eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › AN/ZP/70/23 Dostawa bazy danych anotowanych danych lotniczych i satelitarnych w ramach projektu "AEROSFERA 2.0. Obrazowanie Powierzchni Ziemi (OPZ).Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
AN/ZP/70/23 Dostawa bazy danych anotowanych danych lotniczych i satelitarnych w ramach projektu „AEROSFERA 2.0. Obrazowanie Powierzchni Ziemi (OPZ).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Poznańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamowień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-965

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

AN/ZP/70/23 Dostawa bazy danych anotowanych danych lotniczych i satelitarnych w ramach projektu „AEROSFERA 2.0. Obrazowanie Powierzchni Ziemi (OPZ).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-561c6aa2-005f-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242926

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„AEROSFERA 2.0. Obrazowanie Powierzchni Ziemi (OPZ)”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-561c6aa2-005f-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.plAdres strony internetowej, na której dostępne będą zmiany
iwyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem https://ezamowienia.gov.pl oraz
www.put.poznan.pl1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy
użyciu:a.Platformy e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl b.poczty elektronicznej adres email:
sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.3 .Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pani Edyta Klebaniuk tel. 61/ 665 3538 e-mail:sekretariat.kanclerza@put.poznan.p l
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia
jest wskazany w Rozdziale I SWZ.3.6.)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu
oudzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
konkursie,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z
uwzględnieniemwyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usługdrogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w formie elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, wszczególności
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZoraz wszystkie
dokumenty przekazywane Zamawiającemu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy
przekazują:
1) drogą elektroniczną: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl (preferowany sposób komunikacji).;
2) poprzez Platformę platformy e-Zamówienia
4. Wszelkie dokumenty do postępowania należy składać, za pomocą platformy e-Zamówienia, Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy e-Zamówienia
za pośrednictwem, której Wykonawcy będą składać oferty:
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
»Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e- Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy«.2) Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówieniaani logowania.3) Możliwość korzystania
w postępowaniu z »Formularzy do komunikacji« w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
»Wykonawcy« na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z »Formularzy
dokomunikacji« służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności
SWZ)wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e- Zamówienia.
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładceOsobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:Edyta Klebaniuk kontakt telefoniczny: tel.
61/ 665 3538 Adres e-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Poznańska, pl.
Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.Kontakt: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. Inspektorem
ochronydanych osobowych w Politechnice
Poznańskiejjest Pan mgr Piotr Otomański, kontakt: iod@put.poznan.pl tel.: 61/665 3631. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer AN/ZP/02/23
prowadzonym w trybie podstawowym;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8-8a oraz art. 96 ust. 3-3b PZP; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku postępowań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
dłużej (w zależności od wymagań prawnych); Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w sytuacji, gdy wymagałoby
to niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo to
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AN/ZP/70/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa bazy danych anotowanych danych lotniczych i satelitarnych w ramach projektu „AEROSFERA 2.0. Obrazowanie Powierzchni Ziemi (OPZ )
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 72320000-4 - Usługi bazy danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium 60 pkt;
2) Rozdzielczość spektralna (R) - waga kryterium 10 pkt ;
3) Liczba próbek (L) - waga kryterium 30 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozdzielczość spektralna

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba próbek

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu :
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
b. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
c. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim każdy z nich
spełnia warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 7.5.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. IX.1
ppkt.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie z pkt. IX.1 ppkt. 2)
składane jest w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych leżących po stronie Zamawiającego trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych, nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub kontynuowanie zamówienia, w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. W takim przypadku zmiana terminu nastąpi o okres trwania przeszkody nie dłużej jednak niż o 30 dni.
2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego. Zmiany w tym zakresie ograniczone będą wyłącznie do dostosowania umowy do zmienionych regulacji prawnych.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia Siły wyższej (na przykład: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, sile opady deszczu, lub inne niekorzystne warunki pogodowe tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, zaprzestania, wstrzymania produkcji sprzętu przez producenta lub organy do tego upoważnione) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej nie dłużej jednak niż o 30 dni
5) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia należytego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, a zwiększenie lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi o różnicę pomiędzy dotychczasową a aktualną stawką podatku VAT.
2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w drodze aneksu do Umowy.
3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej stronie wniosek na piśmie na adresy wskazane w umowie wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
4. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym strona zainteresowana dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z uzasadnieniem żądania zmiany Umowy, druga strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy.
6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy;
5) zmiany danych osób wskazanych w § 5.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.