eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jawornik Polski › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Zamawiającego w drugim półroczu 2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Zamawiającego w drugim półroczu 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAWORNIK POLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900625

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 30

1.5.2.) Miejscowość: Jawornik Polski

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-232

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminajawornikpolski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 794-15-95-963

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jawornik Polski 16

1.5.2.) Miejscowość: Jawornik Polski

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-232

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gok.jp@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gokjawornik.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 794-15-95-940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jawornik Polski 16

1.5.2.) Miejscowość: Jawornik Polski

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-232

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gbpjp@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gbpjawornikpolski.eu/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 794-174-95-50

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jawornik Polski 209

1.5.2.) Miejscowość: Jawornik Polski

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-232

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp_jawornik@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsjawornik.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespól Szkół i Placówek w Manasterzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 794-17-49-544

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Manasterz 575

1.5.2.) Miejscowość: Manasterz

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-230

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsmanasterz@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsipmanasterz.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina Jawornik Polski 37-232 Jawornik Polski 30 NIP 794-170-33-41 działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz wymienionych powyżej zamawiających (podstawa prawna: art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm).
Gmina Jawornik Polski jest Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i wyboru Wykonawcy w imieniu ww. jednostek

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Zamawiającego w drugim półroczu 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c90d337-004d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242745

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055456/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów Zamawiającego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gminajawornikpolski/public/postepowanie?postepowanie=47922291

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/gminajawornikpolski/public/postepowanie?postepowanie=47922291

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, (w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń), odbywa się przy użyciu:
a) Platformy do obsługi zamówień publicznych SmartPzp zwanej dalej Systemem dostępnym pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminajawornikpolski
b) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: przetargi@jawornikpolski.itl.pl (za wyjątkiem składania ofert)
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
W przypadku korzystania z systemu podczas komunikacji:
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
5. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
7. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
c) system operacyjny Windows 10 i późniejsze
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
8. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30, tel. 16 651-40-14, faks 16 651-40-55, e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jawornik Polski jest Inspektor Gminny email: iod@jawornikpolski.itl.pl;*
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawna ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Portal PZP sp. Z o.o. – właściciel Portalu Smart PZP, na którym Zamawiający prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG 271.05.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa (obejmująca sprzedaż gazu i świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji gazu (umowa kompleksowa), której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Gaz grupy E powinien być dostarczony całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych wymienionych w załączniku nr 5 do SWZ, którym jest zespól urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.
4. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.
5. Wielkość poboru gazu, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się na 869 004,00 kWh. Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego do poziomu max. +/- 10%. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego.
6. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, przy czym dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 na podstawie szacunkowego zużycia, zaś ostateczne rozliczenie za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej Wykonawcy faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa gazowego.
7. Rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym sprzedawcą. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów
8. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, zgłoszenia do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji palia gazowego.
10. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 220 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 1899 z późn. zm.)
11. W ramach niniejszego zamówienia zostaną podpisane umowy odrąbie z każdą z jednostek wspólnie udzielających zamówienia (łącznie 5 jednostek). Dopuszcza się zawarcie umów drogą korespondencyjną.
12. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochranie odbiorców paliw gazowych (Dz. U. z 2022r. poz. 169 ze zm.) Zamawiający są uprawnieni do skorzystania z „ochrony taryfowej”. Informacja dot. punktów dotychczas objętych ochroną znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
3) Spełnienie innych wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wymagań i obowiązków wprowadzonych w treści swz. Może mieć to miejsce w przypadku, gdy przepisy obwiązujące w okresie prowadzenia postępowania czy realizacji umowy będą wprowadzały wyłączenia lub możliwość odstąpienia od podanych / obowiązujących wymagań. Każdy taki przypadek musi być udokumentowany ze wskazaniem podstawy prawnej i opisu stanu faktycznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09123000-7 - Gaz ziemny

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:
Cena (C) – waga kryterium 100 %

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena: 100 pkt. (po uwzględnieniu wagi kryterium)

C = (Cn : Co) × 100

C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
Co – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
100 – maksymalna ilość punktów w kryterium „Cena” (bez uwzględnienia wagi kryterium „Cena”).
100% - waga kryterium „cena”

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Kryterium ceny ofertowej brutto zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców zostały opisane w §38-44 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2018 poz. 1814 ze zm.)
Przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny. Dostawa gazu oferowana jest przez wiele podmiotów posiadających koncesje.
Dostawy będące przedmiotem zamówienia są dostawami ciągłymi, świadczonymi w ten sam sposób i na takim samym poziomie z zachowaniem konkurencyjności rynku, w związku z ich standaryzacją i unormowaniami technicznymi, niezależnymi od tego jaki podmiot będzie dostawcą gazu.

2. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga żadnych podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
3) Formularz cenowy wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
4) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu ofertowym i/lub druku zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby) ora z zastrzeżeniem ppkt b)
b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt a) , Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby
c) pełnomocnictwo – jest wymagane do reprezentowania wykonawcy/ów w przypadku gdy:
- wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
- Ofertę składają wspólnicy ubiegający się o wspólne udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 ustawy pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)
- umocowanie nie wynika z ppkt a) i b)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne
3) Wykonawca może na każdym etapie postepowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowania zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4) Wykonawcy ubiegający się o wspólne udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego
5) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem
6) W formularzu oferty należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a nie tylko pełnomocnika.
7) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
8) Jeżeli oferta Wykonawców zostanie wybrana, zamawiający będzie zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki takich zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez Portal SmartPzp dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminajawornikpolski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4.1 Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj.:
4.1.1 wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
4.1.2 którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
4.1.3 którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
1.3. Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia 1 lipca 2023r., tj. do 31.12.2023r.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Z przyczyn formalno-prawnych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania - umowa kompleksowej dostawy gazu ziemnego wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru gazu nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie których dotychczas Zamawiający kupował gaz lub zakończeniu obecnie obowiązującej umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.