eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › usługi medyczne do celów badań profilaktycznychOgłoszenie z dnia 2021-10-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługi medyczne do celów badań profilaktycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa nr 3964

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017172392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bystra 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261892339

1.5.8.) Numer faksu: 261892320

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozjw3964@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozjw3964.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi medyczne do celów badań profilaktycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b164fc37-3323-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00242735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009279/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla kadry i pracowników wojska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/jw3964

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/jw3964

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2022/Z

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 OPZ + wykaz badań

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: lokalizacja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów :
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
a) ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
a) Informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Z informacji banku bądź kasy oszczędnościowo-kredytowej musi wynikać
jednoznacznie, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości minimum: 200 000zł.
Jeżeli dotyczy: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia
wartość środków finansowych lub zdolności kredytowej winna być nie mniejsza niż
suma wartości dla tych części.
Sprawa nr 2/2022/Z Znak sprawy: JW3964-SZP.2612.13.2021
Strona 13 z 20
3) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał z
należytą starannością minimum dwa zamówienia z zakresu badań profilaktycznych
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia, o wartości min. 200 000 zł brutto (każda) wraz z referencjami;
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli umożliwi osobom kierowanym przez lekarzy
zamawiającego możliwość telefonicznego umówienia terminu wizyty (dzień i
godzina wizyty) – Oświadczenie własne Wykonawcy;
c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli umożliwi badanemu odbiór wyników badań
laboratoryjnych zdalnie przez Internet, oraz możliwość ich wydrukowania przez
badanego - Oświadczenie własne Wykonawcy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt
1 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy)
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
określonych w:
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów :
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
a) ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
a) Informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Z informacji banku bądź kasy oszczędnościowo-kredytowej musi wynikać
jednoznacznie, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości minimum: 200 000zł.
Jeżeli dotyczy: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia
wartość środków finansowych lub zdolności kredytowej winna być nie mniejsza niż
suma wartości dla tych części.
Sprawa nr 2/2022/Z Znak sprawy: JW3964-SZP.2612.13.2021
Strona 13 z 20
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał z
należytą starannością minimum dwa zamówienia z zakresu badań profilaktycznych
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia, o wartości min. 200 000 zł brutto (każda) wraz z referencjami;
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli umożliwi osobom kierowanym przez lekarzy
zamawiającego możliwość telefonicznego umówienia terminu wizyty (dzień i
godzina wizyty) – Oświadczenie własne Wykonawcy;
c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli umożliwi badanemu odbiór wyników badań
laboratoryjnych zdalnie przez Internet, oraz możliwość ich wydrukowania przez
badanego - Oświadczenie własne Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

3000

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w treści umowy zgodnie z projektem
umowy stanowiącym załącznik do SWZ oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków
ich wprowadzenia:
1) konieczności dostosowania się przez Zamawiającego do przepisów o ochronie
informacji niejawnych skutkujących koniecznością dokonania zmian w przedmiocie
zamówienia realizowanym przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy,
2) zmian w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia uwarunkowanej zmianą
planu finansowego Zamawiającego;
konieczności wprowadzenia korekt zmniejszających zakres przedmiotu zamówienia
na skutek zmniejszenia otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych
przydzielonych w ramach planu finansowego na dany rok budżetowy, uprzednio
zaplanowanych i zapotrzebowanych przez Zamawiającego na zabezpieczenie
realizacji usług,
3) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto – w przypadku, gdy w trakcie realizacji
umowy nastąpi ustawowa zmiana podatku VAT,
Sprawa nr 2/2022/Z Znak sprawy: JW3964-SZP.2612.13.2021
Strona 4 z 20
4) zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy w szczególności w
sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych,
5) zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w
przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym
zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji podwykonawcy,
6) wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych, uzasadnionych i niezależnych od stron
umowy.
7) Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie
pisemnej (w postaci aneksu) pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.