eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziechowice Pierwsze › Dostawa pieczywa w roku 2022-2023 dla Domu Pomocy Społecznej w RadziechowicachOgłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pieczywa w roku 2022-2023 dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 2

1.5.2.) Miejscowość: Radziechowice Pierwsze

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-561

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446840821

1.5.8.) Numer faksu: 446840821

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@dpsradziechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/radziechowice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pieczywa w roku 2022-2023 dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85232bb5-fd23-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023061/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa pieczywa w roku 2022-2023 dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://www.biuletyn.abip.pl/radziechowice/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /dpsradziechowice/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: biuro@dpsradziechowice.pl
Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami:
Pani Małgorzata Ryszka, tel. 446840821 wew. 20, email: biuro@dpsradziechowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w załączniku nr 7 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.
Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: biuro@dpsradziechowice.pl
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247) w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip,7Z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 8 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13, 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.2301.81.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich w roku 2022 – 2023 dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do SWZ (wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty), Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Wspólny słowik zamówień : pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV 15810000-9. Przedmiot zamówienia został opracowany biorąc pod uwagę ilości, jakie Zamawiający zamierza zamówić w trakcie realizacji umowy przyjmując, że będzie ona trwała przez okres jednego roku tj. od dnia 04.09.2022 r. do 03.09.2023r Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd, tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Dostarczane produkty będą świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności do spożycia. Opakowania jednostkowe muszą posiadać zamknięcia, które gwarantują pełną szczelność przed otwarciem, zapobiegają utracie walorów smakowych i odżywczych. Wykonawca zapewnia, że dostarczane produkty posiadają niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z wymogami opisanymi w tym punkcie. Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w stosownych przepisach. Koszty przewozu, rozładunku, dostarczenia na miejsce wskazane, zabezpieczenia i ubezpieczenia towaru za czas przewozu ponosi Wykonawca, Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru w siedzibie tj. zamówiony towar będzie dostarczany bezpośrednio do kuchni Zamawiającego: Radziechowice Pierwsze ul. Wspólna nr 2; 97-561 Ładzice, sukcesywnie, codziennie ( oprócz niedziel i świąt) po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznie lub bezpośrednio przez szefa kuchni, kierowcy dowożącemu pieczywo, w ilości i asortymencie pieczywa w godz. od 6.00 do godz. 6.30. Zamawiający zastrzega, że wielkość zamówienia i wartość umowy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego w granicach 10 % w poszczególnych asortymentach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-04 do 2023-09-03

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert cena brutto – 60%, termin zapłaty – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SWZ) oraz wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia ( załącznik nr 9);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (załącznik nr 4 do SWZ),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia razem z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub - w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci elektronicznej.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2) jeżeli dotyczy - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które działania wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
3) oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Strony przyjmują, że ceny jednostkowe wynikające z oferty przetargowej Wykonawcy, mogą ulec zmianie:
a. w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia nowego VAT,
b. w przypadku gdy ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przekroczy 1,5% w stosunku do kwartału poprzedniego, zmiana cen następować wówczas będzie na pisemny wniosek Wykonawcy z załączonym wykazaniem podstawy do zastosowania zmian. Zmiany mogą występować nie częściej niż raz na kwartał i nie mogą przekroczyć ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał. Łączna maksymalna zmiana wynagrodzenia z powodu stosowania powyższego mechanizmu nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia z dnia podpisania umowy, na cały okres obowiązywania umowy,
c. w przypadku zmian cen o minimum 20%, niezależnych od Wykonawcy, produktów niezbędnych do wytworzenia przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku zastosowania zmian jak w ust. 2 Wykonawca jest obowiązany do udokumentowania i uzasadnienia podstawy zmian, uzyskania akceptacji Zamawiającego dla proponowanej zmiany oraz dostarczenia nowego formularza cenowego z uwzględnieniem zastosowanych zmian, natomiast zmiana umowy następować będzie w formie pisemnego aneksu do umowy sporządzonego w oparciu o nowy formularz cenowy. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie zastosowanie mają zapisy umowy dotyczące jej wypowiedzenia.
4. W przypadku niestosowania zmian o których mowa w ust. 2 Wykonawca gwarantuje niezmienność cen netto w okresie trwania umowy i zapewni, że w przypadku jakiejkolwiek obniżki cen na towary objęte niniejszą umową dostosuje swoje ceny do aktualnie obowiązującej na rynku lokalnym, które nie będą wyższe od cen hurtowych Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z rozdziałem XXVI

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.