eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Wadowickiego oraz odbiór i kasacja zużytych tablic rejestracyjnychOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Wadowickiego oraz odbiór i kasacja zużytych tablic rejestracyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 2

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwadowicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Wadowickiego oraz odbiór i kasacja zużytych tablic rejestracyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6287d33f-0056-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022537/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup gotowych tablic na potrzeby WKT dla obsługi stron lata 2023-25

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6287d33f-0056-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Niniejsze informacje dostępne są w części VI Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przedmiotowego postępowania

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje na temat
zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl\ Niniejsze informacje dostępne są w części VI Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) przedmiotowego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach jest Pan Paweł Pławny

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO opisana jest w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NIZ.272.TP.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Wadowickiego oraz odbiór i kasacja zużytych tablic rejestracyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 30195000-2 - Tablice

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ NIZ.272.TP.26.2023 rozdział XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
- zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, prowadzonego przez marszałka województwa i posiada zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej,
- zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenia wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988), prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 58 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec zamawiającego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące przypadki takich zmian:
1) zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto określona w § 7 ust. 1 umowy, jednak dotyczyć to będzie części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano
2)w przypadku zmiany cen towarów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia :
a)minimalny poziom zmiany ceny kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się w ten sposób, że towary lub koszty wykonania przedmiotu umowy muszą wzrosnąć lub obniżyć się o co najmniej 10 % wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy;
b)podstawą zmian wysokości wynagrodzenia są średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim w stosunku do poprzedniego miesiąca;
c)waloryzacja powodująca zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy może być dokonana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zgłoszony pisemnie nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach obowiązywania umowy;
d)zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia nie obejmuje części zamówienia, które zostało zapłacone przed dokonaniem zmian;
e)wykazanie wzrostu lub zmniejszenie kosztów oraz wykazanie wpływu wzrostu kosztów na realizację zamówienia leży po stronie wnioskodawcy, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w następujący sposób:
 przez wskazanie podstawy, w szczególności wykazu rodzaju towarów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia,  przez określenie procentowego wpływu zmiany ceny towarów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia;
f)każda ze stron ma prawo do dwukrotnej zmiany wysokości wynagrodzenia na swoją korzyść;
g)nowa wysokość wynagrodzenia będzie obowiązywała od daty wskazanej w aneksie do umowy;
h) jednorazowa maksymalna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy, nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy
i) łączna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy w czasie trwania umowy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.