eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wymiana windy towarowo-osobowej z przystosowaniem szybu do wymagań pożarowych, na potrzeby Zakładu Wydawnictw StatystycznychOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana windy towarowo-osobowej z przystosowaniem szybu do wymagań pożarowych, na potrzeby Zakładu Wydawnictw Statystycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wydawnictw Statystycznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 208

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-925

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.wisniewska@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip-zws.stat.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0705849f-cf87-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


druk

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana windy towarowo-osobowej z przystosowaniem szybu do wymagań pożarowych, na potrzeby Zakładu Wydawnictw Statystycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0705849f-cf87-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00070548/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana windy towarowo-osobowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160802

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZWS-05.260.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana windy towarowo-osobowej z przystosowaniem szybu do wymagań pożarowych, na potrzeby Zakładu Wydawnictw Statystycznych. Podstawowe czynności związane z realizacją zadania będą polegały na: demontażu i utylizacji istniejących urządzeń, dostosowaniu szybu i otworu drzwiowego do wymogów technicznych, montażu nowej windy i urządzeń towarzyszących, uruchomieniu dźwigu po uzyskaniu dopuszczającej do użytkowania decyzji UDT, wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących Zadań:
1. Zadanie I – Kompletacja i dostawa materiałów
1) Opracowanie dokumentacji technicznej – dźwigowej
2) Uzgodnienia dokumentacji z Zamawiającym
3) Kompletacja podzespołów dźwigowych niezbędnych do montażu w obiekcie
2. Zadanie II – Wymiana dźwigu towarowo-osobowego i przystosowanie szybu do wymagań pożarowych:
1) Demontaż w całości istniejącego dźwigu z urządzeniami, wyposażeniem i okablowaniem.
2) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
3) Dostosowanie szybu windowego zgodnie z normami pożarowymi.
4) Montaż nowego dźwigu.
5) Uruchomienie dźwigu po uzyskaniu dopuszczającej do użytkowania decyzji UDT.
6) Udzielenie gwarancji na okres określony w ofercie Wykonawcy, minimalnie przez okres 36 miesięcy.
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45313100-5 - Instalowanie wind

45213316-1 - Roboty instalacyjne związane z przejściami

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 348951 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 348951 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 348951 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Winda-Warszawa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210124745

7.3.3) Ulica: ul. Surowieckiego 12

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-784

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34891 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 168 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.