eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Roboty budowlane PSSE PiłaOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane PSSE Piła

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294065

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Noskowskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-705

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618544890

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wssepoznan@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-poznan

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781171963

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Noskowskiego 23

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 61-705

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.9.) Numer telefonu: 618544890

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wssepoznan@sanepid.gov.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/wsse-poznan

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane PSSE Piła

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-729dd425-004a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się na pomocą środków komunikacji
elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego.
Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://przetargi-wssepoznan.
ezamawiajacy.pl
Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową. Pytania należy kierować na adres
zamowienia.publiczne.wssepoznan@sanepid.gov.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań w obu powyższych formach bez konieczności podpisywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji
korzystania dla Wykonawców. Instrukcja korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego, która jest dostępna pod adresem
https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegóły w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EA-ZP.272.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Montaż windy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:
Cena – waga kryterium 60%
Punktacja w tym kryterium będzie obliczana według następującego wzoru:
Ilość punktów = (najniższa zaoferowana cena spośród złożonych ofert)/(cena zaoferowana w badanej ofercie) ×waga kryterium (60%)
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – waga kryterium 40%
Punktacja w tym kryterium będzie obliczana według następujących zasad:
36 miesięcy – 0 punktów
Okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy i krótszy niż 60 miesięcy – 20 punktów
Okres gwarancji 60 miesięcy i dłuższy – 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie instalacji klimatyzacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:
Cena – waga kryterium 60%
Punktacja w tym kryterium będzie obliczana według następującego wzoru:
Ilość punktów = (najniższa zaoferowana cena spośród złożonych ofert)/(cena zaoferowana w badanej ofercie) ×waga kryterium (60%)
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – waga kryterium 40%
Punktacja w tym kryterium będzie obliczana według następujących zasad:
36 miesięcy – 0 punktów
Okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy i krótszy niż 60 miesięcy – 20 punktów
Okres gwarancji 60 miesięcy i dłuższy – 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
1.1. w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący:
1.1.a. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
1.b. braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).
2. odbyli wizję lokalną na zasadach określonych przez Zamawiającego w punkcie VI SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 18 PZP);
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy PZP:
3.1. w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3.2. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3.3. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 400.000,00 zł.
3.4. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż:
3.4.a. dotyczący Części nr 1: montaż windy - w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 200.000,00 zł, obejmującą swoim zakresem roboty związane z wykonaniem windy osobowej;
3.4.b. dotyczący Części nr 2: wykonanie instalacji klimatyzacji - w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 200.000,00 zł, obejmującą swoim zakresem roboty związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji;
3.4.c. dysponuje kierownikiem budowy - 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
3.4.d. dotyczy Części nr 1: wykonanie windy: dysponuje kierownikiem robót w branży elektrycznej - 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
3.4.e. dotyczy Części nr 2: wykonanie instalacji klimatyzacji: dysponuje kierownikiem robót w branży sanitarnej - 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia.
1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, - wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujące podmiotowe środki dowodowe:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego - wg wzoru załączników nr 7 do SWZ;
3. dokumenty potwierdzające (polisę oraz potwierdzenie opłacenia składek), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

kosztorysy ofertowe

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w postaci elektronicznej, w formie: oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum indywidualnie oświadczenie (zał. nr 3 i 5 do SWZ).
5. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularz oferty.
7. Formularz oferty musi zostać podpisany przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez Pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w par. 12 wzoru umowy.
Postanowienia, które stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Istotność zmiany umowy zamawiający będzie rozpatrywał biorąc pod uwagę art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.