eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiernozia › Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerniew oraz utwardzenie pobocza z kostki betonowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2710EOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerniew oraz utwardzenie pobocza z kostki betonowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2710E

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KIERNOZIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sobocka 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kiernozia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-412

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277-90-80

1.5.8.) Numer faksu: 24 277-90-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kiernozia.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiernozia.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0afc8c55-e3a7-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerniew oraz utwardzenie pobocza z kostki betonowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2710E

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0afc8c55-e3a7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031992/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerniew oraz utwardzenie pobocza z kostki betonowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2710E

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00195211

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.P.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerniew oraz utwardzenie pobocza z kostki betonowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2710E”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach następujących dróg:
2.1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerniew – zadanie polega na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz poboczy na drodze gminnej na długości 921,50 m i obejmuje realizację m.in. następujących prac:
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- karczowanie pni,
- korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z pisaku stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej,
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych,
- montaż oznakowania,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- roboty towarzyszące
2.2. Utwardzenie pobocza z kostki betonowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2710E – zadanie polega na wykonaniu poboczy z kostki brukowej betonowej na powierzchni 482,00 m2 i obejmuje realizację m.in. następujących prac:
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- układanie krawężników betonowych,
- wykonanie podbudowy z pisaku stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie poboczy z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- roboty towarzyszące
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SWZ:
a) Załącznik Nr 9 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
b) Załącznik Nr 10 do SWZ - Przedmiary robót
c) Załącznik Nr 11 do SWZ - Dokumentacja projektowa
4. Gwarancja:
4.1. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz stanowi kryterium oceny ofert.
4.2. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny).
4.3. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w § 12 Projektu umowy – Załączniku Nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1655073,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1655073,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1655073,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROG-BET Marcin Głuchowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 837-170-56-09

7.3.3) Ulica: ul. Gawłowska 179A

7.3.4) Miejscowość: Sochaczew

7.3.5) Kod pocztowy: 96-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1655073,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.