eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Dostawa, montaż i instalacja sprzętu do densytometrii wraz z integracją systemów do Pracowni RTG Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
"Dostawa, montaż i instalacja sprzętu do densytometrii wraz z integracją systemów do Pracowni RTG Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390760852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kard. B. Kominka 7

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-101

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pcuz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcuz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-125fe2bc-cf15-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Podmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa, montaż i instalacja sprzętu do densytometrii wraz z integracją systemów do Pracowni RTG Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-125fe2bc-cf15-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021187/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 "Dostawa, montaż i instalacja sprzętu do densytometrii wraz z integracją systemów do Pracowni RTG Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160208

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP - 30/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja sprzętu do densytometrii wraz z integracją systemów do Pracowni RTG Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Densytometr rentgenowski;
2) Komputer;
3) Monitor Medyczny;
4) drukarka laserowa kolorowa;
5) 1x licencja modułu DICOM/WL dla systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów DICOM3.0 ArPACS: (1xAparat densytometryczny) – bez kosztów firm trzecich;
6) Integracja z infrastrukturą informatyczną – 1 szt.
( w tym: rekonfiguracja serwera i bazy danych systemu ArPACS SRV/WEB
podłączenie urządzeń diagnostycznych do systemu ArPACS (bez kosztów firm trzecich)
Gwarancja na wykonane/dostarczone usługi/licencje – min. 12 miesięcy)
7) Licencja KS-SOMED do opisywania wyników dla aparatu densytometru.
8) Dodatkowy Fantom kalibracyjny antropomorficzny wzorcowany przez producenta,
9) Dodatkowe warunki:
- gwarancja 24 miesiące
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 24 miesiące po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego
- testy adaptacyjne i/lub specjalistyczne,
- szkolenie pracowników – 3 techników i 1 – 2 lekarzy.
- przyjazd serwisu max .72 h + możliwość łączenia zdalnego,
- bezpłatna możliwość 1 przeniesienia do innego pomieszczenia.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38425800-8 - Densytometry

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 362235,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 362235,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 362235,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TIMKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012098372

7.3.3) Ulica: ul. Władysława Syrokomli 30

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-335

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 362235,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.