eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Budowa szatni na boisku sportowym w ŁopuchowieOgłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MUROWANA GOŚLINA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 89 23 600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@murowana-goslina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17e1f88f-fd57-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018059/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

1) zamówienie współfinansowane jest w ramach zadań z zakresu infrastruktury sportowej Programu „Szatnia na Medal” na podstawie przyznanej dotacji celowej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z uchwałą nr 4760/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2022 roku

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/636356

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/636356

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina. 2.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza wersja), d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest platforma), h) w razie używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. 3. Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina;
b) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina;
c) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
d) Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie " nr postępowania: ZP.271.12.2022 prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa;
f) obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zamawiający ponadto informuje:
1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
2) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 353653,78 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę budynku szatni będącej zapleczem boiska sportowego na terenie działki nr 88, obręb Łopuchowo, gmina Murowana Goślina. Budynek ma prostą, geometryczną formę. Powierzchnia zabudowy wynosi 88,24 m2. Wysokość kalenicy od poziomu wejścia wynosi 3 m. Kubatura brutto wynosi 262 m3. Budynek przekryty jest dachem płaskim o kącie połaci 2°. Budynek ma jedną kondygnację użytkową i nie ma podpiwniczenia. Fundamenty bezpośrednie. Konstrukcja budynku jest stalowa, w systemie kontenerowym. Ściany i dach budynku są z płyt warstwowych z okładziną z blachy ocynkowanej, powlekanej (zewnętrzna strona przegrody profilowana, wewnętrzna zaś gładka. Kolorystyka elewacji zgodna z projektem architektoniczno-budowlanym (odcienie szarości i beżu – do uzgodnienia z Zamawiającym).
Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
1) roboty fundamentowe, w tym:
a) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
b) roboty ziemne z przewozem gruntu na odległość
c) podkład na gruncie z piasku,
d) podkład betonowy gr. 10 cm, beton C8/10,
e) przygotowanie i montaż zbrojenia,
f) wykonanie fundamentów – stopy fundamentowe i podwaliny żelbetowe,
g) izolację przeciwwilgociową fundamentów pozioma z papy asfaltowej na lepiku i pionowa z mas bitumicznych o gr. min 2 mm,
h) ocieplenie fundamentów styrodurem o gr. 10 cm dla podwalin i 6 cm dla stóp fundamentowych,
i) wykonanie warstw podłogi parteru na gruncie;
j) wykończenie cokołu budynku tynkiem strukturalnym,
k) zasypywanie wykopów;
2) dostawę i montaż konstrukcji stalowej budynku wraz ze stężeniami;
3) dostawę i montaż płyt warstwowych ścian zewnętrznych o gr. 20 cm z rdzeniem styropianowymi i obustronną okładziną z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, zewnętrzna okładzina profilowana, wewnętrzna okładzina gładka (maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosi 0,20 W/m2K), kolorystyka okładziny zewnętrznej w kolorach szarości, grafitu i beżu (wg dokumentacji architektoniczno-budowlanej) – do uzgodnienia z Zamawiającym, kolorystyka okładziny wewnętrznej – do uzgodnienia z Zamawiającym;
4) dostawę i montaż płyt warstwowych stropodachu o gr. 10 cm z rdzeniem z izolacji i obustronną okładziną z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu wynosi 0,15 W/m2K), kolorystyka okładziny zewnętrznej w kolorach grafitu – do uzgodnienia z Zamawiającym, kolorystyka okładziny wewnętrznej – do uzgodnienia z Zamawiającym;
5) dostawę i montaż płyt warstwowych ścianek działowych o gr. 8 cm z rdzeniem styropianowymi i obustronna okładzina z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gładkiej – kolorystyka okładzin do uzgodnienia z Zamawiającym, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany do wys. min. 2,0m zmywalne, odporne na działanie wilgoci
6) dostawę i montaż stolarki okiennej z profili PCV (maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla okien wynosi 0,90 W/m2K), kolorystyka profili okien w odcieniach grafitu / antracytu – do uzgodnienia z Zamawiającym;
7) dostawę i montaż stolarki drzwiowej – drzwi wewnętrzne i zewnętrzne (maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych wynosi 1,30 W/m2K), wysokość progów nie może przekraczać 2 cm, drzwi wewnętrzne do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² w dolnej części drzwi, kolorystyka drzwi zewnętrznych odcienie grafitu / antracytu – do uzgodnienia z Zmawiającym;
8) wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej o kolorystce zgodnej z kolorystyką okładziny płyt warstwowych, wykonanie parapetów z blachy ocynkowanej powlekanej o kolorystyce w odcieniach grafitu / antracytu – do uzgodnienia z Zmawiającym;
9) rynny dachowe półokrągłe o śr. 135mm i rury spustowe o śr. 100 mm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze płyt warstwowych stropodachu – do uzgodnienia z Zamawiającym;
10) wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziomem fundamentów;
11) wykonanie instalacji:
a) wentylacji: w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepła, w pomieszczeniu magazynu wentylacja grawitacyjna,
b) elektrycznej: oświetlenia podstawowego z zastosowaniem opraw ledowych, oświetlenia ewakuacyjnego, ogrzewania elektrycznego (grzejniki z regulatorami), ogrzewania cwu (podgrzewacze przepływowe),
c) wod-kan wraz z montażem armatury (w tym: baterie łazienkowe umywalkowe i prysznicowe, umywalki, toalety, kabiny prysznicowe czterościenne o pow. min 0,9 m2) oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej;
12) roboty wewnętrzne wykończeniowe, w tym:
a) posadzki z terakoty na zaprawie klejowej, fugi epoksydowe wraz z cokolikami przyściennymi o wys. 8-10 cm, kolorystyka terakoty do uzgodnienia z Zamawiającym,
b) powierzchnie zmywalne ścian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości min 2 m;
c) wyposażenie (zgodnie z dokumentacją architektoniczno-budowlaną oraz kosztorysem ofertowym):
– szafa: z blachy stalowej z powłoką lakierniczą, malowane proszkowo, o gładkiej powierzchni, kolor RAL 7035, z drzwiami otwieranymi z otworami wentylacyjnymi i zamkiem cylindrycznym oraz z regulatorami umożliwiającymi poziomowanie, wewnątrz stała półka i drążek z min 1 haczykiem, wymiary: wysokość 1800 mm, szerokość 300 mm, głębokość 480 mm,
– ławka wolnostojąca: siedzisko ze sklejki lakierowanej gr. min 12 mm, konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035, wymiary: wysokość 430 mm, długość 2000 mm, głębokość 410 mm,
– stół: blat z płyty laminowanej gr. 18 mm z okleiną drewnopodobną zbieżną do koloru siedziska i oparcia krzeseł, konstrukcja stołu z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035, z regulatorami poziomującymi, wymiary: wysokość 800 mm, długość 1200 mm, szerokość 800 mm,
– krzesło: siedzisko i oparcia ze sklejki lakierowanej, konstrukcja krzeseł z profili metalowych zamkniętych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035, nogi zakończone stopkami,
– apteczka pierwszej pomocy,
– gaśnica proszkowa 6kg ABC,
– regulamin, oznakowanie p.poż.
– tabliczki na drzwi wodoodporna folia z napisem na sztywnym nośniku, klejona do drzwi, z napisami: „MAGAZYN”, „WC” (wraz z piktogramem z informacją, że pomieszczenie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami), „POKÓJ SĘDZIOWSKI”, SZATNIA GOSPODARZY”, „SZATNIA GOŚCI”,
– poręcz dla niepełnosprawnych metalowa: 2 szt. łazienkowej i 2 szt. umywalkowej,
– pojemnik na papier toaletowy, plastik – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową,
– szczotka WC, plastik - – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową,
– dozownik do mydła, plastik – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową,
– pojemnik na ręczniki papierowe, plastik – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową,
– kosz na śmieci 50l, plastik – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową,
– lustro łazienkowe, prostokątne o wym. min 30 x 50 cm – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową.
13) zagospodarowanie terenu, w tym:
a) wyprofilowanie i utwardzenie wejścia do budynku wraz z opaską i dojściem do budynku z miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami kostką betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z krawężnikami osadzonymi w stopach betonowych o szerokości min 25 cm z betonu C16/20 (alternatywnie wejście do budynku można wykonać z płyty żelbetowej wylewanej na gruncie o gr. 10 cm z betonu C16/20),
b) utwardzenie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami kostką betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
c) utwardzenie pozostałych miejsc postojowych wraz z dojazdem,
d) obsianie terenu wokół budynku trawą

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45212230-7 - Instalowanie szatni

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421141-4 - Instalowanie przegród

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynków

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty oceniane będą punktowo. 2. Maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %. 3. Do porównania ofert pod kątem kryterium oceny ofert stosuje się wzory opisane w SWZ. 4.Łączna maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta – wynosi 100 punktów. 5. Oferta z najwyższą ilością punktów – w każdej części przedmiotu zamówienia - zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Szczegółowy opis oceny ofert zawarto w rozdziale XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym rozumianym jako należyte wykonanie (zakończone) co najmniej jednego zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), polegającego na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa budynku użyteczności publicznej, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, o kubaturze min. 250 m3 i wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 (dwieście tysięcy) PLN.
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie zadania na podstawie jednej umowy. Zamawiający dla spełnienia ww. warunku nie dopuszcza możliwości łączenia robót wykonywanych w ramach kilku umów.
Uwaga:
W przypadku składania oferty przez konsorcjum Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum wykonawców) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu robót budowlanych. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części/elementu zamówienia (Zamawiający żąda wykazania się przez Wykonawcę robotami budowlanymi rzeczywiście wykonanymi przez Wykonawcę). Jeżeli pojedynczy członek Konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 118 PZP.
Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 6 do formularza oferty;
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do formularza oferty;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych (załącznik nr 7 do formularza oferty) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Ofertę na formularzu ofertowym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ wraz z nw. dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza ofertowego,
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do formularza ofertowego). Ponadto Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 a) powyżej,
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 4 do formularza ofertowego),
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI pkt 5 ppkt 2). Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do reprezentacji,
c) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie: konsorcja oraz spółki cywilne),
d) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączniki stanowiące Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 5) do OPZ)) - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych w przedmiarze robót. Tabela kosztorysu ofertowego winna odpowiadać tabeli przedmiaru robót, tj. powinna zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe (bez możliwości ich pomijania). Dla każdej pozycji kosztorysu należy podać m.in. nazwę/opis pozycji, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową, wartość pozycji. Jeżeli w wyniku dokonanej przez Wykonawcę analizy dokumentacji projektowej uzna ilość robót określoną w przedmiarze robót za niewłaściwą, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 284 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga aby kosztorys ofertowy zawierał następujące składniki cenotwórcze:
 Stawka robocizny _ zł,
 Koszty pośrednie (Kp) _%
 Koszty zakupu (Kz) _ %
- Zysk (Z) _ %
- VAT 23%.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 300,00 (słownie: pięć tysięcy trzysta 00/100) PLN.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Pobiedzisko - Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007, z dopiskiem: „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”.
Uwaga! Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Treść dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz (np. gwarancji, poręczenia) musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 P.z.p.
e) gwarancja/poręczenie, stanowiące wadium, nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą,
f) niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści dokumentu wadialnego jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (dokument wadialny) należy złożyć wraz z ofertą za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego - jako załącznik do oferty - w oryginale wystawionym przez Gwaranta/Poręczyciela, w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia w imieniu Gwaranta/Poręczyciela

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy, na podstawie art. 58 ust. 2 Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Jeżeli umocowanie do reprezentacji wynika z treści umowy spółki cywilnej, do oferty Wykonawcy powinni załączyć treść tej umowy. W takim przypadku nie będzie potrzebne odrębne pełnomocnictwo. Jeżeli treść oświadczenia podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, pełnomocnictwo nie musi być przez nich dołączone do wniosku lub oferty.
3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 3 składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli chociażby jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu to wykluczeniu podlega całe Konsorcjum. Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Konsorcjantów w zakresie, w jaki każdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ustępie 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, dołączają do oferty oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty), z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. Uwzględniając powyższe Zamawiający zyskał uprawnienie wynikające z przepisów ustawy Pzp do weryfikowania na etapie przedkontraktowym rozkładu ciężaru obowiązków, jakie w przyszłości będą ciążyć na poszczególnych Wykonawcach ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Powyższe uprawnienie ma na celu ograniczenie sytuacji w której współpraca Konsorcjanta ma charakter pozorny i kończy się wraz z uzyskaniem zamówienia, które następnie realizowane jest przez Podmioty niedysponujące potencjałem, który był warunkiem koniecznym do uzyskania zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przy czym podmiotowe środki dowodowe składa:
1) odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
2) każdy z Wykonawców z zakresie podstaw wykluczenia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty.
8. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 455 ust. 1 pkt 2-4 wskazanej ustawy.
2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w dalszej części niniejszego paragrafu okoliczności oraz określa warunki tych zmian.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych i dokonywanie odbiorów, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwające przez kolejne 3 dni – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okoliczności będące przeszkodą w prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej;
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
3) konieczność dokonania zmian zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w przypadku:
a) zaistnienia konieczności zmniejszenia zakresu robót (niewykonania lub zaniechania prac objętych umową) przez Zamawiającego;
b) wprowadzenia dodatkowych robót zamiennych zgłoszonych przez kierownika budowy zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;
c) wystąpienia innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej;
d) udzielenie zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy;
e) w związku z powykonawczym zestawieniem kosztów – zmiany ilości obmiarowych w stosunku do ilości przedmiarowych;
4) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub jego części (w tym w sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie), wystąpienie sytuacji zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina (Platforma zakupowa) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. pktu 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 5) zmiany będące następstwem wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) oraz warunków terenowych, w tym istnienie podziemnych instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, a także sieci lub instalacji niezinwentaryzowanych lub zinwentaryzowanych w innym położeniu, natrafienia na niewybuchy i niewypały, dokonania odkrywki archeologicznej lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane oraz wystąpienia kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
6) wystąpienia zmian bądź opóźnienia będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; przedłużająca się procedura przetargowa w przypadku wydłużenia terminu związania z ofertą do dnia podpisania Umowy z zastrzeżeniem że przesłanka ta może zostać wykorzystana najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania Umowy;
7) zawieszenia/wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
8) zmiany będące następstwem wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
9) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych odpowiednio wcześniej lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy;
10) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, przy czym za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
11) zmiany związane z wystąpieniem stanu epidemii lub pandemii, w tym wprowadzenia ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych w dostępie do placu budowy lub objęcie kwarantanną co najmniej 30% osób skierowanych do wykonywania prac przez Wykonawcę, w takim przypadku termin wykonania Umowy może zostać wydłużony o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni ograniczenia dostępu do placu budowy lub liczbę dni w której stan załogi objętej kwarantanną a skierowanej do realizacji przedmiotu Umowy wynosił co najmniej 30%;
12) w sytuacji wprowadzenia przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczeń w funkcjonowaniu państwa;
13) zmiany warunków dofinansowania udzielonego Zamawiającego przez Jednostkę Dofinansowującą w zakresie terminów realizacji zadania stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy zawarto w par. 15 projektu umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.