eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w nowopowstałym budynku G 16Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w nowopowstałym budynku G 16

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029234

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Staszica 16

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-081

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spsk1.lublin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242934

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00235763

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00213656/01/P

Po zmianie:
2023/BZP 00213656/02/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) Wykaz dostaw wyposażenia meblowego wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 3 do SWZ,
c) Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych,
d) Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 13484:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych.

Po zmianie:
a) Wykaz dostaw wyposażenia meblowego wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 3 do SWZ,
c) Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych,
d) Certyfikat ISO 13484:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Katalog produktowy zawierający wyczerpujące dane oferowanych wyrobów z widocznymi rozwiązaniami systemowymi, odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia, który potwierdzi, że elementy wyposażenia spełniają wymagania Zamawiającego (wskazanie, która to strona lub punkt katalogu).
b) Dla mebli płycinowych:
• biurka i stoły robocze musza posiadać atesty PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019, PN EN 1730:2013
• szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i podblatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006
• szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017, PN-EN 16122:2012
• meble, blaty jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych
c) Certyfikat zgodności zamawianych mebli z normą PN-EN 13150:2004 „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań”.
d) PN-EN 10219 - 1 dla kształtowników stelaży stołów.
e) Dokument z badań w zakresie reakcji na ogień, wg normy EN 13501-1+A1:2010 potwierdzający, że metalowe elementy pokryte farbą proszkową epoksydową ze względu na bezpieczeństwo pożarowe są sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne – klasy A2.

Po zmianie:
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Dokument handlowy w postaci katalogu, folderu, ulotki, karty katalogowej, etykiety, instrukcji obsługi lub inny dokument handlowy producenta oferowanego asortymentu przedstawiający w czytelny i jednoznaczny sposób wyrób, nazwę, jego elementy składowe, symbol/numer katalogowy, zawierający wyczerpujące dane oferowanych wyrobów potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne.
b) Dla mebli płycinowych:
• biurka i stoły robocze musza posiadać atesty PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019, PN EN 1730:2013
• szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i podblatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006
• szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017, PN-EN 16122:2012
• meble, blaty jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych
c) Dla mebli na profilu aluminiowym:
• meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych,

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
a) Katalog produktowy zawierający wyczerpujące dane oferowanych wyrobów z widocznymi rozwiązaniami systemowymi, odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia, który potwierdzi, że elementy wyposażenia spełniają wymagania Zamawiającego (wskazanie, która to strona lub punkt katalogu).
b) Dla mebli płycinowych:
• biurka i stoły robocze musza posiadać atesty PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019, PN EN 1730:2013
• szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i podblatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006
• szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017, PN-EN 16122:2012
• meble, blaty jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych
c) Certyfikat zgodności zamawianych mebli z normą PN-EN 13150:2004 „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań”.
d) PN-EN 10219 - 1 dla kształtowników stelaży stołów.
e) Dokument z badań w zakresie reakcji na ogień, wg normy EN 13501-1+A1:2010 potwierdzający, że metalowe elementy pokryte farbą proszkową epoksydową ze względu na bezpieczeństwo pożarowe są sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne – klasy A2.

Po zmianie:
a) Dokument handlowy w postaci katalogu, folderu, ulotki, karty katalogowej, etykiety, instrukcji obsługi lub inny dokument handlowy producenta oferowanego asortymentu przedstawiający w czytelny i jednoznaczny sposób wyrób, nazwę, jego elementy składowe, symbol/numer katalogowy, zawierający wyczerpujące dane oferowanych wyrobów potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne.
b) Dla mebli płycinowych:
• biurka i stoły robocze musza posiadać atesty PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019, PN EN 1730:2013
• szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i podblatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006
• szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017, PN-EN 16122:2012
• meble, blaty jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych
c) Dla mebli na profilu aluminiowym:
• meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych,

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-06

Po zmianie:
2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.