje w SWZ punkt XV.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z realizacja zadań wynikających z ustawy informuję, że:
■ Administratorem danych osobowych jest Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, e-mail:
sekretariat@zoznamyslow.pl;
■ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Grzegorza Szajerkę i Z-cę Inspektora Ochrony Danych Pana Davida Kowalskiego, z którymi można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zoznamyslow.pl;
■ Cele przetwarzania danych osobowych: Zamówienia publiczne (Prowadzenie zamówień publicznych, Prowadzenie rejestru umów). Prowadzenie zamówień publicznych - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c, oraz stosownych przepisów prawa (Prawo zamówień publicznych). Realizacja zamówień publicznych na podstawie umowy art. 6 ust.1 lit. b),
■ dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Dalszy okres przechowywania danych - zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.
Kategorie danych osobowych - dane identyfikacyjne, inne dane niezbędne do wykonania umowy. Odbiorcy danych - odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być: Banki, UZP, UPUE, organy kontroli (RIO, NIK, UKS, CBA i inne), Instytucje finansujące, obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
■ Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób narusza przepisy RODO;
podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne, przekazanie danych do państwa trzeciego - nie dotyczy, zautomatyzowane podejmowanie decyzji - nie jest stosowane, Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: https://ncznamyslow.pl (zakładka o szpitalu/ RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.14.2023.LD.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych (pranie, dezynfekcja, prasowanie, krochmalenie i maglowanie bielizny, pościeli, obrusów, ręczników, fartuchów ochronnych, reperacja uszkodzeń oraz pakowanie, segregacja i znakowanie bielizny czystej), a także transport (w tym załadunki i wyładunki) zgodnie
z zapotrzebowaniem Zamawiającego - Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - przez okres 12 miesięcy. Przedmiot obejmuje odbiór bielizny brudnej przeznaczonej do prania w siedzibie Zamawiającego i dostarczanie bielizny czystej, do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi własnym transportem i na własny koszt, zabranej dnia poprzedniego (trzy dni w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek) w godzinach od 9:00 do 11:00 w systemie wahadłowym, bez pustych kursów).
2. Zestawienie bielizny:
L.p. Rodzaj bielizny Ilość kg rocznie Częstotliwość prania
1. Bielizna fasonowa 480 1 raz w tygodniu
2. Bielizna płaska ogólno szpitalna; poszwy, poszewki prześcieradła, podkłady, koszule operacyjne 28480 3 razy w tygodniu
3. Bielizna operacyjna: obłożenia, odzież operacyjna pracowników 2160 3 razy w tygodniu
4. Bielizna pozostała, ręczniki, koce, firanki 1320 3 razy w tygodniu
5. Odzież i bielizna pacjentów: piżamy, dresy, koszule nocne 960 3 razy w tygodniu
6. Poduszki, kołdry 240 1 raz w tygodniu
(komora do dezynfekcji)
7. Mopy 300 3 razy w tygodniu
8. Przywieszki rehabilitacyjne, fartuchy rentgenowskie, pasy do KTG 60 3 razy w tygodniu
Razem rocznie: 34.000
3. Transport bielizny musi się odbywać jednym samochodem przystosowanym do przewozu bielizny szpitalnej z oddzielnymi, odizolowanymi komorami na brudną i czystą bieliznę (podział na strefy - bariera higieniczna eliminująca stykanie się bielizny czystej z brudną) lub dwoma samochodami do transportu czystej i brudnej bielizny.
4. Z uwagi na specyfikę zamówienia i obowiązujące u zamawiającego procedury higieniczno-sanitarne następujące części usług: pranie i dezynfekcja muszą być wykonywane w tym samym zakładzie pralniczym.
5. Wymagania:
1) Odbiór codzienny bielizny brudnej – 3 dni w tygodniu w godz. 9:00 do 11:00.
2) Dostawa bielizny czystej 3 dni w tygodniu w godz. 9:00 do 11:00.
3) Zwrot bielizny czystej następuje w ciągu 48 godzin od odbioru bielizny brudnej, za wyjątkiem bielizny oddanej w piątek- zwrot w poniedziałek.
4) Paczki bielizną czystą muszą być pakowane w worki foliowe (koszt Wykonawcy).
5) Każda paczka musi posiadać numer, identyfikacyjny, który odpowiadać będzie zestawieniu zbiorczemu, niezbędnemu do przyjmowania i odbieranie przez Zamawiającego prania.
6) Bielizna czysta musi być dostarczana w pakietach z podziałem asortymentowym i oddziałowym.
7) Odzież ochronna pracowników (bieliznę fasonową) należy oznakować systemem TERMOPACH bądź innym systemem trwale znakującym odzież wg kodu:
- szpital,
- oddział,
- imię i nazwisko użytkownika lub inne oznakowanie określające użytkownika.
8) Odzież ochronna pracowników (bieliznę fasonową) musi być dostarczana na wieszakach a następnie w workach foliowych.
9) Dostawa i odbiór bielizny szpitalnej i innych asortymentów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami sanitarno- epidemiologicznymi,
10) Proces prania przeprowadzony zgodnie z wymaganiami higieniczno- sanitarnymi.
11) Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji niniejszego zamówienia do bezwzględnego przestrzegania reżimu higieniczno- sanitarnego i epidemiologicznego, przepisów bhp i p.poż i innych określonych odrębnymi przepisami.
12) Pralnia musi być wyposażona w pomieszczenie śluzy do dezynfekcji kontenerów transportowych.
13) Pralnia musi posiadać oddzielne pralnice tunelowe zakończone wirówką do prania wodnego dla bielizny operacyjnej lub pralnico-wirówkę dedykowaną do prania bielizny operacyjnej, oddzielne pralnice tunelowe zakończone prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej, 1 komorę ozonową do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, pasów do KTG, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie.
14) Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji niniejszego zamówienia do stosowania środków piorąco - dezynfekujących dopuszczonych do obrotu i do stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zawarte są w wykazie środków piorących zarejestrowanych, jako wyrób medyczny oraz są wpisane do rejestru w Urzędzie Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
15) W celu potwierdzenia stanu faktycznego ze złożoną ofertą Zamawiający, zastrzega sobie prawo do wizytacji w pralni Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed rozstrzygnięciem postępowania.
16) Odbiór bielizny brudnej i zwrot bielizny czystej odbywał się będzie w obecności osób upoważnionych z obu stron, za potwierdzeniem na drukach zdawczo - odbiorczych. Druki będzie na bieżąco dostarczał będzie wykonawca.
17) W razie stwierdzenia wad wykonanej usługi (ilość, jakość - wady prasowania, krochmalenia, niedopranie) których nie można było stwierdzić w momencie jej odbioru, Zamawiający zgłosi w sposób udokumentowany w ciągu 3 dni roboczych oraz oddeleguje swojego pracownika w celu uzasadnienia reklamacji.
18) Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
19) Na czas obowiązywania umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu 200 kpl. Bielizny pościelowej wykonanej z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48-50% bawełny, 50-52% poliestru.
Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2 (tolerancja +3%).
Pościel posiadająca gwarancję na min. 200 cykli prania.
Kolor biały.
Poszwa 160x210cm z zakładką 30 cm
Poszewka 70x80cm z zakładką 20 cm
Prześcieradło 160x250±30 cm
oraz 200 kpl. ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze 130-150 g/m2.Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami.
Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki lub spodnie z pełną regulacją za pomocą troczków
Sukienka: z dekoltem na zakładkę, z zapięciem na nap lub bez nap; z przodu odcięty karczek, pod którym jest mała kieszeń wszyta w szew; dwie kieszenie na wysokości bioder; wiązana z tyłu na troki służące do regulowania obwodu pasa.
Kolory: zielony, niebieski, szaro-niebieski, czerwony, pomarańczowy, granatowy, bordowy, grafitowy.
Zamawiający dopuszcza również , aby ubrania operacyjne wykonane były z tkaniny poliestrowej (99% PES, 1% carbon) zgodną z 13795-2019 o gramaturze 160 g/m2.
20) W przypadku awarii pralni Wykonawca zapewnia na swój koszt usługę w pralni zastępczej, która również spełnia wszystkie wymagania SWZ.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przeszkolonym i wykwalifikowanym personelem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, gwarantującym wykonywanie usług z należytą starannością. Pozostałe informacje w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy,
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zmianami).
3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli, posiada uprawnienia do świadczenia usług dla jednostek służby zdrowia, potwierdzone odpowiednimi zezwoleniami i opiniami instytucji sanitarnych oraz posiada odpowiednie zezwolenia i opinie instytucji sanitarnych dotyczące środków transportu i urządzeń, przystosowanych do transportu dla jednostek służby zdrowia i w oświadczeniu wykonawcy Załącznik 1.1 do formularza oferty oświadczy że posiada i udostępni na każde wezwanie zamawiającego :
1) dokument wydany przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzający, że pralnia, w której będzie wykonywana usługa objęta niniejszym zamówieniem posiada barierę higieniczną, spełnia warunki sanitarno - higieniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie ma przeciwwskazań do świadczenia przez nią usług prania bielizny szpitalnej;
2) dokument wydany przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzający, że Wykonawca spełnia wymagania dotyczące transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem warunków i barier sanitarnych.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
d) Zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem oferty składa oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, wg załącznika nr 1.1. do SWZ lub oświadczenia, o których mowa w art.125 ust. 1 ustawy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem oferty składa oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, wg załącznika nr 1.1. do SWZ lub wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą
1. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SWZ lub Wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ.
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeśli dotyczy).
3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)*.
4. Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy) *.
5. Dokumenty rejestrowe lub wskazanie w oświadczeniu wykonawcy wg załącznika
Nr 1.1 do SWZ, skąd Zamawiający może je pobrać samodzielnie.
6. Wypełnione i podpisane oświadczenie i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg załącznika Nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy) *.
7. Oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy)*.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zalicza się do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zalicza się do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia w zakładce "Oferty"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która została ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835 (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 34 beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zmianami), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późniejszymi zmianami).
6. Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonane zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca podlega wykluczeniu lub nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 110 ust. 1 i art. 116 ust. 2 ustawy).
9. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.