eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Usługa zdalnego monitoringu infrastruktury AMMS, migracje baz danych, zakup licencji baz danych wraz z administracją bazami OracleOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zdalnego monitoringu infrastruktury AMMS, migracje baz danych, zakup licencji baz danych wraz z administracją bazami Oracle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

1.3.) Oddział zamawiającego: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001071806

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/4793668

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sccs

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sccs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zdalnego monitoringu infrastruktury AMMS, migracje baz danych, zakup licencji baz danych wraz z administracją bazami Oracle

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2e1727c-0060-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007056/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Monitoring infrastruktury systemu HIS oraz administracja Oracle

1.2.68 Zakup oprogramowania bazodanowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/app/login

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Adres strony internetowej (platformy Zamawiającego), na której udostępnione będzie: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz do składania ofert, wniosków o wyjaśnienia treści SWZ, dokumentów, informacji i innych czynności związanych z postępowaniem: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Chorób Serca z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, tel. (32) 37-33-800, fax. (32) 37-33-766, email: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl.
2. Inspektor ochrony danych osobowych w Śląskim Centrum Chorób Serca , tel. (32) 37-33-859, email: iod@sccs.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 ust. 1 i 72 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): brak

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 72/EZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zdalnego monitoringu infrastruktury AMMS, migracje baz danych, zakup licencji baz danych wraz z administracją bazami Oracle szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 i nr 6 do niniejszego SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72320000-4 - Usługi bazy danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodny z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający stawia następujący warunek w tym zakresie by wykonawcy:
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, w placówce medycznej, co najmniej jedną usługę migracji baz danych Oracle do wersji 19c z użyciem funkcjonalności baz kontenerowych i ASM na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto.
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje w placówce medycznej co najmniej jedną usługę administracji baz danych, na których działają systemy medyczne na kwotę minimum 60 000,00 zł brutto.
• Zamawiający wymaga, aby wszystkie działania techniczne wykonywane były przez minimum dwóch ekspertów, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadający każdy kompetencje i ważne certyfikaty w zakresie technologii (niżej wymienione lub równoważne pod względem zakresu merytorycznego i predyspozycji osobowych wymaganych w zakresie kwalifikacji egzaminu certyfikującego):
1. Oracle Database 12c Administrator Certified Professional lub równoważnego w poniższym zakresie:
Osoba posiada udokumentowane teoretyczne zrozumienie i praktyczne umiejętności wymagane do konfiguracji i zarządzania bazami danych producenta w wersji baz danych, na której pracuje obecnie część systemów medycznych Szpitala.
Jeden certyfikat dowodzi umiejętności w zakresie: instalacji, aktualizacji, wgrywania poprawnej oraz umiejętności programowania SQL i administracji bazą danych oraz usługami sieciowymi z nimi związanymi. Ponadto osoba posiadająca certyfikat producenta baz danych posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
Osoba ta wykazuje się również biegłością w zakresie zaawansowanych umiejętności, takich jak monitorowanie wydajności zapytań SQL oraz rozwiązywanie problemów z nimi związanych.
2. Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist lub równoważnego w poniższym zakresie:
Osoba posiada udokumentowane teoretyczne zrozumienie i praktyczne umiejętności wymagane do konfiguracji i zarządzania środowiskiem Oracle Grid.
Jeden certyfikat dowodzi umiejętności w zakresie: instalacji, aktualizacji, migracji systemów Oracle Grid. Ponadto osoba posiadająca certyfikat producenta baz danych posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
Osoba ta wykazuje się również biegłością w zakresie zaawansowanych umiejętności, takich jak monitorowanie wydajności środowiska Oracle Grid oraz rozwiązywanie problemów z nimi związanych.
3. Oracle Database 12c Administrator Certified Professional lub równoważnego w poniższym zakresie:
Osoba posiada udokumentowane teoretyczne zrozumienie i praktyczne umiejętności wymagane do konfiguracji i zarządzania bazami danych producenta w najnowszej wersji.
Jeden certyfikat dowodzi umiejętności w zakresie: instalacji, aktualizacji, wgrywania poprawnej oraz umiejętności programowania SQL i administracji bazą danych oraz usługami sieciowymi z nimi związanymi. Ponadto osoba posiadająca certyfikat producenta baz danych posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
Osoba ta wykazuje się również biegłością w zakresie zaawansowanych umiejętności, takich jak monitorowanie wydajności zapytań SQL oraz rozwiązywanie problemów z nimi związanych.
4. Oracle Database 11g Security Certified Implementation Specialist lub równoważnego w poniższym zakresie:
Osoba posiada udokumentowane teoretyczne zrozumienie i praktyczne umiejętności z zakresu bezpieczeństwa baz danych Oracle.
Certyfikat dowodzi umiejętności w zakresie: instalacji, użycia opcji bezpieczeństwa baz danych. Ponadto osoba posiadająca certyfikat producenta baz danych posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie tworzenia środowisk baz danych zgodnych z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa.
5. Oracle Database 11g Performance Tunning Certified Expert lub równoważnego w poniższym zakresie:
Osoba posiada udokumentowane teoretyczne zrozumienie i praktyczne umiejętności z zakresu tuningu baz danych baz danych Oracle na poziomie eksperckim.
Certyfikat dowodzi umiejętności w zakresie: instalacji, tuningu baz danych i środowiska baz danych.
6. Oracle Linux Certified Implementation Specialist lub równoważnego w poniższym zakresie:
Certyfikat dokumentuje wiedzę pozwalającą na wdrażanie i administrowanie systemem operacyjnym Linux, którego dostawcą jest producent baz danych.
Dokument musi przedstawiać kompetencje w zarządzaniu narzędziami typu Zero Downtime Updates, które umożliwia aktualizację jądra, hypervizor
i krytycznych bibliotek przestrzeni użytkowników bez konieczności ponownego uruchamiania systemu lub przerywania pracy. Ponadto dokument musi potwierdzać znajomość funkcji wykrywania znanych exploitów w rozwiązaniu Zero Downtime Updates, jak również ostrzeganie o znanych lukach w zabezpieczeniach.
Certyfikat obejmuje również znajomość wirtualizacji serwerów poprzez narzędzia wbudowane w system operacyjny oraz znajomość narzędzi natywnych do obsługi systemu w chmurze producenta.
Ponadto dokument potwierdza znajomość narzędzi do zarządzania wysoką dostępnością systemu operacyjnego Linux, obsługę administracyjną systemu plików typu XFS, Brtfs, klastrowy system plików ogólnego przeznaczenia oraz narzędzi do dynamicznego śledzenia procesów systemowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie art.125

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7).
2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3) Oświadczenie Wykonawcy , o posiadaniu Certyfikatu Oracle Database 11g Security Certified Implementation Specialist lub równoważnego Oracle Database 11g Performance Tunning Certified Expert lub równoważnego Oracle Linux Certified Implementation Specialist lub równoważnego , Oracle VM 3.0 for x86 Certified Implementation Specialist lub równoważnego

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

brak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Dla uznania formalnej poprawności oferta musi ponadto zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
2) Wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Formularz asortymentowo- cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ (Pakiet).
3) Wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym załącznik nr 6 do SWZ
4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

umowa z wyznaczonym pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Siła Wyższa oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu strony nie mogą zapobiec ani przeciwdziałać.
2. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności:
1) klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź;
2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy;
3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;
4) strajki generalne lub strajki całych gałęzi przemysłu ogłoszone zgodnie z ustawą
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z wyłączeniem strajków umiejscowionych wyłącznie u Wykonawcy lub podwykonawcy.
3. O wystąpieniu i zakończeniu zdarzeń kwalifikowanych jako Siła Wyższa każda ze stron zobowiązuje się powiadomić drugą stronę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 kolejnych dni od daty ich wystąpienia lub zakończenia. Strona powołująca się na Siłę Wyższą ma obowiązek udowodnienia jej zaistnienia i istotnego wpływu na możliwość realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.
4. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji umowy spowodowane Siłą Wyższą pod warunkiem dopełnienia obowiązków określonych w ust. 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.