eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Ochrona mienia ZGM w Zawierciu w budynku przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona mienia ZGM w Zawierciu w budynku przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawiercie jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276596036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 3

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326721714

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowpubliczne@zgm-zawiercie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-zawiercie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona mienia ZGM w Zawierciu w budynku przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c8545a2-0045-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062566/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona mienia ZGM w Zawierciu w budynku przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83713882-4c2c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej – dostępnymi pod adresem : https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem : https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.

4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej – pod adresem : https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail; helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 – 1600.

6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania) , zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Szczegółowe wymagania zostały ujęte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu – reprezentowany przez Dyrektora Pana Augustyna Hejnosza ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu e-mail : iod@zgm-zawiercie.pl, tel. (32) 6723483;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn Ochrona mienia ZGM w Zawierciu w budynku przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu w 2023 r.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje :
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 80000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotowy zlecenia :
a) Bezpośrednia (stacjonarna i interwencyjna) ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na terenie nieruchomości Zamawiającego zlokalizowanej przy
ul. Krzywej 3 w Zawierciu od godz. 15.00 do godz. 7.30 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy i w święta,
b) Obsługa kotłowni przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu, nadzór nad jej bezawaryjną, bezpieczną pracą, bieżąca konserwacja urządzeń grzewczych. Usługi winny być świadczone przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko osobom i mieniu,
a także przeciwdziałającym powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń, oraz na skutecznym ograniczeniu dostępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
3. Zamawiający nie wymaga aby usługa ochrony fizycznej osób i mienia na obiektach zlokalizowanych w Zawierciu przy ul. Krzywej 3 była wykonywana przez pracowników służb ochrony posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
4. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obowiązki z należytą starannością wymaganą dla tego rodzaju świadczonych usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.
o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2213 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również z odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi zasady ochrony osób i mienia, które wejdą w życie w trakcie wykonywania niniejszego zamówienia..

5. Obowiązki Wykonawcy związane ze świadczeniem usługi monitoringu wizyjnego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Krzywa 3 w Zawierciu :
1) Wykonawca jest obowiązany prowadzić bieżącą obsługę monitoringu wizyjnego działającego u Zamawiającego od godz. 15.00 do godz. 7.30 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy i w święta.
2) W celu zapewnienia zaplecza technicznego dla wykonania usługi ochrony
i monitoringu Wykonawca jest obowiązany wyposażyć i odpowiednio zabezpieczyć stanowisko pracownika służby ochrony przy wejściu głównym w budynku przy
ul. Krzywej 3 w Zawierciu.
3) Monitoring wizyjny obejmuje nieruchomość i położone przy niej obiekty zlokalizowane w Zawierciu przy ulicy Krzywej 3.
4) Szczegółowy opis obowiązków służb ochrony pozostających w dyspozycji Wykonawcy został ujęty w Załączniku nr 1 do umowy i stanowi jej integralną część.
6. Obowiązki Wykonawcy związane ze świadczeniem usługi obsługi kotłowni zlokalizowanej przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu
1) Zamawiający posiada kotłownię przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu, wyposażoną w dwa piece na miał, o mocy ok. 190 kW, ogrzewającą budynek biurowy Zębiec, a także podłączone szatnie i magazyny.
2) Wykonawca jest obowiązany do całodobowej obsługi kotłowni w okresie grzewczym, gotowość do rozpoczęcia świadczenia usług powinna trwać od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. Oznacza to, że od tego dnia, na ustny wniosek Zamawiającego Wykonawca powinien być gotowy do dostarczania ciepła. Rozpoczęcie ogrzewania następuje automatycznie, kiedy przez trzy kolejne dni o godz. 19:00 temperatura na zewnątrz spada poniżej 10°C. Zakończenie ogrzewania następuje, kiedy przez trzy kolejne dni o godz. 19:00 temperatura na zewnątrz wzrasta powyżej 12°C.
3) Zadaniem Wykonawcy będzie całodobowa, bezpieczna i zgodna z przepisami obsługa kotłowni, będącej w posiadaniu Zamawiającego, w celu zapewnienia odpowiedniej (zgodnej z przepisami bhp, ale nie więcej niż 23°C) temperatury w ogrzewanych przez kotłownię pomieszczeniach:
- biurowych,
- szatniach,
- magazynowych.
4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłową eksploatację urządzeń kotłowni i zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed zniszczeniem lub kradzieżą oraz za wszelkie usterki w urządzeniach kotłowni, które powstaną w wyniku niewłaściwej eksploatacji.
5) Wykonawca jest zobowiązany delegować do prac związanych z obsługą kotłowni i nadzoru nad tymi pracami wyłącznie takie osoby, które spełniają niżej wymienione wymagania:
a) posiadają aktualne profilaktyczne badanie lekarskie oraz szkolenie w zakresie bhp,
b) wyposażone zostały w środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze,
c) posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe,
d) zostały zapoznane z instrukcjami bhp i ppoż. obowiązującymi w miejscu pracy oraz o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,
6) Wykonawca, przed protokolarnym przekazaniem obiektu do ochrony i monitoringu przedstawi Zamawiającemu imienną listę osób zaangażowanych przy obsłudze kotłowni wraz z oświadczeniem potwierdzającym posiadanie przez nich aktualnych uprawnień do obsługi kotłowni przy każdej zmianie kadrowej przy obsłudze kotłowni.
7) Wykonawca jest obowiązany do ponoszenie kar i sankcji nakładanych przez jednostki kontrolujące w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy
i nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów w zakresie obsługi kotłowni.
8) Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, na podstawie którego Wykonawca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie kotłowni w okresie obowiązywania umowy i przyjmuje odpowiedzialność materialną za powierzony opał.
9) Wykonawca zapewni palaczom jednolite stroje robocze, które będą pozwalały na jednoznaczną identyfikację osób w nie ubranych, jako osób pozostających
w dyspozycji Wykonawcy.
10) Szczegółowy opis wykonywania usługi obsługi kotłowni został ujęty
w Załączniku nr 2 do umowy i stanowi jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy ubiegający się o realizacje niniejszego zamówienia posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020 poz. 838).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
• Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia i wykaże:
• wykonanie dwóch usług polegających na świadczeniu usług ochrony mienia
w budynkach w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody, że zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale V ust. 7 pkt. 2 tiret pierwszy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ ( do złożenia wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie lub wykonywanie zostanie wezwany Wykonawca tylko w przypadku niezłożenia ich wraz z ofertą ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści
Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej)
powinny spełniać następujące wymagania:
1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy
załączyć dokument pełnomocnictwa
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w SWZ
3) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umownych odnośnie ;
1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatków od towarów i usług.
2) wystąpienia siły wyższej oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, a powodującą niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.
3) konieczności wprowadzenia zmian związanych z realizacją usług dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp.

3. Zmiany w treści umowy mogą zostać wprowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze tron umowy faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej akceptacji.
4. Zmiany dotyczące :
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
nie stanowią istotnych zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.