eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kaczory › Utrzymanie i konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa KaczoryOgłoszenie z dnia 2022-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie i konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Kaczory

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KACZORY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KOŚCIELNA 17

1.5.2.) Miejscowość: Kaczory

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-810

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 2831461

1.5.8.) Numer faksu: 672831462

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kaczory@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaczory.pila.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi gospodarki leśnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Kaczory

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-860c4253-fd64-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00223365/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Kaczory w 2022r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
eZAMAWIAJĄCY oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że składanie ofert odbywa
się wyłącznie poprzez platformę przetargową eZAMAWIAJĄCY.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie eZamawiający. Wykonawca
posiadający konto na ww. platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
strona internetowa prowadzonego postępowania : https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.1.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
p. Wojciech Olejniczak.– w sprawach merytorycznych;
p. Kinga Wyżkiewicz
e- mail: kaczory@pila.lasy.gov.pl
9.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy eZAMAWIAJĄCY oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że składanie ofert odbywa
się wyłącznie poprzez platformę przetargową eZAMAWIAJĄCY.
9.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie eZamawiający. Wykonawca posiadający konto na ww. platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
9.4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:pod adresem internetowym Platforma eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl.
2)Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do
strony Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zostanie
powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca
zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia
hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”;
3)rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
4)po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
5)Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej, opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby umocowane, pod rygorem nieważności na Platformie eZamawiający pod
adresem internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w zakładce „Oferty”.
9.5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4,
Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9.6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do
100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg,
zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES.
9.7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego,
uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do
Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku
skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę eZamawiający stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem
czasu.
9.10. Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego
z Wykonawcami, zasady funkcjonowania Platformy eZamawiający, a także sposób
składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków,
zawiadomień, odwołań oraz informacji określa również Instrukcja dla Wykonawców,dostępna na Platformie eZamawiający w zakładce „Regulacje
i procedury procesu zakupowego”.
Wymagania organizacyjne i techniczne zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Kaczory.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w rozdziale 19 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub
e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Ograniczenia stosowania zawarte są w rozdziale 19 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na „Utrzymaniu i konserwacji
dróg w Nadleśnictwie Kaczory”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 4, 5, 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”).
Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych
przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 30 %
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 6 ust 1 wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 7 do SWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu)
będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysach ofertowym
stanowiących część Oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:
1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 40 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu
podobnych robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj. prac z zakresu utrzymania i konserwacji dróg.
5.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych
zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będą prace z zakresu utrzymania i konserwacji dróg obejmujące czynności wskazane rodzajowo w rozdziale 3 SWZ, w załącznikach nr 4,5,11 do SWZ i czynności wskazane powyżej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena - 60 %,
2) Doświadczenie kierownika budowy - 40 %,
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto za wykonanie
całego zamówienia podana w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy” Zamawiający dokona
oceny ofert w następujący sposób:
W ramach tego kryterium Zamawiający będzie oceniał doświadczenie Wykonawcy
w zakresie realizacji robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu
zamówienia, przy czym wartość 1 (jednej) roboty nie może być niższa niż
100.000,00 zł brutto. Pisząc „1 (jedna) robota” Zamawiający ma na myśli 1 umowę
w ramach której Wykonawca wykonywał lub wykonuje daną robotę budowlaną.
Jeśli Wykonawca wykazuje aktualnie wykonywana robotę, to jako doświadczenie
może wykazać tylko faktycznie zrealizowaną część zamówienia:
- 0 pkt - jeżeli Wykonawca wykaże że Kierownik budowy realizował lub
realizuje przynajmniej 1 robotę budowlaną w zakresie dróg,
- 10 pkt -jeżeli Wykonawca wykaże że Kierownik budowy realizował lub
realizuje przynajmniej 2 roboty budowlane w zakresie dróg,
- 20 pkt - jeżeli Wykonawca wykaże że Kierownik budowy realizował lub
realizuje przynajmniej 3 roboty budowlane w zakresie dróg,
- 30 pkt - jeżeli Wykonawca wykaże że realizował lub realizuje przynajmniej
4 roboty budowlane w zakresie dróg,
- 40 pkt - jeżeli Wykonawca wykaże że realizował lub realizuje przynajmniej
5 i więcej robót budowlanych w zakresie dróg,
Oceny ofert w ramach w/w kryterium Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie informacji dotyczących doświadczenia wskazanych w formularzu Oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Brak wskazania w formularzu Oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ informacji umożliwiających Zamawiającemu
przyznanie punktów w ramach w/w kryterium spowoduje, że Wykonawca nie
uzyska punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.
1 PZP. Na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą
fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm. - „KK”),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz
z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d
KK, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego
członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP;
3) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego
wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego
prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający
może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli,
w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie niepodlegania wykluczeniu:
a)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1
pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji, d) art. 109 ust.1 pkt.7 e) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP (wzór
oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi
załącznik nr 3a do SWZ)
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b)
art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego,
c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy
kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SWZ),
d) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 9
do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą
robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami
na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy do realizacji zamówienia stanowi załącznik
nr 10 do SWZ).
e)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. (Dz. U. 2022 poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019
r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się również:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3. 2) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1 powyżej.
3) W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt 1,
zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie
zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie
zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty
dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także
nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie
do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza
oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia
publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału
w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty,
przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
- JAKO OŚWIADCZENIE NA ZAŁ.NR 2 DO SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia,
o których mowa w pkt.7.1;
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia
przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z zał. Nr 2a do SWZ.
Żaden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.6. powinni spełniać łącznie
wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.6. ppkt 4) lit. a) - c)
SWZ powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres przewidywanych zmian do umowy określa paragraf § 11 wzoru umowy, stanowiacej załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy eZamawiający: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.