eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Laszki › Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w MoszczanachOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650959624

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moszczany 1

1.5.2.) Miejscowość: Laszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-543

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 6283372

1.5.8.) Numer faksu: 16 6283372

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.moszczany@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.moszczanydps.domypomocy

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna - Dom Pomocy Społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1704d9ee-0058-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242922

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032579/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Artykuły spozywcze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1704d9ee-0058-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma e-Zamówienia https://eZamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest nieodpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu, oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” – zawierające interaktywne instrukcje.
4. Przeglądanie dokumentów zamówienia nie wymaga rejestracji ani logowania – dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych.
5. Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienia SWZ, inne informacje, odpowiedzi na wezwania Zamawiającego) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy
e-Zamówienia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji awarii Platformy e-Zamówienia (jednak nie dotyczy to składania ofert).
6. Sposób komunikacji opisuje instrukcja: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 Mb (wielkość dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. W przypadku problemów technicznych i awarii można skorzystać ze wsparcia technicznego przez formularz udostępniony na stronie Platformy w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w Załączniku Nr 8 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w Załączniku Nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.AG.26.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo - produkty spożywcze według Załącznika Nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający gwarantuje, że 70% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ wykorzysta, pozostała część zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Okolicznością skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego będzie zmniejszenie ilości osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny
ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) cena oferty – waga kryterium 60%
b) termin płatności – waga kryterium 40%
3. Opis metody wyliczenia punktów.
Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie
o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone
zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto
cena = --------------------------------------- x waga x 100
cena badanej oferty brutto

Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie
z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
Termin płatności badanej oferty w dniach
Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100
Termin płatności najdłuższy w dniach
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019 r. poz.118 z późn.zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Warzywa, owoce, jajka - Produkty spożywcze według Załącznika Nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający gwarantuje, że 70% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ wykorzysta, pozostała część zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Okolicznością skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego będzie zmniejszenie ilości osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny
ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) cena oferty – waga kryterium 60%
b) termin płatności – waga kryterium 40%
3. Opis metody wyliczenia punktów.
Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie
o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone
zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto
cena = --------------------------------------- x waga x 100
cena badanej oferty brutto

Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie
z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
Termin płatności badanej oferty w dniach
Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100
Termin płatności najdłuższy w dniach
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019 r. poz.118 z późn.zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty mleczarskie - Produkty spożywcze według Załącznika Nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający gwarantuje, że 70% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ wykorzysta, pozostała część zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Okolicznością skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego będzie zmniejszenie ilości osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny
ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) cena oferty – waga kryterium 60%
b) termin płatności – waga kryterium 40%
3. Opis metody wyliczenia punktów.
Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie
o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone
zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto
cena = --------------------------------------- x waga x 100
cena badanej oferty brutto

Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie
z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
Termin płatności badanej oferty w dniach
Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100
Termin płatności najdłuższy w dniach
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019 r. poz.118 z późn.zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne produkty spożywcze

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający gwarantuje, że 70% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ wykorzysta, pozostała część zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Okolicznością skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego będzie zmniejszenie ilości osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny
ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) cena oferty – waga kryterium 60%
b) termin płatności – waga kryterium 40%
3. Opis metody wyliczenia punktów.
Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie
o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone
zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto
cena = --------------------------------------- x waga x 100
cena badanej oferty brutto

Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie
z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
Termin płatności badanej oferty w dniach
Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100
Termin płatności najdłuższy w dniach
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019 r. poz.118 z późn.zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso z drobiu, Ryby i mrożonki - Produkty spożywcze według Załącznika Nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający gwarantuje, że 70% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ wykorzysta, pozostała część zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Okolicznością skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego będzie zmniejszenie ilości osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny
ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) cena oferty – waga kryterium 60%
b) termin płatności – waga kryterium 40%
3. Opis metody wyliczenia punktów.
Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie
o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone
zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto
cena = --------------------------------------- x waga x 100
cena badanej oferty brutto

Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie
z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
Termin płatności badanej oferty w dniach
Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100
Termin płatności najdłuższy w dniach
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019 r. poz.118 z późn.zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso, wędliny - Produkty spożywcze według Załącznika Nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający gwarantuje, że 70% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ wykorzysta, pozostała część zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Okolicznością skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego będzie zmniejszenie ilości osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny
ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) cena oferty – waga kryterium 60%
b) termin płatności – waga kryterium 40%
3. Opis metody wyliczenia punktów.
Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie
o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone
zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto
cena = --------------------------------------- x waga x 100
cena badanej oferty brutto

Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie
z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
Termin płatności badanej oferty w dniach
Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100
Termin płatności najdłuższy w dniach
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019 r. poz.118 z późn.zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony po przedłożeniu odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art.108 ust.1 oraz art.109 ust. 1 pkt4 - wzór stanowiący załącznik nr 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie dodatkowe - wzór stanowiący załącznik Nr 6 do SWZ
2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak występowania okoliczności określonych w art. 7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r Dz.U. z 2022 poz.835 - wzór stanowiący załącznik Nr 7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.