eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszyn › Przebudowa elementów niekonstrukcyjnych zespołu budynków publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie.Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa elementów niekonstrukcyjnych zespołu budynków publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366077275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 13

1.5.2.) Miejscowość: Tuszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-080

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 614 34 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@coafsip.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.coafsip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa elementów niekonstrukcyjnych zespołu budynków publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d356c263-e50c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241950

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, jako pilotaż działania "Szkoła bez barier" - program Dostępność Plus, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00196642

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D.2301.04.2023.M.K.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 552752,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2 Opis przedmiotu zamówienia
Adres inwestycji: 95- 080 Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11, DZ. NR EWID. 76 OBR. 9 W TUSZYNIE
Zadanie realizowane jest na podstawie projektu budowlanego i Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych nr AiB.6743.Zp423.2022.A.S. z dnia 22.11.2022 r.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie elementów niekonstrukcyjnych zespołu budynków publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie wszelkich prac niezbędnych i celowych do wykonania obiektu przewidzianego w projekcie architektoniczno – budowlanym, w szczególności obejmuje to wykonanie następujących prac:

1. wykonanie oświetlenia wraz z instalacją elektryczną ciągów pieszych zgodnie z wymaganiami MDS;
2. wyznaczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami Modelu Dostępnej Szkoły i przepisami prawa
2 miejsc parkingowych dla Osób z Niepełnosprawnością;
3. naprawa nawierzchni utwardzonej kostką brukową w rejonie wyjścia na plac apelowy (likwidacja utwardzenia z płyt chodnikowych z placu apelowego) z wytyczeniem chodnika o szerokości 2,5 m i likwidacją progów zgodnie z MDS;
4. dostosowanie 3 wejść do budynku szkoły poprzez likwidację wycieraczek, progów, kontrastowe oznaczenie szyb w drzwiach zgodnie z wymogami MDS;
5. wymiana 2 szt. przymykowych drzwi aluminiowych ewakuacyjnych (pawilon D i E) wraz z dwukrotnym gruntowaniem i malowaniem oraz naprawą posadzki w miejscu prowadzenia robót;
6. dostosowanie wejścia głównego do budynku szkoły poprzez wymianę drzwi dwuskrzydłowych na jednoskrzydłowe (2 szt.) zgodnie z wymaganiami i standardami MDS, kontrastowe oznakowanie zgodnie z wymogami MDS;
7. remont w rejonie wejścia głównego nawierzchni utwardzonej kostką betonową z obniżeniem krawężnika zgodnie z wymogami MDS;
8. zabezpieczenie przeciw urazowe poprzez osłony 3 szt. słupów w holu;
9. zabezpieczenie elementów na ścianach wystających na odległość większą niż 10 cm (montaż cokołów/rurek);
10. likwidacja (wyburzenie) ścianek działowych na drogach ewakuacyjnych;
11. likwidacja (wyburzenia) filarków na drodze ewakuacyjnej, nadbudowa schodów, montaż platformy przy schodach do stołówki, doprowadzenie zasilania do platformy, zakup i montaż platformy o torze prostym, różnica poziomów 72 cm (pawilon A);
12. likwidacja (wyburzenia) pochylni i fragmentu podestu w holu, dobudowa schodów, montaż platformy przy schodach w holu (dla sal SI i rewalidacyjnych), doprowadzenie zasilania do platformy, zakup i montaż platformy o torze prostym, różnica poziomów 52 cm (pawilon G);
13. dostosowanie balustrad i poręcz do wymogów MDS, demontaż jednej poręczy w klatce głównej, montaż balustrady pośredniej oraz wymiana balustrad przy schodach do sali gimnastycznej, montaż poręczy przy pomieszczeniu pedagoga, sali SI i przy schodach stołówki;
14. wymiana drzwi w szatni – 1 szt. (pawilon G);
15. wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otworu w 2 salach lekcyjnych – 2 szt. (pawilon E);
16. poszerzenie dwóch otworów drzwiowych oraz wymiana 1 szt. drzwi na trasie dojścia do sali gimnastycznej (pawilon B+F);
17. wymiana drzwi do korytarza do sali nr 4 i Sali SI, do sali nr 4, 11 i SI – 4 szt. (pawilon G);
18. wymiana drzwi i likwidacja progu w stołówce szkolnej (pawilon A);
19. obniżenie poziomu lady wydawczej do wys. 90 cm w stołówce szkolnej;
20. wymiana drzwi ze świetlicy do sali pracy cichej i z korytarza do sali pracy cichej – 2 szt.(pawilon B+F);
21. wymiana drzwi wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami wykończeniowymi;
22. dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie
z wymogami MDS (pawilon E i G) pod kątem wydzielenia pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z wytycznymi MDS (remont pomieszczeń sanitarnych
z przemieszczeniem przegródek ścianek działowych, przebudową instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymiana armatury sanitarnej oraz okładzin ściennych i podłogowych, montaż akcesoriów i poręczy bez barier dla potrzeb OzN).

Wybrany Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia (zwany dalej „Harmonogramem”). Szczegółowy Harmonogram musi określać termin realizacji przedmiotowego zamówienia i uwzględniać podział na III etapy ze wskazaniem zakresu robót w danym etapie wraz z określeniem ich wartości. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w transzach. Wypłata dwóch transz wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po zakończeniu wydzielonych zgodnie z ww. podziałem zakresów robót (odpowiednio I i II etapu) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a wypłata trzeciej transzy nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia. Wysokość wypłat transz wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć wartości robót rzeczywiście wykonanych w ramach transz. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram, począwszy od dnia, w którym został on zatwierdzony. Zmiana Harmonogramu nie niosąca za sobą zmiany terminu zakończenia robót nie jest zmianą istotną i wymaga jedynie pisemnej akceptacji przedłożonego Harmonogramu przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami MDS (pawilon E i G) zostanie wykonane w pierwszej kolejności.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót, które jako uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia stanowią integralną część dokumentacji zamówienia.
Prace nieujęte w dokumentacji projektowej należy ująć w kosztorysie ofertowym.

1.4 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto dla realizacji zamówienia należy uwzględnić niżej wymienione czynności i roboty oraz poniesienie kosztów z tym związanych:

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45410000-4 - Tynkowanie

45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45262520-2 - Roboty murowe

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45313100-5 - Instalowanie wind

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona na kwotę 657866,13 zł. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 560401,00 zł. Cena złożonej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Należy zatem uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.