eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dolistowo Stare › Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), realizowanego w ramach projektu pn. "BIEBRZAŃSKI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI - etap III - RIPOK"Ogłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), realizowanego w ramach projektu pn. „BIEBRZAŃSKI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI – etap III – RIPOK”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 052196095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolistowo Stare 144

1.5.2.) Miejscowość: Dolistowo Stare

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-124

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biom-recykling.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biom-recykling.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://biom-recykling.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), realizowanego w ramach projektu pn. „BIEBRZAŃSKI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI – etap III – RIPOK”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba97c7df-d43f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu ”Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – RIPOK” nr POIS.02.02.00-00-0029/18. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158921/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) o dodatkowe moduły dziedzinowe. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) udzielenie licencji dla 8 użytkowników nazwanych na następujące moduły dziedzinowe ZSI:
1) Biuro Obsługi Klienta,
2) Analizy,
3) Zakup i Sprzedaż,
4) Magazyn,
5) Infrastruktura,
6) Moduł Biling-Śmieci,
7) Moduł Biling Odpady i Waga.
2) Dostawa i instalacja ww. modułów dziedzinowych ZSI na serwerze i bazie danych Zamawiającego,
3) Wykonanie niezbędnych integracji,
4) Wdrożenie modułów dziedzinowych ZSI,
5) Przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi ww. modułów dziedzinowych ZSI,
6) Udzielenie 12 miesięcznej gwarancji jakości na ww. moduły dziedzinowe,
7) Świadczenie przez okres 12 miesięcy usług związanych z powdrożeniową opieką serwisową oraz aktualizacją modułów dziedzinowych ZSI.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do SWZ,
2) Projektowane postanowienia umowy – załącznik Nr 8 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48610000-7 - Systemy baz danych

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216480 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 216480 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216480 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNISOFT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5860103541

7.3.3) Ulica: Kazimierza Pułaskiego 8

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-368

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216480 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.