eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w nowopowstałym budynku G 16Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w nowopowstałym budynku G 16

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029234

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 16

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-081

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spsk1.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w nowopowstałym budynku G 16

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc33296d-fbc2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00213656/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.16 Wyposażenie medyczne, meble medyczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spsk1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EO/EZ-2739/22/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia meblowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w nowopowstałym budynku G 16. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ - formularz oferty – formularz cenowy oraz załącznikami 1A do SWZ – Zestawienie parametrów i warunków technicznych.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia posiadał wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, pozwolenia, atesty, certyfikaty.
4. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostawy, niepochodzące z ekspozycji oraz niewystawiane na prezentacjach i imprezach targowych, ani okazywane w podobny sposób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39180000-7 - Meble laboratoryjne

39181000-4 - Stoły laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa
• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie dostawy wyposażenia meblowego każda dostawa o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony powyżej spełniać musi w całości, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
• zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki w postaci: Certyfikat ISO 9001:2015, Certyfikat ISO 13484:2016.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) Wykaz dostaw wyposażenia meblowego wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 3 do SWZ,
c) Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych,
d) Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 13484:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Katalog produktowy zawierający wyczerpujące dane oferowanych wyrobów z widocznymi rozwiązaniami systemowymi, odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia, który potwierdzi, że elementy wyposażenia spełniają wymagania Zamawiającego (wskazanie, która to strona lub punkt katalogu).
b) Dla mebli płycinowych:
• biurka i stoły robocze musza posiadać atesty PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019, PN EN 1730:2013
• szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i podblatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006
• szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017, PN-EN 16122:2012
• meble, blaty jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych
c) Certyfikat zgodności zamawianych mebli z normą PN-EN 13150:2004 „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań”.
d) PN-EN 10219 - 1 dla kształtowników stelaży stołów.
e) Dokument z badań w zakresie reakcji na ogień, wg normy EN 13501-1+A1:2010 potwierdzający, że metalowe elementy pokryte farbą proszkową epoksydową ze względu na bezpieczeństwo pożarowe są sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne – klasy A2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Katalog produktowy zawierający wyczerpujące dane oferowanych wyrobów z widocznymi rozwiązaniami systemowymi, odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia, który potwierdzi, że elementy wyposażenia spełniają wymagania Zamawiającego (wskazanie, która to strona lub punkt katalogu).
b) Dla mebli płycinowych:
• biurka i stoły robocze musza posiadać atesty PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019, PN EN 1730:2013
• szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i podblatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006
• szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017, PN-EN 16122:2012
• meble, blaty jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych
c) Certyfikat zgodności zamawianych mebli z normą PN-EN 13150:2004 „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań”.
d) PN-EN 10219 - 1 dla kształtowników stelaży stołów.
e) Dokument z badań w zakresie reakcji na ogień, wg normy EN 13501-1+A1:2010 potwierdzający, że metalowe elementy pokryte farbą proszkową epoksydową ze względu na bezpieczeństwo pożarowe są sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne – klasy A2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
a) ograniczenia zakresu zamówienia objętego niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia,
b) zmiany stawki VAT, wynikającej ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego z zastrzeżeniem, że wartość brutto pozostaje bez zmian,
c) gdy Zamawiający stwierdzi, iż realizacja części zamówienia nie leży w interesie publicznym,
4. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie dotyczącym zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie asortymentu o ile wykonawca udowodni, że brak możliwości dostawy asortymentu wskazane z ofercie wynika z przyczyn obiektywnie nie leżących po stronie Wykonawcy.
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 i/lub 5 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, udowodnienie obiektywnych okoliczności stanowiących podstawę wnioskowanych zmian.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy o 20% wartości umowy, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
9. Każda zmian wymaga zgody Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.