eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mosina › "Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Mosina"Ogłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Mosina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632002716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Mosina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-050

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ops.mosina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.mosina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ops_mosina/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Opieka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Mosina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76a27157-e68c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025213/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Mosina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00199699/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS-OR.252.3.2.2022.LSW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 687962,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. I – Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.5.5.) Wartość części: 439125,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.5.5.) Wartość części: 248837,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu zostały złożone 3 oferty z czego oferta nr 2 i 3 zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał, aby świadczenie usług odbywało się w konkretnej placówce/jednostce na terenie województwa wielkopolskiego. Wykonawca miał wskazać w formularzu ofertowym jedno miejsce świadczenia usług zarówno dla kobiet i mężczyzn. Tymczasem wykonawca nr 2 wskazał 4 miejsca, a wykonawca nr 3 – 3 miejsca, w których realizacja usług jest świadczona odrębnie dla kobiet i odrębnie dla mężczyzn. Pozostała oferta nr 1 nie mieści się w środkach przewidzianych na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie zostały złożone żadne oferty dla ww. części zamówienia. Termin składania ofert upłynął w dniu 21.06.2022 r. o godz. 12:00:00. Planowane otwarcie miało nastąpić w dniu 21.06.2022 r. godz. 12:30:00 jednak na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ops_mosina/proceedings, nie wpłynęła żadna oferta do ww. postępowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.