eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochaczew › Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Altanka o dł. 430,00 mbOgłoszenie z dnia 2022-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Altanka o dł. 430,00 mb

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOCHACZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148526

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 468642600

1.5.8.) Numer faksu: 468642602

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: GMINASOCHACZEW@SOCHACZEW.ORG.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sochaczew.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Altanka o dł. 430,00 mb

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19c74f8d-fd31-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032848/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka II etap (do sołtysa)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać
za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu
modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w
godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
7.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
7.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:
8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
8.4. Włączona obsługa JavaScript;
8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wójt Gminy Sochaczew2)
Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres
obronacywilna@
sochaczew.org.pl 3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - 4) w odniesieniu do danych osobowych osób
fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;5) osoba
fizyczna posiada:a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;b) na
podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;c) na podstawie art. 18rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679;6) osobie fizycznej nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679
prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
2016/679;c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Altanka na długości 430,00 mb. Dokładny zakres zadania przedstawiony jest w przedmiarze robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenia takich zamówień polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zapisami art. 214
ust. 1 pkt. 7 Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych do wysokości 30% wartości netto
zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:
• Cena – 60 %
• Długość okresu gwarancyjnego i rękojmi – 40 %
Kryterium ,, cena ,, będzie oceniane według następującej formuły:
C = (Cmin / Cob) x 60
Gdzie:
C- ilość punktów za kryterium ceny
Cmin – najniższa cena oferowana brutto
Cob - cena brutto oferty badanej
Kryterium „dł. okresu gwarancyjnego” będzie oceniane według następującej formuły:
Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru.
Punkty w przedmiotowym kryterium przyznawane będą w następujący sposób:
10 pkt – za gwarancję wydłużoną o 6 miesięcy
20 pkt – za gwarancję wydłużoną o 12 miesięcy
30 pkt – za gwarancję wydłużoną o 18 miesięcy
40 pkt – za gwarancję wydłużoną o 24 miesiące
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy
zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia”).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancyjI i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 300.000 PLN;
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje:
Nie dotyczy.
3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu robót drogowych zawierających w swoim zakresie wykonanie robót rodzajowo zbliżonych do przedmiotu zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN
2) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie : Pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione ( w zależności od wyboru Wykonawcy ) w następujących formach:
a) pieniądzu, wpłaconym na konto: Bank Spółdzielczy
Nr 21 9283 0006 0013 2381 2000 0030
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836, 1572).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w art. 108 Pzp , dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i
będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 i 455 ustawy
Prawo zamówień publicznych ( zgodnie z niniejsza umową, SWZ oraz ogłoszeniem o przetargu). Szczegółowy opis zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy stanowi wzór umowy ( załącznik nr 8 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-27 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.